צו הרחבה בענף הבניין 2010

צו הרחבה בענף הבניין 2010

צו הרחבה בענף הבניין[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7009/2010) מיום ו' בשבט התש"ע (21 בינואר 2010) בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ (להלן – ההסכם), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים (כהגדרתם בהסכם) בענף הבניין בישראל.

כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים קודמים בענף הבניין – בטלים.

תוספת

ההוראות המורחבות

 

הסעיף

בהסכם

6. הגדרת מונחים

ב. "מעביד" – כל מעביד בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה לרבות כמנוי בסעיפים 45 ו-46 לספר הסיווג האחיד לשנת 1993, אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על כל סעיפי המשנה שלהם.

ג. "עובד" – כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה (כהגדרת המונח בצו זה) המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

ד. "מנהל עבודה" – כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

ה. "ציוד מכני הנדסי" – מכונה המיועדת או המשמשת לבנייה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודות קרקע, לחציבה, להרמה, להעמסה או לפריקה, ולרבות טרקטור לרבות ציוד עזר לאלה ואבזריהם (להלן גם – "צמ"ה") והכל כפי שנקבע בחוק רישום הנדסי, התשי"ז-1957, ובתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959.

ו. "מעביד בתחום השיפוצים" – מעביד שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים.

ז. "עובד שיפוצים" – עובד כהגדרתו לעיל, המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעביד בתחום השיפוצים.

ח. "אתר בנייה" – מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה מסוג אחר כמפורט בהגדרה מעביד לעיל.

ט. "שכר תעריפי" – השכר הנקוב בטבלאות שכר העבודה בצו זה לעובדים, לעובדי שיפוצים ולמנהלי עבודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

י. "שכר מבוטח" – הוא השכר שבגינו ישולמו תשלומים לקופות גמל שונות ו/או קרן ביטוח – כמפורט בצו זה להלן. השכר המבוטח לא יפחת, בשום מקרה ובשום מועד לאחר חתימת צו זה, מהשכר התעריפי לעובד (ומנהל עבודה) והשכר התעריפי לעובד שיפוצים, לפי העניין, כפי שיתעדכן מעת לעת ולפי דרגת העובד כפי שתהיה במועד תשלום השכר.

להסרת ספק, הגדרת השכר המבוטח בצו זה אינה באה למעט ו/או לפגוע בשכר המבוטח של עובד קיים ערב חתימת צו זה.

יא. "ותק" – ותק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

יב. "ותק ענפי" – הוותק הכולל והמצטבר של עובד או עובד שיפוצים או מנהל עבודה בענף הבנייה בישראל אצל כל המעבידים כהגדרתם לעיל אצלם הועסק.

יג. "הוכחת הוותק" – אישור מקרנות פנסיה ו/או מהמעביד/ים הקודמ/ים ו/או תלושי שכר ו/או טופסי 106 ו/או אסמכתאות מרשויות המס ו/או המוסד לביטוח לאומי.

יד. "נציגות עובדים" – ועד עובדים במקום העבודה.

ג. שעות העבודה

8. שבוע העבודה

שבוע העבודה בענף הבניין יהיה בן 42 שעות.

שבוע העבודה יהיה בן חמישה או שישה ימים בשבוע, כמקובל במקום העבודה ערב חתימת צו זה.

9. עדכונים ושינויים בשעות העבודה

ככל ששבוע העבודה במגזר העסקי יקטן או יגדל בעתיד בעקבות חקיקה או צווי הרחבה כלליים החלים על כל עובדי המגזר העסקי, יקטן או יגדל שבוע העבודה, בהתאמה, כך ששבוע העבודה של עובד ועובד שיפוצים לפי הצו יהיה קצר בשעה אחת משבוע העבודה במגזר העסקי.

לדוגמה – נכון לחתימת צו זה, שבוע העבודה במשק הוא בן 43 שעות. היה והמשק יעבור לעבוד 42 שעות שבועיות, יעברו העובדים שעליהם חל צו זה לעבוד 41 שעות שבועיות.

10. גמול שעות נוספות

גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית ישולם לפי השיעורים הנקובים בסעיפים 16 ו-17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

11. עבודת לילה

עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר שעתיים ממנה לפחות הן בטווח שבין 22:00 ובין 06:00.

עבודת לילה היא בת 7 שעות עבודה, בתשלום של 8 שעות עבודה.

12. פגעי מזג אוויר

עובד או עובד שיפוצים אשר קיבל הוראה ממעבידו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום בעבור 4 שעות עבודה בגין אותו יום.

