צו הרחבה בענף הסיגריות ומוצרי טבק 1965

צו הרחבה בענף הסיגריות ומוצרי טבק 1965

צו הרחבה בענף הסיגריות ומוצרי טבק[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין התאחדות בעלי התעשיה בישראל, סקצית הסיגריות ומחלקת העבודה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל האיגוד הארצי של פועלי המזון ומועצות הפועלים, שנחתם ביום י"ב באב תשכ"ד (21 ביולי 1964) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 1140/64, כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום א' בסיון תשכ"ה (1 ביוני 1965) על כל העובדים והמעבידים בישראל בענף ייצור סיגריות ומוצרי טבק למעט העובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם, ובלבד –

(1) שהוראות סעיף קטן (ב) לסעיף 21 להסכם הקיבוצי לא יחולו על מעביד ששילם לעובדיו בתקופה החל מיום ט"ז בטבת תשכ"ד (1 בינואר 1964) ועד תחילתו של צו זה, את תוספת השכר הנקובה בסעיף הקטן האמור, במידה ששולמה כאמור ועל עובד שקיבל ממעבידו את תוספת השכר האמורה בתקופה האמורה, במידה ששולמה לו כאמור;

(2) שסעיף 9 להסכם הקיבוצי יחול רק לגבי עובדים חברי קופת חולים של ההסתדרות הכללית ומעבידיהם.

התוספת

ההוראות המורחבות

מספר הסעיף

בהסכם הקיבוצי

1 הגדרות

בהסכם זה מלים המתייחסות לזכר כוונתן גם לנקבה ומלים המתייחסות ליחיד כוונתן גם לרבים, וכן להיפך, אלא אם כן משתמע אחרת;

צו תשכ"ז-1967

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף כל התוספות המשתלמות לעובד כגון תוספת ותק, מיוחדת, מקצועית, מעולה, מחלקתית, משפחתית בעד אשה, תוספת יוקר וכיו"ב, להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות וכו';

צו תשל"ד-1973

"פועל יומי" – המקבל שכרו לפי תעריף יומי;

צו תשל"ד-1973

"פועל חדשי" – פועל המקבל שכר, על בסיס חדשי, לאחר 12 שנות עבודה רצופות במפעל;

צו תשל"ד-1973

"נוער עובד" – (בוטלה);

"חודש" – בהתאם ללוח האזרחי (הגריגוריאני);

"שנת עבודה" – תקופה של 12 חודש בהתאם ללוח האזרחי (הגריגוריאני);

"קופת חולים" – קופת חולים של ההסתדרות הכללית;

"מבטחים" – "מבטחים" מוסד מרכזי לביטוח סוציאלי של העובדים בישראל בע"מ.

4 תקופת הניסיון

צו תשל"ד-1973

(א) תקופת הנסיון לפועל בלתי מקצועי תהיה חדשיים ימים.

צו תשל"ד-1973

(ב) תקופת הנסיון לפועל מקצועי תהיה ארבעה חדשים.

(ג) עם תום תקופת הנסיון ייחשב הפועל כקבוע וייהנה מכל הזכויות הנובעות מהסכם זה.

(ד) בהסכמה הדדית אפשר להאריך את תקופת הנסיון.

6 פיצויים

(א) כל פועל שעבד בביהח"ר 6 חדשים לפחות – יקבל פיצויים במקרה של פיטורים שלא באשמתו בשיעור של 12 יום לכל שנת עבודה ובאופן יחסי לחלקי שנה.

(ג) בעד תקופת עבודתו של פועל במפעל שלפני 1.1.1952 ייחשב השכר היסודי שהפועל קיבל ב-1.1.1952 כשכרו היסודי הממוצע.

(ה) פועלת, העובדת לפחות 7 שנים במקום והיא אם לילד בגיל בית הספר העממי ותודיע שיש ברצונה לעזוב את העבודה לשם טיפול בילד, תקבל פיצויים כנ"ל.

(ו) פועלת שעבדה במפעל לפחות 15 שנה ותעזוב את העבודה לרגל נישואין תקבל פיצויים כנ"ל.

(ז) בכל יתר המקרים המפורטים בחוק יקבל המפוטר פיצויים כנ"ל.

7 שעות העבודה

שעות העבודה הן 8 ביום חול ושבע בערבי שבתות, ושש שעות בערבי חג בתשלום של 8 שעות פרט לערב ראש השנה, יום כיפור וערב פסח בהם יעבדו 5 שעות בתשלום של 8 שעות.

