צו הרחבה בענף החקלאות – גנני נויו משתלות 2001

צו הרחבה בענף החקלאות – גנני נויו משתלות 2001

צו הרחבה בענף החקלאות – גנני נוי ומשתלות[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7020/99) שבין התאחדות האיכרים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים מיום ח' בטבת התשנ"ט (27 בדצמבר 1998) כפי שעודכן בהסכם בין הצדדים האמורים (7012/2000) ביום כ"ה בחשון התש"ס (7 בנובמבר 1999), כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל גנני הנוי בענף גננות הנוי והמשתלות ומעבידיהם, למעט:

(1) עובדים שיש להם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים, ומעבידיהם;

(2) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

תוספת

ההוראות המורחבות

מספר הסעיף

בהסכם

א. הגדרות

"פועל גנים" – פועל בלתי מקצועי, העוסק בעבודות גינון שונות בשנות העבודה הראשונה והשניה.

"פועל גנים מאומן" – פועל גנים בעל ניסיון של שנתיים אשר לא עבר הכשרה והשתלמות בבי"ס מוכר. פועל זה רשאי לפנות לועדה המשותפת להתאחדות האיכרים ולאיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים, חטיבת גנני הנוי והמשתלות, בבקשה לקבל תעודת "פועל גנים מאומן". הועדה המשותפת רשאית לאשר תואר כנ"ל גם לעובד העוסק בגינון פחות משנתיים, אם מצאה שהוא מתאים לכך.

"גנן מקצועי" – פועל גינון שעבר הכשרה והשתלמות בבית ספר מוכר וקיבל תעודה מבית ספר או סוג מקצועי ממשרד העבודה.

ב. אי הרעת תנאים

הסכם זה בא לקבוע תנאים אחידים לעבודה במשק, אולם אין האמור בו בא להרע תנאי עבודה אישיים ומיוחדים מוסכמים או נהוגים במקום עבודה כלשהו.

ג. שכר ומשכורת

(1) פועל גנים יקבל שכר בהתאם לטבלת השכר והמשכורות של הפועלים החקלאיים.

(2) כל עובדי הגינון בעלי תעודת פועל גנים מאומן, או סוג מקצועי מוכר וכן מנהלי עבודה, מפקחים ומנהלי משתלות, יקבלו את משכורותיהם לפי המפורט בטבלאות המשכורות של העובדים בדירוג חודשי-מינהלי.

ו. שעות נוספות גלובליות

העובדים המועסקים על פי התקן והדרגות האמורות בנספח ב' של ההסכם הקיבוצי הכללי בענף החקלאות יקבלו שעות נוספות גלובליות כדלהלן:

(1) גנן סוג 2 (זוטר) או עובד על ציוד מכני –

מהשנה החמישית לעבודתו יקבל 8 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק;

(2) גנן סוג 3 (גנן) –

מהשנה השניה לעבודתו יקבל 8 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק;

(3) גנן סוג 4 (מוסמך) –

מהשנה השניה לעבודתו יקבל 8 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק ומהשנה החמישית ואילך יקבל 15 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק;

(4) מפקח אזורי או מפקח מחוזי –

מהשנה הראשונה לעבודתו יקבל 15 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק ומהשנה החמישית ואילך יקבל 25 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק;

(5) מפקח ארצי, גנן ראשי, גנן בפועל או מנהל משתלה –

מהשנה הראשונה לעבודתו יקבל 25 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק ומהשנה השלישית ואילך יקבל 40 שעות נוספות גלובליות, בתוספת 25% כחוק.

ז. הפחתת שעות עבודה שבועיות

מוסכם בזה שפרק ג' (סדרי עבודה) על כל סעיפיו (15, 16 ו-17) אשר בהסכם הקיבוצי הכללי בענף החקלאות יחול על העובדים והמעסיקים שעליהם חל הסכם זה.

י. דרגות תקן

הדרגות והתקן לעובדים על פי הסכם זה יהיו על פי נספח ד' להסכם הקיבוצי הכללי בענף החקלאות לעובדים בדירוג חודשי-מינהלי.

י"ט בטבת התשס"א (14 בינואר 2011) ד"ר רענן כהן

שר העבודה והרווחה

 

[1] פורסם י"פ תשס"א מס' 4966 מיום 28.2.2001 עמ' 1800.