התחיל עובד או עובד שיפוצים בעבודה, ובמשך היום קיבל הוראה להפסיק לעבוד בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה העובד זכאי לקבל תשלום בעבור שעות העבודה שעבד בפועל בצירוף תשלום בעבור ארבע שעות, בתנאי שבסך הכל יקבל תשלום שאינו עולה על תשלום בעבור יום עבודה רגיל.

במקרה של פגעי מזג אוויר, היה ועובד או עובד שיפוצים הגיע למקום הריכוז ממנו יוצאים לעבודה ברכב המעביד, ולא הגיע רכב המעביד, ישולם לו בעבור 4 שעות עבודה; חובה על עובד או עובד שיפוצים להמתין לרכב או להוראות שעה אחת לפחות. המתין לפחות שעה אחת ישולם שכר שעה אחת גם בעבור ההמתנה. יצא לעבודה בתום ההמתנה, לא תיחשב שעת ההמתנה לשעת עבודה.

אם הודיע המעביד לעובד או לעובד שיפוצים שלא להגיע למקום הריכוז והעובד או עובד השיפוצים עשה כן על דעת עצמו – לא יקבל תשלום מעבר ל-4 שעות עבודה בגין אותו יום.

קיבל עובד או עובד שיפוצים הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר, יהיה זכאי לשכר בעבור שעות ההמתנה נוסף על שעות העבודה בפועל.

עזב עובד או עובד שיפוצים את מקום העבודה על דעת עצמו, בשל פגעי מזג אוויר יקבל תשלום בעד שעות עבודתו בפועל בלבד.

ד. שכר העבודה ועדכונו

13. הטבלאות להלן לעובדים ולמנהלי עבודה הן הטבלאות שיחולו ממועד תחילת תוקפו של צו זה (להלן – טבלאות השכר התעריפי).

14. מובהר כי החל ממועד תחילת תוקפו של צו זה, תוספות ורכיבי השכר שנהגו בעבר, מכל מין וסוג שהוא ששולמו מכוח הוראות ההסכמים הקיבוציים הענפיים (צווי ההרחבה הענפיים), כגון: כלכלה, אי-היעדרות, אישה, ותק, עברו מן העולם ובטלו; שוויים מגולם בטבלאות השכר התעריפי כמפורט להלן, בכפוף לאמור בסעיף 15 להלן.

15. עובד המקבל ערב כניסת צו זה לתוקף משכורת אשר סך רכיביה (למעט תשלומים בגין החזרי הוצאות) גבוה מן השכר התעריפי המשולם בגין דרגתו – לא יהיה בקביעת טבלאות השכר או בעדכונן כדי להעלות או להוריד את משכורתו ובלבד שמשכורתו הכוללת (למעט החזרי הוצאות) ושכרו המובטח לא יפחתו מן השכר התעריפי לפי דרגתו של העובד ובהתייחס לשיעור משרתו.

למען הסר ספק, אין באמור בצו זה כדי להביא להפחתת משכורתו על סך רכיביה של עובד, מנהל עבודה או עובד שיפוצים ששולמה ערב כניסת צו זה לתוקף.

16. עובד (למעט עובד שיפוצים), יקבל שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה שכר לפי צו זה

 

1 4,350

2 4,850

3 5,150

4 5,400

5 5,740

6 5,900

7 6,000

8 6,200

17. מנהל עבודה (לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים), יקבל שכר על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה שכר לפי צו זה

 

1 6,550

2 7,000

3 7,390

4 7,510

5 7,770

6 7,950

7 8,200

18. השכר לעובד, לעובד שיפוצים או למנהל עבודה בענף הבניין לא יפחת בשום מקרה מהשכר התעריפי בדרגה הראשונה לעובד כמפורט בסעיף 16 לעיל ולעובד שיפוצים כמפורט בסעיף 61 להלן, הרי שהשכר התעריפי בדרגה ראשונה לעובד ולעובד שיפוצים מהווה תוספת מוסכמת על שכר מינימום הנהוג במשק במועד חתימת הצו.

השכר התעריפי בדרגה ראשונה כמפורט לעיל מהווה שכר מינימום ענפי כמשמעות המונח בסעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – חוק הסכמים קיבוציים).

שינויים בשכר המינימום הנהוג במשק לאחר חתימת צו זה לא יביאו לעדכון שכר המינימום הענפי.

סעיף זה ייכנס לתוקף רק עם השלמת הליכי חקיקת החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה וכניסתו לתוקף ובלבד שהוראת סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי תיכלל בתוספת השנייה לחוק.

