דירה בכינוס נכסים בבת ים

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3 חדרים בבת ים ודירת מגורים בת 3 חדרים בחולון:

מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות ב-2 דירות מגורים (ניתן להציע הצעה כוללת עבור 2 הנכסים או בגין נכס אחד בלבד) כדלקמן:

דירה בת 3 חדרים (קומה ראשונה, עורפית) בשטח של כ-75 מ"ר ברח' יוספטל 107/3 בבת ים, הידועה גם כגוש 7156 חלקה 27/3.

דירה בת 3 חדרים (קומה ראשונה, חזיתית) בשטח של כ- 75 מ"ר ברח' הופיין 25/1 בחולון, הידועה גם כגוש 6746 חלקה 375/1.

 1. הנכסים נמכרים במצבם הפיזי והמשפטי כפי שהם (AS IS), והח"מ לא יהיו אחראים בשום שלב ואופן לכל פגם ו/או אי התאמה ו/או חריגה בנכסים ו/או בזכויות בו בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר והאחריות לבדיקת הנכסים, כאמור, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד.
 2. פרטים הקשורים בנכסים הנ"ל ניתן לקבל אצל הכונסים, הח"מ.
 3. מועדי הביקור בדירה בחולון: בימים 27.07.15 ו- 03.08.15 בשעות 17:00-19:00.
  מועדי הביקור בדירה  בבת- ים: בימים 28.07.15 ו- 04.08.15 בין השעות 17:00-19:00.
 4. את ההצעות לרכישת הנכס/הנכסים (ניתן להציע הצעה כוללת עבור 2 הנכסים או בגין נכס אחד בלבד) יש להגיש באחד ממשרדי הח"מ עד ליום 13.08.15 ואליהן יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה. זוכה שיחזור בו מהצעתו, ערבותו תחולט.
 5. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.
 6. הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים ואינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם רשאים לנהל את הליך המכירה, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 7. הח"מ שומרים על זכותם לחזור בהם מהזמנה זו, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לנהל מו"מ עם מציעים אחרים ו/או לנהל התמחרות בין כל המציעים, ככל שיהיו, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 8. לא ישלמו דמי תיווך.
 9. המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

עו"ד אופיר דיין, עו"ד רעות אליהו- כונסי נכסים
רח' קפלן 17 (קומה 5) תל אביב
טל': 074-7047104; פקס:074-7023104
דוא"ל: eliyareut@gmail.com