צו הרחבה בענף הקרטונז' 1965

צו הרחבה בענף הקרטונז' 1965

צו הרחבה בענף הקרטונז'[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מצווה בזה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין התאחדות בעלי התעשיה בישראל, סקצית הקרטונז' ומחלקת העבודה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, האיגוד הארצי של פועלי הדפוס והקרטונז' ומועצות הפועלים הנוגעות בדבר, שנחתם ביום כ"ו בחשון תשכ"ה (1 בנובמבר 1964) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 1153/64 כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ז' בכסלו תשכ"ו (1 בדצמבר 1965) על כל העובדים והמעבידים בישראל בתעשיה ובמלאכה בענף הקרטונז', למעט העובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם, ובלבד שהוראות סעיף 14 להסכם הקיבוצי יחולו רק על עובדים חברי קופת-חולים של ההסתדרות הכללית ומעבידיהם.

התוספת

ההוראות המורחבות

מספר הסעיף

בהסכם הקיבוצי

3 תקופת הנסיון:

(א) כל פועל המתקבל לעבודה נחשב כפועל בנסיון במשך 3 החדשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

4 שעות עבודה רגילות:

(א) זמן העבודה הרגיל (אינו כולל את הפסקאות הארוחות והמנוחה) הוא בן 8 שעות עבודה ליום ו-47 שעות לשבוע.

צו תשל"ד-1973

(ב) בערבי חגים יעבדו 6 שעות ביום בתשלום של 8 שעות.

צו תשל"ד-1973

(ג) בערב יום כיפור ויום ראשון של פסח יעבדו 5 שעות בתשלום של 8 שעות.

צו תשל"ד-1973

בחול המועד פסח יעבדו 7 שעות בתשלום של 8 שעות.

5 שעות עבודה נוספות:

(ב) עבור שעות נוספות ישולם כדלקמן:

עבור השעתיים הראשונות – תוספת של 25% על השכר הכולל

ומהשעה השלישית ואילך – תוספת של 50% על השכר הכולל

6 שכר עבודה:

ישולם בהתאם לנספח להסכם זה.

צו תשל"ד-1973

7 תוספת משפחתית:

כל פועל בעל משפחה יקבל החל מהחודש השלישי לעבודתו במפעל, תוספת משפחתית בעד אשה שאינה עובדת 6 לירות לחודש. אשת נכה נכות מלאה תקבל תוספת כאמור גם בעד בעלה.

צו תשל"ד-1973

8. תוספת ותק:

תוספת הותק תהיה בשיעורים הבאים: (הושמטה)

9 תוספת יוקר:

תוספת יוקר תשולם לפועלים בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שייחתם מעת לעת בין התאחדות בעלי התעשיה לבין הועד הפועל של הסתדרות העובדים הכללית.

צו תשכ"ח-1967

10 חופשה שנתית

(ב) מכסת החופשה השנתית תהיה:

השנה מספר ימי עבודה

הראשונה 12

השניה 12

השלישית 12

הרביעית 13

החמישית 15

השישית 16

השביעית 18

השמינית 19

העשירית 21

האחת עשרה 22

השתים עשרה 23

השלוש עשרה 24

הארבע עשרה 24

צו תשל"ד-1973

12 השתתפות בהוצאות הבראה:

א. הנהלות המפעלים ישתתפו בהוצאות דמי הבראה של הפועלים הזכאים לכך בשיעורים הבאים:

לאחר השנה ה-2 ובעדה 3 ימי הבראה

לאחר השנה ה-3 ובעדה 4 ימי הבראה

לאחר השנה ה-4 ובעדה 5 ימי הבראה

לאחר השנה ה-5, 6, 7 ובעדה 7 ימי הבראה

לאחר השנה ה-8, 9, 10 ובעדה 8 ימי הבראה

לאחר השנה ה-11, 12, 13 ובעדה 9 ימי הבראה

לאחר השנה ה-14 ואילך ובעדה 10 ימי הבראה

ב. שיעור ההשתתפות בדמי הבראה יהיה בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.

ג. זכות הצביעה הינה לשנתיים.

13 דמי חגים:

לעובדים שגמרו תקופת הנסיון יש לשלם בעד 9 ימי חג בשנה:

2 ימי ראש השנה, יום אחד – כיפורים, יום אחד – שבועות, 2 ימי פסח, יומיים סוכות ויום העצמאות.

צו תשל"ד-1973

המעביד ישלם בעד ימי החג שהוא חייב בהם גם אם יחולו בשבת.

14 מס מקביל:

המעביד ישלם לקופת-חולים של ההסתדרות מס מקביל בשיעור של 2.7% משכר העבודה הכולל.