19. קביעת השכר ומועדי התשלום

א. במקרה של עובד ועובד שיפוצים חדש אצל המעביד, אשר יש לו ותק ענפי קודם, על המעביד לוודא את דרגתו של העובד ועובד השיפוצים באמצעות אסמכתאות שיציג לו העובד ועובד השיפוצים ושכרו ייקבע בהתאם לטבלת השכר התעריפי. עובד ועובד שיפוצים שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת האישור.

ב. בחישוב זכויות העובדים על פי צו זה, שווייה של כל שעת עבודה הוא החלק ה-182 מסך השכר התעריפי כמפורט לעיל.

ג. משרה חלקית – עובד ועובד שיפוצים במשרה חלקית יקבל את שכרו לפי הטבלאות המפורטות להלן ובהתאם לאחוז משרתו.

ד. מועד תשלום שכר עובד ועובד שיפוצים יהיה בהתאם לחוק הגנת השכר.

20. דרגות וקידום בדרגה לעובד (למעט עובד שיפוצים) ומנהל עבודה

ב. קידום בדרגות עד לדרגה 3 (כולל) בהתאם לטבלאות השכר התעריפי יהיה אוטומטי; כל שלוש שנים של עבודה מלאה בענף בישראל, יתקדם עובד בדרגה אחת; מניין שלוש השנים מתחיל מיום כניסת צו זה לתוקף.

ד. אין באמור לעיל כדי למעט מזכותם של העובד או נציגות העובדים[2] והמעביד להגיע לסיכום מיטיב בדבר קידומים בדרגה.

21. עדכוני שכר

ב. עדכונים בשכר יבוצעו בהתאם לאמור להלן:

במשכורת חודש ינואר 2011 – תוספת של 2% על השכר האמור בטבלאות השכר בצו זה.

במשכורת חודש ינואר 2012 – תוספת של 4% נוספים.

ג. עדכוני שכר הנובעים מתוספת היוקר, יבואו על חשבון עדכוני השכר האמורים בצו זה כמפורט להלן:

כל עדכון שכר הנובע מתוספת יוקר, אשר ישולם במועד שבין כניסת צו זה לתוקף לבין ינואר 2011 (המועד בו תשולם התוספת בת 2%), יבוא על חשבון התוספת בת 2%; כל עדכון שכר הנובע מתוספת יוקר, אשר ישולם במועד שבין ינואר 2011 לבין ינואר 2012 (המועד בו תשולם התוספת בת 4%), יבוא על חשבון התוספת בת 4%.

ד. עובד ועובד שיפוצים אשר מקבל משכורת כוללת אשר סך רכיביה (להוציא תשלומים בגין החזרי הוצאות) גבוה יותר מטבלאות השכר התעריפי המשתלם לעובד ועובד שיפוצים באותה דרגה, תעודכן משכורתו בשיעורים ובמועדים הנקובים לעיל.

ה. ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים

22. שמירת זכויות

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע או למעט מהביטוח הפנסיוני וקרן ההשתלמות שלהם היו זכאים העובדים ועובדי השיפוצים המועסקים ערב חתימת צו זה, ככל שהיו, ובכלל זה – גובה השכר המבוטח, שיעורי ההפקדה ומועדי התשלום ובכל מקרה לא יהיה באמור כדי לגרוע מהשיעורים והתנאים הקבועים בפרק זה.

23. הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים

"קופת גמל"/"קופת ביטוח" בצו זה – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה

24. כל עובד ועובד שיפוצים יהיה זכאי, מיום תחילת עבודתו, לביטוח בקרן פנסיה מקיפה צוברת, המאושרת על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

25. להבטחת זכויות העובדים ועובדי השיפוצים בקרן הפנקסיה המקיפה יעביר המעביד לקרן הפנסיה, מדי חודש, שיעורים מן השכר המבוטח כדלקמן: על חשבון המעביד – 12% מהשכר המבוטח (6% לפיצויים + 6% לתגמולים), משכר העובד ועובד השיפוצים ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור של 5.5% לתגמולים משכרו המבוטח.

26. (א) תשלומי המעביד והניכוי משכרו של העובד ועובד שיפוצים, כאמור, יתבצעו מדי חודש בעבור החודש החולף. המעביד יפקיד את הכספים בקרן הפנסיה במועדים הקבועים בדין.

