צו הרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה 1978

צו הרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה 1978

צו הרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין האיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון והתחזוקה בישראל, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, המחלקה לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ד' בחשון תשל"ז (20 באוקטובר 1976) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מס' 7058/76 כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים בניקיון ומעבידיהם בישראל במפעלי הניקיון והתחזוקה, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

התוספת

ההוראות המורחבות

א. מונחים בתוכן ההסכם

"עובד חדשי" – עובד שלפי המוסכם בינו לבין מעסיקו, שכרו משולם על בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו.

"עובד יומי" – כל עובד שאינו עובד חודשי לרבות עובד חלקי ועובד לפי שעות.

"המעסיק" – המעסיק ו/או בא כוח שהוסמך על ידי המעסיק.

"קופת חולים" – קופת חולים של הסתדרות העובדים הכללית או קופת חולים אחרת.

"רופא" – רופא קופת חולים כנ"ל.

"תעודה רפואית" – תעודת רופא כנ"ל.

"שכר יסוד" – כפי שהוגדר והוסבר בהסכם הקיבוצי הכללי (בסיסי) מיום 21 באוגוסט 1975 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף תוספת היוקר המשתלמת לעובד בהתאם לנקבע בהסכם הקיבוצי הכללי מיום 13 בפברואר 1976 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, להוציא שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משפחה, פרמיות, הענקות וכו'.

"חודש" – תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה.

"שנת עבודה" – תקופה של 12 חודש לפי הלוח האזרחי הנ"ל, כולל העדרויות חוקיות כגון: מחלה, חופשה שנתית ושירות מילואים.

"מבטחים" – "מבטחים" מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ.

צו תש"ם-1979

ב. תקופת הנסיון

1. כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בנסיון במשך ששת החדשים הראשונים מיום כניסתו.

2. בתקופת הנסיון רשאי המעסיק לפטר עובד בהודעה מוקדמת בכתב של יום לכל חודש עבודה.

3. חובת ההודעה המוקדמת כנ"ל חלה גם על העובד המתפטר.

4. אחרי תקופת הנסיון ייחשב העובד כעובד קבוע ויהנה מכל הזכויות הנובעות מהסכם זה מיום כניסתו לעבודה.

5. בתקופת הנסיון ישולמו כל התנאים הסוציאליים המתחייבים מהסכם זה.

צו תש"ם-1979

ג. שעות עבודה

1. שעות עבודתם של העובדים הם:

47 שעות.

בימים א'-ה' בשבוע:

8 שעות ליום.

בימי ששי:

7 שעות בשכר של 8 שעות, ובתנאי שהעבודה תסתיים שעה, לפחות, לפני כניסת השבת.

מיום שלפני פורים וביום שלפני יום העצמאות:

7 שעות בשכר של 8 שעות, ובתנאי שהעבודה תסתיים שעה אחת לפחות לפני צאת הכוכבים.

בערבי שביעי של פסח, ראש השנה, סוכות, שמחת תורה:

6 שעות בשכר של 8 שעות, ובתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות, לפחות, לפני כניסת החג.

בערב פסח ובערב יום הכיפורים:

5 שעות בשכר של 8 שעות ובתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות, לפחות, לפני כניסת החג.

2. לפי דרישת המעסיק חייבים העובדים לעבוד שעות נוספות, אם צרכי העבודה מחייבים זאת.

ד. סדרי עבודה ומשמעת

1. על העובד לבצע עבודתו לפי הסדר שנקבע על ידי המעסיק ובמקום שקבע המעסיק.

2. אסור לעובד לאחר לעבודה, להעדר מהעבודה או לעזוב את העבודה לפני סיום שעות עבודתו ללא נטילת רשות מאת המעסיק.

3. אם האיחור, ההעדרות או עזיבת העבודה כנ"ל לא היו נראים מראש (כח עליון) על העובד להודיע להנהלה את הסיבה לכך, מיד עם בואו לעבודה. אם ההעדרות נמשכת למעלה מיום אחד, על העובד להודיע על כך להנהלה בו ביום או לכל המאוחר, למחרתו, בעצמו או על ידי שליח.