8 שעות נוספות ועבודות לילה

(ג) עבור עבודה של שעות נוספות תשולם לפועלים תוספת של 25% על השכר הכולל בעד השעתיים הראשונות ו-50% מהשעה השלישית ואילך.

(ד) עבור עבודה של 8 שעות במשמרת שניה תשולם תוספת של 10% על השכר הכולל.

(ה) עבור עבודת לילה (במשמרת השלישית) תשולם לפועלים תוספת של 30% על השכר הכולל ולפועלות 50% על השכר הכולל.

9 מס מקביל

המפעל ישלם לקופת חולים של ההסתדרות הכללית מס מקביל בשיעור של 2.7% משכר העבודה הכולל של הפועלים, לרבות הפועלים הזמניים.

10 ביטוח למקרי תאונה בעבודה

(א) המפעל ישלים לפועל הנפגע את ההפרש בין התשלום מהביטוח הלאומי לבין שכרו המלא.

(ב) במקרה של נכות או מוות כתוצאה מתאונה בעבודה ינהגו בהתאם לחוק.

(ג) בקשר לתאונות עבודה קצרות-מועד, שאינן עולות על 12 יום, ישלם נותן העבודה לעובד בעד היומיים הראשונים של אי כשרו לעבודה שלאחר יום הפגיעה חמישים אחוז משכרו הרגיל.

11 דמי מחלה

למען הבטח דמי מחלה לפועלים על המפעל לשלם לקופת חולים של ההסתדרות הכללית 2.5% משכר העבודה הכולל של הפועלים, לרבות הזמניים.

צו תשל"ד-1973

(ג) פועל הנעדר מפאת מחלה 4 ימים רצופים לפחות ויציג תעודה רפואית מאת רופא קופת חולים על כך, ישלים המעביד את שכרו בעד היום הראשון של ההיעדרות עד 90% משכרו הרגיל.

12 חופשה שנתית

צו תשכ"ז-1967

(א) מכסת החופשה השנתית תהיה לפי שנות עבודה במפעל כמפורט בזה:

ימי עבודה

בעד השנה הראשונה – 12

בעד השנה השניה – 12

בעד השנה השלישית – 15

בעד השנה הרביעית – 16

בעד השנה החמישית – 17

בעד השנה הששית – 18

בעד השנה השביעית – 18

בעד השנה השמינית – 20

בעד השנה התשיעית – 20

בעד השנה העשירית – 22

בעד השנה האחת-עשרה – 22

בעד השנה השתים-עשרה – 23

בעד השנה השלוש-עשרה – 24

(ב) פועל שחלה בזמן החופשה וימציא תעודה רפואית על כך – כל ימי המחלה אינם מובאים במנין החופשה.

13 דמי הבראה

צו תשל"א-1971

(א) פועל שיצא להבראה יקבל תשלום מהמפעל לפי התעריף בבתי ההבראה של קופת חולים של ההסתדרות הכללית או בתי הבראה במשקים כגון: קרית-ענבים, מעלה החמשה וכדומה ולפי תעודה המאשרת את היותו בבית הבראה או נופש וכדלהלן:

העובד 5-1 שנים – בעד 7 ימים לכל שנה

העובד 8-6 שנים – בעד 8 ימים לכל שנה

העובד 9 שנים ומעלה – בעד 9 ימים לכל שנה

(ב) דמי הבראה ניתנים לצבירה למשך שנתיים.

14 חופשת חגים

המפעל ישלם לפועלים אחרי תקופת הנסיון תשלום מלא בעד 9 ימי חג בשנה; פסח – יומיים; סוכות – יומיים; ראש השנה – יומיים; יום כיפור; חג השבועות ויום העצמאות.

16 חופשת לידה

כל פועלת תקבל חופשת לידה בהתאם לחוק.

פועלת העובדת לפחות שנתיים במפעל ויוצאת לחופשת לידה רשאית להיעדר מהעבודה עד שנה על חשבונה מבלי שייפגעו זכויותיה במקום העבודה.

17 בגדי עבודה

צו תשל"א-1971

(א) לאחר תקופת הנסיון יקבל כל פועל בגדי עבודה 3 פעמים בשנה.

צו תשל"ד-1973

(ב) אחת לשנה יקבל כל פועל זוג אחד של נעלי עבודה.

(ג) בגדי עבודה נחשבים רכוש המפעל ויוחזרו לו עם תום כל עונה.

18 כוס חלב

(א) כל פועל יקבל על חשבון המפעל כוס חלב ליום.

(ב) במקרה של עבודת שעות נוספות שהן למעלה משעתיים ליום או בעבודת לילה, יקבל כוס חלב נוספת.

