צו הרחבה בענף המוסכים 1995

צו הרחבה בענף המוסכים 1995

צו הרחבה בענף המוסכים[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:

1. תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם בין איגוד המוסכים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י הסתדרות עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה מיום כ"ז באלול התשנ"ג (13 בספטמבר 1993), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7064/93, כמפורט בתוספת, וההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף המוסכים, למעט –

(1) עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם;

(2) עובדי חברת המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ;

(3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

2. הוראות סעיף קטן ד' לפרק 17 להסכם הקיבוצי האמור יחולו רק לגבי עובד ומעביד שפעלו לפי הוראות הסעיף הקטן האמור עד יום 31 באוגוסט 1996 ואולם אם מסר עובד למעבידו בכתב על אי-הסכמתו להסדר לפי סעיף קטן ד' האמור – לא יחול עליהם סעיף קטן ד' האמור מיום מסירת ההודעה.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם

פרק 1: הגדרות

בהסכם זה מלים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה ומלים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להיפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הסכם זה.

"ההנהלה" – הנהלת מוסך, בעל מוסך, או כל הבא מכוחה של הנהלת מוסך או מי שהוסמך על-ידה בכל דרך שהיא לשמש כבא-כוחה;

"מוסך" – מקום עבודה וכל מוסך המעסיק עובדים שכירים בתיקונים ושירותים לכלי רכב וחלקיהם;

"עובד" – כל עובד המועסק במוסכים לרבות נוער עובד;

"נוער עובד" – נער בגיל 15 עד 18 המועסק במוסך;

"חניך" – כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;

"עבודת יום" – עבודה בתחום השעות 17.00-06.00;

"משמרת שניה" – עבודה בתחום השעות 22.00-14.00;

"עבודת לילה" – עבודה בתחום השעות 06.00-22.00;

"עבודת שבת וחג" – עבודה בתחום השעות 18.00 בערב שבת או חג עד שעה 18.00 במוצאי שבת בחודשים אוקטובר-מרס או עד השעה 20.00 בחודשים אפריל-ספטמבר;

"שבוע עבודה" – בן 5 או 6 ימים, כפי שנהוג או מוסכם בכל מוסך;

"חודש" – תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה;

"שנת עבודה" – תקופת עבודה של 12 חודשים לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה כולל החופשות בתשלום המוכרות על פי הדין או על פי הסכם זה;

"קופת חולים" – קופת חולים של ההסתדרות;

"תעודה רפואית" – תעודה של רופא קופת חולים הכללית;

"מבטחים" – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בא"י;

"תוספת יוקר" – תוספת היוקר המצטרפת לשכר המשולם לעובדים על-פי ההסכמים הנחתמים מעת לעת בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות;

"שכר משולב" – שכר יסוד משולב בצירוף כל התוספות המשתלמות לעובד והם חלק בלתי נפרד משכרו (תוספת ותק, משפחה, תוספת מקצועית, תוספת מחלקתית או כל תוספת אחרת המוסכמת ע"י הצדדים להסכם זה);

"שכר כולל" – שכר משולב כולל שעות נוספות, פרמיות, מענקים וכו', למעט החזר הוצאות.

ב. שעות עבודה נוספות

שעות עבודה, שמועסק בהן עובד לפי דרישת המעביד מעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות, כאמור לעיל, נחשבות לשעות עבודה נוספות, וכן משתלמות בתוספת של 25% מהשכר הכולל עבור השעתיים הראשונות, 50% מהשכר הכולל החל מהשעה הנוספת השלישית ועד חצות. החל מחצות ישלם המוסך לעובד שכר כולל של שתי שעות בעבור כל שעת עבודה.

ג. משמרות

במשמרת שניה – יהיו העובדים זכאים לתוספת של 25% על שכרם בעבור כל משמרת כאמור לעיל.

פרק 6: תקופת הנסיון

א. כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בנסיון במשך 6 החודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה. ניתן יהא להאריך את תקופת הנסיון של עובד ב-3 חודשים נוספים.

ב. בתקופת הנסיון רשאי המעביד לפטר עובד כלי מתן סיבה. במשך השבועיים הראשונים יכול עובד להיות מפוטר גם בלי הודעה מוקדמת.