4. על האיחור, ההעדרות או עזיבת העבודה כנ"ל ללא סיבה מספקת, בפעם הראשונה – יוזהר העובד בכתב ע"י ההנהלה.

5. חזר העובד על כל בפעם שניה – יוזהר שוב כנ"ל (4) ואחרי הפעם השלישית רשאית ההנהלה לפטרו ללא אזהרה נוספת.

צו תש"ם-1979

ה. השכר

(הושמט)

צו תש"ם-1979

ו. תוספת וותק

(הושמט)

ז. תוספת משפחה

לעובד שאשתו אינה עובדת וכן גם לאשה, אם לילד עד גיל 14, שהיא המפרנסת היחידה, של המשפחה, תשולם תוספת משפחה בשיעור של 40 אגורות ליום עבודה, שכר כולל לעובד בשכר יומי ו-10 לירות לחודש, שכר כולל, לעובד במשכורת חדשית.

צו תש"ם-1979

ח. תוספת יוקר

על השכר המשולב תתווספנה תוספות יוקר החל מ-1 באפריל 1979.

צו תש"ם-1979

חשבון המשכורת

עם תשלום השכר חייב המעסיק לתת לכל עובד תלוש משכורת עם פירוט מלא של רכיבי השכר והניכויים.

ט. תנאים סוציאליים

צו תש"ם-1979

1. תשלום ל"מבטחים"

לשם הבטחת התנאים הסוציאליים המקובלים, על המעסיק לשלם מדי חודש בחדשו ל"מבטחים" – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, או לקרן מוכרת אחרת, אחוזים מהשכר הכולל של העובד לפי הפירוט דלהלן:

לשכירי יום לעובדים חדשיים

 

דמי מחלה 2.5% 2.5%

פנסיה ותגמולים 3.5% (עד 1,500 ל"י) 3.5% (עד 1,500 ל"י)

פנסיה ותגמולים 5.0% (מעל 1,500 ל"י) 5.0% (מעל 1,500 ל"י)

פיצויים 4.0% 8.3%

כל הכספים האמורים יועברו מדי חודש בחדשו לסניף "מבטחים" במקום העובדה, או לקרן מוכרת אחרת, עם העתק להסתדרות על פי דרישתה.

צו תש"ם-1979

2. ימי חג: המעסיק ישלם לעובדים שכר בעד ימי חג. הוראה זו תחול על העובדים שעבדו ביום הסמוך לחג, לפניו ואחריו, או שלא עבדו בם מחמת סיבה מוצדקת ומוסכמת; ימי החג הם כדלהלן:

2 ימי ראש השנה, 1 יום הכיפורים, 1 יום סוכות, 1 שמיני עצרת (שמחת תורה), 2 ימי פסח, 1 חג השבועות, 1 יום העצמאות.

צו תש"ם-1979

העובד זכאי לתנאים סוציאליים על פי שעות עבודתו ולפחות בעד 3 שעות, גם אם עבד פחות מזה.

3. המעסיק יפקיד מדי חודש בחודשו 4% משכרו של עובד יומי ו-8.3% ממשכורתו של עובד חודשי ב"מבטחים" או בקרן מוכרת אחרת לביטוח פיצויי פיטורים וינהג בהתאם לתקנות הקרן. כל זאת במגמה להבטיח את זכויות העובדים לקבלת פיצויי פיטורים, במקרה של זכאות לפיצויי פיטורים לפי החוק.

4. מס מקביל למוסד לביטוח לאומי – בהתאם לחוק.

5. תאונות בעבודה – כל העובדים יבוטחו בפני תאונות עבודה – בהתאם לחוק.

צו תש"ם-1979

6. ימי ההבראה יהיו כדלהלן:

שנה 1 עד 3 5 ימים

שנה 4 עד 10 7 ימים

שנה 11 עד 15 8 ימים

שנה 16 עד 19 9 ימים

שנה 20 ואילך 10 ימים

הזכות ליציאה להבראה ניתנת לצבירה במשך שנתיים

7. חופשת נישואין – עובד לאחר תקופת הנסיון, זכאי לחופשת נישואין של שלושה ימים, בעת נישואיו ולרגל נישואיו על חשבון המעסיק.