צו תשל"א-1971

15 ביטוח מחלה:

הנהלת המפעל תפריש ל"מבטחים" או לקופת-חולים תמורת ביטוח למקרה של מחלת הפועל 2.5% משכרו של כל פועל.

צו תשל"ד-1973

15א הוצאות נסיעה

פועלים לאחר תקופת הנסיון הנוסעים למקום העבודה ובחזרה יהיו זכאים להחזר הוצאות הנסיעה בתחבורה הציבורית (אוטובוסים) כדלקמן:

בעבור הוצאות נסיעה, כמוגדר לעיל, עד סך 20 לירות לחודש יקבלו הפועלים החזר מלא.

בעבור כל הוצאה שמעל ל-20 ל"י לחודש עד מכסימום 37 לירות לחודש יקבלו הפועלים החזר בגובה של 75% מההוצאה הנוספת הנ"ל.

דמי הנסיעה הינם בעד ימי עבודה בפועל.

במידה שתחולה עליה במחירי הנסיעות הציבוריות (אוטובוסים) הרי שיעורי העלי היחולו באותו היחס על התעריפים הנ"ל מיום ההעלאה.

צו תשל"ד-1973

19 בגדי עבודה:

כל פועל יקבל לאחר שנת עבודה במפעל בגדי עבודה כדלקמן:

א. פועלים – מכנסיים וחולצה פעמיים בשנה וזוג נעלי עבודה פעם בשנה.

ב. פועלות – חלוקי עבודה פעמיים בשנה וזוג נעלי עבודה פעם בשנה.

צו תשל"ד-1973

21 תאונות בעבודה:

במקרה של תאונה הגורמת לפועל ביטול זמני מן העבודה ישלים המעביד עד ל-80% משכרו הכולל מהיום הראשון לתאונה ועד שובו לעבודה.

צו תשל"ד-1973

10 מענק חג

לאחר שנת עבודה יקבלו הפועלים מענק חג פעמיים בשנה, בערב חג הפסח ובערב ראש השנה.

גובה המענק כדלקמן: (הושמט)

צו תשל"ד-1973

11 פיצויי פיטורים

שיעורי פיצויי הפיטורים:

כל פועל שעבד במפעל לפחות שנה אחת ויפוטר או יתפטר עם זכות לפיצויי פיטורים עפ"י ההסכם או החוק יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כמפורט להלן:

כל פועל שמלאו לו 8 שנות עבודה ומעלה במפעל ביום 1.2.73 יקבל בעד כל שנת עבודתו שלאחר 1.2.73 פיצויי פיטורים בשיעור של 18 ימי עבודה בעד כל שנת עבודה וחלק יחסי לחלקי השנה שלאחר התאריך הנ"ל.

כל פועל שמלאו לו 13 שנות עבודה ומעלה במפעל ביום 1.2.72 יקבל בעד כל שנת עבודתו שלאחר 1.2.72 פיצויי פיטורים בשיעור של 4 שבועות בעד כל שנת עבודה וחלק יחסי לחלקי שנה שלאחר התאריך הנ"ל.

כל פועל שימלאו לו בפועל 8 שנות עבודה במפעל לאחר 1.2.73 יקבל פיצויי פיטורים בגובה של 18 ימי עבודה בעד כל שנה ובאופן יחסי לחלקי שנה החל מהשנה התשיעית ועד שנת עבודתו ה-13 ועד בכלל.

כל פועל שימלאו לו בפועל 13 שנות עבודה במפעל לאחר 1.2.72 יקבל פיצויי פיטורים בגובה של 4 שבועות בעד כל שנה ובאופן יחסי לחלקי שנה החל מהשנה ה-14 ואילך.

29 שמירת זכויות:

אין בכוחו של ההסכם הקיבוצי הזה או אחד מסעיפיו לשנות תנאי עבודה הקיימים באחד המפעלים שהסכם זה חל עליהם לרעת הפועלים.

צו תשל"ד-1973

נספח

תעריף השכר

(הושמט)

י"ב בחשון תשכ"ו (7 בנובמבר 1965) יגאל אלון

שר העבודה
[1] פורסם י"פ תשכ"ו מס' 1239 מיום 28.11.1965 עמ' 600.

תוקן י"פ תשכ"ח מס' 1407 מיום 9.11.1967 עמ' 224 – צו תשכ"ח-1967.

י"פ תשל"א מס' 1695 מיום 1.2.1971 עמ' 922 – צו תשל"א-1971.

י"פ תשל"ד מס' 1975 מיום 30.12.1973 עמ' 511 – צו תשל"ד-1973.