ג. יפוטר עובד בתקופת הנסיון והתקופה המוארכת יקבל הודעה מוקדמת של יום אחד לכל חודש עבודתו במוסך.

ד. נשאר עובד לעבוד לאחר תקופת הנסיון, כאמור לעיל, ייהנה מכל הזכויות הנובעות מהסכם זה לעובד קבוע מיום הכנסו לעבודה.

פרק 7: סדרי עבודה

א. שעות עבודה רגילות

1. שבוע עבודה הינו בן 45 שעות שבועיות.

(א) במוסכים, שיעבדו 5 ימים בשבוע, יועסקו העובדים 5 ימים לפי 9 שעות ביום.

(ב) במוסכים, שיעבדו 6 ימים בשבוע, יום עבודה רגיל הוא בן 8 שעות ויום ו' בן 5 שעות.

2. יום עבודה בערבי חג יהיה בן 5 שעות ויחושב לפי יום עבודה מלא כמקובל בכל מקום עבודה. שעות עבודה בחול המועד יהיו לפי הסיכום בין המעביד לעובדיו.

פרק 8: תעריפי שכר משולב לעובדי מוסכים בכל המקצועות השונים במוסך

שקלים חדשים שקלים חדשים

דרגה לחודש דרגה לחודש

 

1 1,485 7 2,196

2 1,585 8 2,345

3 1,690 9 2,854

4 1,805 10 3,000

5 1,929 ראש צוות 3,311

6 2,056 מנהל עבודה 3,615

הערה: על הסעיפים הנ"ל יתווספו תוספות שכר ותוספות יוקר החל ב-1 באוקטובר 1993.

ב. עבודת חוץ

עובד הנשלח לעבוד מחוץ למוסך ו/או מחוץ לעיר יוחזרו לו הוצאות הנסיעה והלינה, הכל לפי הענין.

סכומי האש"ל הם כדלקמן וכפי שיעודכן מעת לעת:

שקלים חדשים

ארוחת בוקר 7.50

ארוחת צהריים 21.20

ארוחת ערב 9.20

ארוחת לילה 9.20

סכומי האש"ל הנ"ל נקבעו על סמך מדד מחירי ארוחות במסעדות ובבתי קפה של חודש יוני 1993 שהגיע ל-212.5 נקודות (לפי בסיס של שנת 1987).

ג. תוספת ותק

לאחר שנת עבודה במוסך יקבל עובד תוספת ותק בשיעור של 1% משכרו החודשי לכל שנת ותק עד 30 שנה.

ד. תוספת יוקר

תוספות היוקר המשתלמות עפ"י ההסכם הקיבוצי הכללי בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, ישולמו לעובדים במוסכים.

ה. אופן התשלום

1. התשלום לעובדים יהיה אחת לשבוע, אחת לשבועיים או אחת לחודש, בימים קבועים, ובהתאם לנהוג במוסך ובמסגרת החוק.

2. המעביד רשאי לשלם את שכר העבודה על ידי שיק או על ידי זיכוי חשבונו האישי של כל אחד מהעובדים, כפי שייקבע בהסכם בין המעביד לעובדים. עובד שיודיע בכתב כי רצונו ששכרו לא ישולם לו על ידי זיכוי חשבונות בבנק כנ"ל, יקבל את השכר באמצעות שיק על שמו, המעביד ימציא לעובד פירוט חשבון שכרו שהועבר לזכותו בבנק, בתלוש שכר מפורט לפחות אחת לחודש.

פרק 9: ביטוח מחלה

בכדי להבטיח את התשלום לעובדים במקרה מחלה ישלם המעביד ל"מבטחים" 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד.

פרק 10: דמי חגים

כל עובד שעבד לפחות שלושה חודשים, יקבל תשלום מלא עבור 10 ימי חג:

ראש השנה 2 ימים

יום הכיפורים 1 יום

סוכות 2 ימים

פסח 2 ימים

שבועות 1 יום

יום העצמאות 1

יום נוסף על פי בחירת העובד.

התשלום עבור ימי החג ישולם גם אם החג חל בשבת.

