צו הרחבה בענף הקולנוע 2004

צו הרחבה בענף הקולנוע 2004

צו הרחבה בענף הקולנוע[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 ו-31 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 –

(1) אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7018/2003) (להלן- ההסכם הקיבוצי) שנחתם בין התאחדות ענף הקולנוע בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום ט"ז באדר א' התשס"ג (18 בפברואר 2003) וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל המעבידים בענף הקולנוע ועובדיהם, ולמעט עובדים שיש להם תנאים עדיפים על ההוראות המורחבות בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

(2) אני מודיע כי בהתאם להודעת הביטול שתחולתה מיום 31 בדצמבר 2002 של ההסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו בין התאחדות ענף הקולנוע לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י – כל צווי ההרחבה שהוצאו להסכמים האמורים – בטלים.

ת ו ס פ ת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם הקיבוצי

1. כללי

1.2 הגדרות

"בית קולנוע" – מקום העבודה שבו מועסקים העובדים בענף;

"עובד" – עובד המועסק בבית קולנוע בתפקידי מכונאים, קופאים, סדרנים וניקיון בלבד, ובלבד שאינו מכהן גם בתפקיד מנהל הקולנוע;

"חודש" – תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה.

4. סדר קבלת עובדים

4.1 כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד זמני במשך 18 החודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

4.2 נסתיימה תקופת הזמניות והעובד ימשיך בעבודתו, ייחשב העובד כעובד קבוע, אלא אם כן פיטוריו במהלך תקופת הזמניות נמנעו עקב הוראה מפורשת בחוק. במקרה כאמור, תוארך תקופת הזמניות כאורך תקופת המגבלה על הפיטורים הקבועה בחוק.

4.3 אפשר להאריך את תקופת הזמניות של עובד ב-6 חודשים נוספים.

5. סדרי עבודה

5.1 שבוע העבודה יהיה על פי ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר המעבר ל -5 ימי עבודה בשבוע.

5.2 זמני ההצגות ייקבעו על ידי המעביד.

5.3 העובדים יעבדו לפי שעות בהתאם לסידור העבודה השבועי שייקבע על ידי המעביד.

5.4 העובדים ידווחו על שעות עבודתם בהתאם להסדרים שייקבעו על ידי המעביד.

5.5 על העובדים להודיע למעביד מראש על כל איחור או היעדרות או שניהם.

5.6 אסור לעובדים לעזוב את מקום עבודתם בשעות העבודה ללא רשות המעביד או האחראי במקומו.

5.7 העובדים ישתתפו בקורסים ייעודיים כגון עזרה ראשונה, ביטחון וכדומה לפי החלטת המעביד – ועל חשבונו.

6. שכר ותנאים נלווים

6.1 כל עובד זכאי לשכר מינימום לשעה כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ולעדכנו בהתאם.

6.2 על השכר תשולם תוספת היוקר כפי שתסוכם בהסכם קיבוצי כללי בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

6.3 החל בתחילת השנה השלישית לעבודתו, יהיה העובד זכאי בכל שנה לתוספת ותק בשיעור 0.75% משכר המינימום כפי שיהיה בכל מועד ומועד של תשלום תוספת הוותק.

תשלום תוספת הוותק לא יעלה על 30 שנים.

תשלום תוספת תחול רק אם עבד העובד אצל אותו מעביד.

למען הסר ספק תוספת הוותק עצמה לא תשמש בסיס לחישוב תוספת הוותק שלאחריה.

6.4 שעות נוספות

בעבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג יהיו העובדים זכאים לתשלום על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

6.5 חופשה שנתית

העובדים יהיו זכאים לחופשה שנתית בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, ובהתאם לטבלה שלהלן: (הימים שבטבלה הם ימי עבודה בפועל מעבר ליום הפנוי).

שנת עבודה ימי חופשה

 

אחרי ובעד השנה הראשונה והשניה 10

אחרי ובעד השנה השלישית והרביעית 11

אחרי ובעד השנה החמישית 13

אחרי ובעד השנה השישית, השביעית והשמינית 18

אחרי ובעד השנה התשיעית ואילך 24

שנת עבודה לצורך חישוב החופשה השנתית תיחשב מיום תחילת העבודה של עובד.