צו תשל"ה-1974

21 שכר עבודה

(א) שכר יסוד לפועלים ליום (בלירות): (הושמט)

צו תשכ"ז-1967

22 תוספת משפחתית

בעד אשה שאינה עובדת 8 לירות לחודש או 32 אגורות ליום. נשי נכים יקבלו תוספת משפחתית כאמור בעד בעליהן.

23 תוספת יוקר

תוספת היוקר תשולם לפועלים על השכר הנ"ל (סעיפים 21, 22) בהתאם להסכם שבין התאחדות בעלי התעשיה לבין הועד הפועל של ההסתדרות הכללית.

צו תשל"ד-1973

24 מענק בתשלום

הפועלים יקבלו מענק כספי, אחת לשנה, לפי הדירוג כדלקמן:

העובד לפחות שנה ויום ועד 3 שנים ועד בכלל – 9 ימי עבודה;

העובד משלש שנים ויום ועד 9 שנים ועד בכלל – 17 ימי עבודה;

העובד מתשע שנים ויום ועד 12 שנים ועד בכלל – 19 ימי עבודה

28 סעיפים כלליים

(ב) אין הסכם זה או אחד מסעיפיו יכול להרע את תנאי העבודה המקובלים באחד המפעלים.

צו תשל"א-1971

מילואים

העובדים יקבלו ממעבידיהם תשלום בעד 3 ימי המילואים הראשונים כל עוד קרן ההשוואה לתשלום תגמולים למשרתים במילואים אינה משלמת בעד שלושה ימים אלה, וזאת במידה שהעובדים שירתו 3 ימים אלה ברציפות, והמציאו אישור מתאים על כך.

צו תשל"ד-1973

31 העברה ממעמד יומי למעמד חדשי

(1) פועל יומי יהיה לפועל חדשי לאחר 12 שנות עבודה רצופות בפועל באותו מפעל.

(2) העברה ממעמד יומי למעמד חדשי תיעשה במפעל פעם בשנה. פועל אשר ימלאו 12 שנים לעבודתו במפעל לפני 1 ביולי, יועבר למעמד חדשי ב-1 בינואר של אותה שנה. פועל אשר ישלים 12 שנות עבודה במפעל לאחר 1 ביולי, יועבר למעמד חדשי ב-1 בינואר שלאחר מכן.

(3) משכורתו של פועל חדשי תיקבע כדלקמן: תעריף השכר, תוספת הותק וכל התוספות המקצועיות-מחלקתיות של העובד כפועל יומי כפול 26 יהיה לשכרו כפועל חדשי. פועל חדשי זכאי כפועל יומי, לפרמיית ייצור או תשלום אחר הקשור בתפוקה, במידה שהם קיימים במקום העבודה.

(4) שכר שעת עבודה (לענין היעדרות, שעות נוספות, פרמיות וכדומה) יחושב על ידי חלוקת השכר החדשי ב-208. המעביד אינו חייב בתשלום חלק יחסי על שכרו של פועל חדשי שאיחר או נעדר מעבודתו.

(5) פועל חדשי יהיה זכאי, מיום היותו לפועל חדשי ואילך, לאותם התנאים הסוציאליים המוסכמים באותו מקום עבודה לגבי רוב עובדי הייצור החדשיים, כפוף לתנאים המקובלים במפעל בעת העברת פועלים יומיים לפועלים חדשיים.

(6) לגבי ביטוח תאונות עבודה, ביטוח מחלה, פנסיית יסוד במבטחים על-פי ההסדר שבין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית, שעות התחלת העבודה וסיומה, איחורים והיעדרויות – דין פועל חדשי כדין פועל יומי בייצור.

(7) המענקים והתשלומים האחרים המקובלים כלפי פועלים יומיים – מתבטלים, ובמקומם יבואו המענקים והתשלומים האחרים הקיימים במקום העבודה לגבי רוב עובדי הייצור החדשיים.

ט"ז באייר תשכ"ה (18 במאי 1965) יגאל אלון

שר העבודה

 

[1] פורסם י"פ תשכ"ה מס' 1188 מיום 31.5.1965 עמ' 2058.

תוקן י"פ תשכ"ז מס' 1396 מיום 28.9.1967 עמ' 2324 – צו תשכ"ז-1967.

י"פ תשל"א מס' 1695 מיום 1.2.1971 עמ' 918 – צו תשל"א-1971.

י"פ תשל"ד מס' 1975 מיום 30.12.1973 עמ' 524 – צו תשל"ד-1973.

י"פ תשל"ה מס' 2075 מיום 16.12.1974 עמ' 684 – צו תשל"ה-1974.