פרק 11: חופשה שנתית

א. עובד זמני אשר עבד במוסך עד 75 ימים ופוטר או עזב את העבודה מרצונו תשולם לו תוך 9 ימים מיום גמר עבודתו, תמורת חופשה שנתית בשיעור של יום עבודה עבור כל חודש שעבד.

ב. עובד הממשיך לעבוד במוסך למעלה מ-75 יום ועד שנה, יהא זכאי לחופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – החוק).

ג. עובד העובד במוסך שנה ומעלה יהא זכאי לחופשה שנתית כמפורט להלן:

מספר ימי חופשה מספר ימי חופשה

שנות בשנה ל-6 ימי בשנה ל-5 ימי

ותק עבודה בשבוע עבודה בשבוע

 

1 12 ימי עבודה 10 ימי עבודה

2 12 ימי עבודה 10 ימי עבודה

3 13 ימי עבודה 11 ימי עבודה

4 13 ימי עבודה 11 ימי עבודה

5 14 ימי עבודה 12 ימי עבודה

6 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה

7 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה

8 19 ימי עבודה 17 ימי עבודה

9 ואילך 26 ימי עבודה 23 ימי עבודה

ד. עובדים המקבלים פרמיות בנוסף לשכרם הקבוע, יהיה שכרם הרגיל לצורך חישוב דמי חופשה כולל הפרמיות המשתלמות להם עבור יום עבודה רגיל, ובלבד שפרמיה כנ"ל העולה על 30% של השכר הקבוע לא תובא במנין. פרמיות המשתלמות ליום עבודה רגיל פירושן, הפרמיה הממוצעת שקיבל עובד ב-90 הימים שלפני צאתו לחופשה תוך יום עבודה רגיל (ז"א ללא שעות נוספות).

ה. נוער עד גיל 18, יקבל חופשה שנתית בתשלום בהתאם לחוק עבודת הנוער ולחוק חופשה שנתית (18 ימים בשנה, כולל שבתות).

ו. המעביד הוא הקובע את מועד חופשתו של העובד בהתאם לצרכי המוסך ובתיאום עם העובד.

ז. יש לדאוג שהחופשה תהיה רצופה ולא לשיעורים פרט למקרה של הסכם מיוחד בין הצדדים ובהתאם לחוק (7 ימים רצופים לפחות).

ח. עובדים בעלי זכות לחופשה, שמסיבות מחלה לא יוכלו לקבלה בתקופת החופשה, במוסכים בהם החופשה היא כללית, רשאים לקבלה אחרי שובם לעבודה.

ט. חלה עובד בתקופת חופשתו השנתית, תנתן לו מכסת החופשה המגיעה לו לאחר החלמתו; במקרה כנ"ל על העובד להודיע למעביד על מחלתו ביום הראשון למחלתו.

י. עובדים בעלי זכות חופשה, המפוטרים לפני שקיבלו את החופשה המגיעה להם רשאים לקבל פדיון חופשה על חשבון המוסך בעת הפיטורים, עבור כל הימים שהצטברו לזכותם במהלך תקופת עבודתם במוסך.

יא. חישוב מכסת החופשה דלעיל הוא לשנת עבודה, ובאופן יחסי לחלקי שנה שמעל לשנת עבודה במוסך, בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית.

פרק 12: תשלום דמי הבראה

העובדים זכאים לתשלום דמי הבראה בשיעורים המפורטים להלן:

עבור השנה הראשונה והשניה 5 ימי הבראה

עבור השנה השלישית 6 ימי הבראה

עבור השנה הרביעית ועד השנה השמינית 7 ימי הבראה

עבור השנה התשיעית ועד השנה העשירית 8 ימי הבראה

עבור השנה האחת עשרה 9 ימי הבראה

עבור השנה השתיים עשרה ואילך 10 ימי הבראה

מחיר יום ההבראה יהיה בהתאם לקבוע בהסכם שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין האגף לאיגוד מקצועי וכפי שיהיה מעת לעת.

תשלום ימי ההבראה יהיה סמוך, ככל האפשר, למועד תשלום המשכורת שבה משולמים דמי חופשה השנתית, באחד מחודשי הקיץ (יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר).