8. ימי אבל – כל עובד קבוע זכאי להעדר מעבודתו בימי אבלו – "שבעה" – בהתאם לדיני ישראל, במות עליו קרוב משפחה, מבלי לנכות משכרו או מחופשתו. לצורך סעיף זה, קרובי משפחת הנפטר הם: הורים, אשה, בעל, בן, בת, אח, אחות.

צו תש"ם-1979

9. בגדי עבודה – כל העובדים בניקיון זכאים לבגדי עבודה כלהלן:

בעבודה מ-4 שעות ומעלה ליום בעבודה חלקית, עד 4 שעות ליום

2 חלוקים לנשים, לשנה 1 חלוק לנשים לשנה

1 מטפחת ראש לנשים, לשנה 1 מטפחת ראש לנשים

2 זוגות מכנסיים לגברים לשנה 1 זוג מכנסיים לגברים לשנה

2 זוגות נעליים לשנה 1 זוג נעליים

1 זוג מגפיים לשנתיים לעובדים 1 זוג מגפיים ל-4 שנים לעובדים

בקביעות ברטיבות מיוחדת בקביעות ברטיבות מיוחדת

1 זוג כפפות לשימוש בכימיקלים 1 זוג כפפות לשימוש בכימיקלים

הנעליים תהיינה בהתאם לדרישות משרד העבודה. בגדי העבודה הינם רכושו של המעסיק. אין העובד רשאי להשתמש בהם מחוץ לשעות עבודתו ובסיום עבודתו חייב העובד להחזירם למעסיק. המעסיק רשאי לנכות משכר העובד את מחירם של בגדים ונעליים, שהעובד לא החזירם בעת סיום עבודתו אצל המעסיק.

י. ניכוי מיסים – בהסכמת העובד ינכה המעסיק מדי חודש בחודשו משכרם של העובדים המשתייכים לאיגוד המקצועי של ההסתדרות (חברי הסתדרות העובדים הכללית, הסתדרות הפוהמ"ז והסתדרות פועלי אגודת ישראל), את המס האחיד לפי רשימת לשכת המס, כמו כן ינכה המעסיק מדי חדוש בחודשו דמי טיפול איגוד מקצועי מהעובדים הבלתי מאורגנים בשיעור שנקבע בחוק.

המעסיק יעביר את כספי הניכויים מדי חודש בחודשו ללשכת המס של ההסתדרות.

צו תש"ם-1979

פיטורים רגילים

1. פיטורים רגילים של עובדים, לאחר תקופת נסיון, אפשריים בהודעה מוקדמת בכתב של יום אחד לכל חודש עבודה (מכסימום 12 יום) לעובד.

2. חובת ההודעה המוקדמת כנ"ל חלה גם על עובד המתפטר מעבודתו.

3. עובד שפוטר מחמת צמצום בעבודה, זכותו קודמת לשוב לעבודה, במקרה של קבלת עובדים תוך 6 חדשים מיום הפיטורים.

צו תש"ם-1979

פיצויי פיטורים

המעסיק ישלים את דמי פיצויי הפיטורים עד לשיעור לו זכאי העובד עפ"י החוק, אם דמי הפיצויים שהופקדו על ידי המעסיק ב"מבטחים" או קרן מוכרת אחרת ואשר הצטברו לזכותו של העובד ליום פיטוריו, אינם מכסים את שיעור הפיצוי הנדרש לפי החוק.

י' בטבת תשל"ח (20 בדצמבר 1977) ישראל כץ

שר העבודה והרווחה
[1] פורסם י"פ תשל"ח מס' 2406 מיום 22.1.1978 עמ' 980.

תוקן י"פ תש"ם מס' 2574 מיום 1.11.1979 עמ' 189 – צו תש"ם-1979.