6.6 אבל

כל עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימים קלנדריים בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן או בת זוג, הורי העובד, אח או אחות, ילד או ילדה).

6.7 מחלה

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לדמי מחלה כקבוע בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, על העובד למסור הודעה על היעדרותו בהקדם האפשרי; תוקפה של תעודת מחלה יהא מיום הוצאתה. במקרה שבו המעביד חושד שנפל פגם בתעודת המחלה, רשאי המעביד להעמיד את העובד לבדיקה רפואית נוספת. המעביד יישא בעלות הבדיקה הנוספת.

6.8 מדים

המעביד יהיה רשאי לספק לסדרנים חולצות עבודה על חשבונו. במקרה שיעשה כן, חובה על הסדרנים ללבוש חולצות אלה בשעות העבודה; בגדי העבודה הם רכוש המעסיק ואסור לעובדים להשתמש בהם שלא בשעות עבודתם.

6.9 הבראה

העובדים זכאים לימי הבראה בהתאם לטבלה שלהלן:

שנת עבודה ימי חופשה

 

לאחר השנה הראשונה 6

לאחר השנה השניה והשלישית 7

לאחר השנה הרביעית 8

לאחר השנה החמישית עד העשירית 9

בעבור השנה האחת עשרה עד החמש עשרה 10

בעבור השנה השש עשרה עד התשע עשרה 11

מהשנה העשרים ואילך 12

על דמי ההבראה יחולו הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בנושא זה שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות.

6.10 נסיעות

כל עובד זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעתו לעבודה וממנה בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי הכללי בנושא זה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות.

6.11 פנסיה

כל עובד קבוע יצורף לקרן פנסיה מקיפה; המעביד יפריש מדי חודש בחודשו 12% משכרו של העובד לקרן הפנסיה; המעביד ינכה מדי חודש בחודשו 5.5% משכרו של העובד לקרן הפנסיה.

תשלום המעביד לקרן הפנסיה בשיעור 6% מהשכר יבואו במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 72%, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963; מעביד שיפקיד נוסף על כך 2.33% מהשכר בקופת פיצויים, יהיה פטור מהשלמת מלוא פיצויי הפיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

המעביד והעובד יהיו רשאים להסכים על צירוף העובד לפוליסה לביטוח מנהלים במקום לקרן פנסיה מקיפה, שבמסגרתה, יפריש המעסיק 1/3% 8 מהשכר בעבור פיצויי פיטורים ו-5% בעבור תגמולים והעובד 5% בעבור תגמולים; תשלום המעביד כאמור לעיל יבוא במקום תשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

הגדרת שכר בסעיף זה: שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת ותק.

11. משמעת

11.1 על העובדים להישמע ולציית להוראות המעביד להקפיד על הנהלים המוצאים מפעם לפעם ובמיוחד בעניני ביטחון ובטיחות בעבודה.

11.2 אסור לעובדים לעבוד בבית קולנוע אחר בלא אישור מראש ובכתב של המעביד.

אסור לעובד במשרה מלאה לעבוד במקום עבודה אחר בלא אישור מראש ובכתב של המעביד.

11.3 חל איסור חמור על שימוש בציוד המעביד שלא לצורכי עבודה או לאחר שעות העבודה.

11.4 אסור לעובד לבקש או לקבל מתנה בכסף או בשווה כסף או בצורה אחרת, מכל לקוח, אדם או חברה הקשורים עם המעביד.

11.5 אסורה הכנסת מבקרים בלא כרטיסים לאולמות הקולנוע.

11.6 יש להימנע מוויכוחים ומריבות; אסור להשתתף בקטטות או הכאות.

11.7 אסור לעזוב את מקום העבודה בלא רשות ובלא יידוע.

11.8 חל איסור חמור על הטרדות מיניות או התנכלות לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.

11.9 חל איסור לעשן על פי חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983.

11.10 העובד ישמור בסודיות מלאה את כל סודות המעביד מכל סוג שהוא.

י"ד באלול התשס"ד (31 באוגוסט 2004) אהוד אולמרט

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
[1] פורסם י"פ תשס"ה מס' 5332 מיום 27.9.2004 עמ' 83.