עובד שפוטר או התפטר לאחר יותר משנה לעבודתו, יקבל דמי הבראה יחסיים גם עבור חלקי השנה.

פרק 13: הוצאות נסיעה

עובדים הנוסעים מביתם למקום העבודה ובחזרה יהיו זכאים להחזר הוצאות הנסיעה בפועל בתחבורה ציבורית בהתאם להסכם קיבוצי כללי שנחתם בין האגף לאיגוד מקצועי ולשכת התיאום מיום 12.8.1987, וכפי שיהיה מעת לעת.

פרק 14: בטיחות בעבודה

על המעסיקים והעובדים לנקוט בכל האמצעים שברשותם כדי למנוע תאונות בעבודה, בהתאם לדרישות החוק למניעת תאונות עבודה.

פרק 15: בגדי עבודה

א. עובדים לאחר 6 חודשי עבודה במוסך יקבלו 2 חליפות עבודה ו-1 זוג נעלי עבודה פעם אחת בשנה על חשבון המוסך.

ב. בגדי מגן וכדומה ינתנו לעובדים בעבודות שייקבעו על-ידי המוסד לבטיחות וגהות.

פרק 16: א. חופשת לידה

1. כל עובדת זכאית לחופשת לידה בהתאם לחוק.

2. זכותה של העובדת להאריך את חופשת הלידה בהתאם לחוק בלי שתאבד זכויותיה ותפקידה במוסך.

ב. ימי שמחה

עובד קבוע שמתחתן יקבל חופשה מיוחדת בת 2 ימים; עובד כנ"ל שנולד לו בן/בת או שבנו/בתו מתחתן/נת יקבל חופשה מיוחדת בת 1 יום. עבור ימי חופשה מיוחדת כנ"ל יהיה העובד זכאי לתשלום שכרו המשולב הרגיל.

ג. ימי אבל

עובד המקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג – "שבעה" ואינו עובד באותם ימים (במות הורים, בן-זוג, אחים ואחיות וילדים) יהיה זכאי לתשלום שכרו ועבור ימי העבודה בפועל שנעדר בהם מהמפעל.

פרק 17: קרן פנסיה ופיצויים

א. הנהלות המוסכים יבטחו את עובדיהם בקרן פנסיה יסוד או בקרן פנסיה מקיפה של "מבטחים" לפי בחירתם.

ב. הנהלות המוסכים אשר יחליטו לבטח את עובדיהם בקרן פנסיית יסוד, ישלמו ל"מבטחים" דמי גמולים בשעור הקבוע בתקנון שהינו 11.5% משכרם המלא של העובדים עבור 8 שעות עבודה, מזה ישלם המעביד 6% וינכה מהעובד 5.5%.

ג. הנהלות המוסכים שיחליטו לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה, ישלמו ל"מבטחים" דמי גמולים בשעור של 17.5% משכרם המלא של העובדים עבור 8 שעות עבודה. מזה ישלם המעביד 12% וינכה מהעובד 5.5%.

ד. הנהלות המוסכים שעשו או יעשו ביטוח אלטרנטיבי או קופות תגמולים – יבוא הדבר במקום חובת בטוח בקרן פנסית יסוד, או קרן פנסיה מקיפה, הכל לפי הענין, בתנאי שהעובד יחתום על כתב ויתור על פי הנוסח המצורף בזה (נספח 1).

ה. תשלום הנהלת המוסך לקרן פנסיה מקיפה בשיעור 6% משכר עבודה חודשי, יבואו במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 72%, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

ו. הנהלת המוסך אשר תבחר לבטח את עובדיה בקרן פנסיה מקיפה, תוכל להפקיד השלמת פיצויים בקרן פיצויים של "מבטחים" או כל קופת גמל אחרת בשיעור 2 ושלוש אחוז משכרו החודשי. תשלום הנהלת המוסך לקרן פיצויים כאמור, תבוא במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בשיעור 28%, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

ז. הנהלות המוסכים אשר חל עליהם הסכם הצטרפות לקרן פנסית יסוד או מקיפה לפני חתימת הסכם זה, יקבעו זכויות העובדים בהתאם לקבוע בהסכם הפנסיה.

פרק 18: פיטורים רגילים

א. יש למנוע שרירות לב ביחס לפיטורי עובדים.

ב. פיטורים רגילים של עובדים לאחר תקופת הנסיון, אפשריים מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת של 6 ימי עבודה לעובדים אשר עובדים עד מחצית השנה ויום נוסף לכל חודש מעל לחצי שנה, עד למכסימום של 12 ימי עבודה.

ג. על אף האמור לעיל רשאי המעביד להפסיק עבודתו של עובד מפוטר עם מתן ההודעה המוקדמת ובלבד שישולמו לו דמי ההודעה המוקדמת בהתאם למספר הימים הנקובים בסעיף משנה ב' דלעיל.

פרק 19: פיטורים מחמת צמצום בעבודה

א. עובד שפוטר או עזב את המוסך מפאת צמצום בעבודה זכאי לקבל תעודה מתאימה בדבר תקופת עבודתו במוסך.

ב. עובדים שפוטרו מפאת צמצום בעבודה, שמורה להם הזכות לחזור לעבודה במוסך, במקרה של צורך בעובדים נוספים בזכויות מלאות, תוך 6 חודשים מיום הפיטורים.

ג. חלו חילופי בעלים במוסך יהיה בעל המוסך היוצא חייב בכל תשלומי הפיצויים ותשלומים אחרים בגין כל תקופת העבודה של כל עובד במקום העבודה.

פרק 22: פיצויי פיטורים

שיעור פיצויי הפיטורים יהא בהתאם להוראות הסכם זה ולחוק פיצויי פיטורים על תקנותיו.

התפטרות מהעבודה

א. עובד שתקופת הנסיון שלו טרם נסתיימה, רשאי לעזוב את המוסך באותם תנאי ההודעה המוקדמת שבהם אפשר לפטרו. אחרי תקופת הנסיון רשאי העובד לעשות זאת מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת כנהוג במקרה פיטורים.

פרק 25: הפסקות זמניות בעבודה

במקרה של הכרח בהפסקה זמנית בעבודה כתוצאה מכח עליון (דהיינו מסיבות שאינן תלויות במעביד), ידונו הצדדים בפתרון הבעיה כולל הבעיה הכספית במגמה למצוא הסדר מתקבל על דעת הצדדים המעוניינים. עד 14 יום יהיו על חשבון חופשה שנתית (כוח עליון: מלחמה, שטפון, הפסקת חשמל, ימי אבל של בעל המוסך וכו').

פרק 26: קרן ההשתלמות

א. הנהלות המוסכים יפרישו על חשבונן מידי חודש בחודשו 0.2% משכרם הכולל של העובדים וכן ינכו 0.1% משכר העבודה של העובד לקרן ההשתלמות לעובדי המוסכים.

ב. הגביה של כספי הקרן תיעשה ע"י "מבטחים" והכספים יעברו ללא ניכוי הוצאות לחשבון הקרן בבנק כמוסכם.

נספח 1

לכבוד קרן מבטחים, תל-אביב

השם

מען

מוסך

כתב ויתור

הואיל ובתאריך נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף המוסכים בדבר הבטחת פנסיה לעובדים (להלן הסכם פנסיה),

והואיל ובהסכם הפנסיה ניתנה לי זכות הבחירה להצטרף לקרן שתבטיח את זכויותי בתחום הפנסיה,

והואיל ואני מבקש שלא להצטרף לקרן "מבטחים",

אי לכך אני החתום מטה מצהיר בזה כלפיהם כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. אני מצהיר כי לא יהיו לי ו/או לבאים מכוחי תביעות כנגד "מבטחים" בכל הקשור ו/או הנובע מחברות בקרן פנסיה.

3. ולראיה באתי על החתום:

_______________

חתימה

עד לחתימה

אני ת"ז מאשר כי החבר קרא בנוכחותי את כתב הויתור וחתם עליו בפני.

תאריך _______________

חתימה

ו' בכסלו התשנ"ו (29 בנובמבר 1995) אורה נמיר

שרת העבודה והרווחה
[1] פורסם י"פ תשנ"ו מס' 4364 מיום 24.12.1995 עמ' 1006.