(ב) כל עוד לא בחר העובד ועובד שיפוצים בקופת גמל או בקופת ביטוח כלשהי, כאמור בסעיף 30 להלן, יפקיד המעביד את הכספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה

27. על אף האמור בפרק זה מובהר, כי עובד ועובד שיפוצים המבוטח בקרן פנסיה ותיקה – ימשיך המעביד לבטחו בקרן הפנסיה הוותיקה, ויעביר את ההפרשות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הפנסיה הוותיקה (העומדים נכון למועד חתימת צו זה על 20.5% מהשכר המבוטח).

ביטוח בקופת גמל ו/או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה

29. עובד ועובד שיפוצים, המבוטח בקופת גמל או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה, שיעורי ההפקדה בגינו לקופה, המבוססת על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, לא יפחתו מ-18.33% מהשכר המבוטח כהגדרתו בצו זה (8.33% לפיצויים על חשבון המעביד + 5% לתגמולים על חשבון המעביד + 5% לתגמולים על חשבון העובד), ובלבד שנוסף על השיעורים האמורים משלם המעביד אף תשלומים למקרה של אבדן כושר העבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר המבוטח, שאינם עולים על 2.5% מהשכר המבוטח.

זכות העובד על פי דין לבחור את קופת הגמל

30. למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה, כדי לגרוע מזכותו על פי דין של כל עובד ועובד שיפוצים לבחור בכל קופת גמל, בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005.

31. פיצויי פיטורים

א. בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן, ההפקדות ותשלומי המעביד לקופת גמל ו/או לקופת ביטוח (לרבות לקרן פנסיה מקיפה, חדשה או ותיקה), בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לפרק זה (6% או 8.33% מהשכר המבוטח, לפי העניין), יבואו בהתאמה במקום 72% או במקום 100% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

ב. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד ועובד שיפוצים לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

ג. הפקדות המעביד בעבור רכיב פיצויי פיטורים בשיעור של 6% או 8.33% לפי העניין, מהשכר המבוטח, כמפורט בפרק זה לעיל, אינן ניתנות, בכל מקרה, להחזרה למעביד. כספים אלה וכספי התגמולים ישוחררו לבעלות העובד עם סיום עבודתו.

השלמת פיצויי פיטורים

32. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 31 לעיל, מעביד המבטח את עובדו בקרן פנסיה (6% לפיצויים), רשאי להפריש, על חשבונו, לקרן הפנסיה שבה מבוטח עובד ועובד שיפוצים או לקופת גמל אחרת ע"ש העובד 2.33% נוספים מהשכר המבוטח להשלמת פיצויי פיטורים (להלן – השלמת פיצויי פיטורים), וכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום 28% מחובת המעביד לתשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לאמור בסעיף 15 לחוק פיצויי פיטורים, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 33 ו-34 להלן.

33. הפריש המעביד בגין העובד ועובד השיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור והסתיימה עבודתו של עובד ועובד שיפוצים אצל מעביד בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק, יוותר המעביד על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך התשלומים אשר הופקדו לצורך השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור וישחרר לעובד ולעובד שיפוצים את מלוא הפקדות השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לו עם סיום עבודתו, אלא אם כן נשללה זכות עובד ועובד שיפוצים לפיצויי פיטורים בפסק דין של בית הדין לעבודה מכוח סעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, ובמידה שנשללה.

34. הסתיימה עבודתו של עובד ועובד שיפוצים בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים או לאחר הגיעו לגיל פרישה כהגדרתו בדין או בפרישה לפנסיה בגיל פרישה לפי הדין או בקרות אירוע מזכה בפנסיית נכות או שאירים, יחול האמור להלן:

א. הפריש המעביד על שם עובד ועובד שיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו, יעביר המעביד את מלוא כספי השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לעובד ועובד שיפוצים לבעלות העובד ועובד שיפוצים;

ב. לא הפריש המעביד בעבור עובד ועובד שיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו, ישלם לו המעביד שיעור של 28% מן השכר האחרון בגין כל שנה משנות עבודתו אצל המעביד וחלק יחסי בעד חלק של שנה, והכל בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים.

35. קרן השתלמות

מנהל עבודה

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, מנהלי עבודה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון.

התשלומים שיועברו לקרן ההשתלמות יהיו בשיעורים כדלקמן, על פי השכר התעריפי:

7.5% – על חשבון מעביד

2.5% – על חשבון עובד

שאר העובדים

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, עובד בעל ותק של 3 שנים בענף הבניין בישראל, יהיה זכאי לקרן השתלמות מיד עם השלמת 3 שנות ותק בענף, בשיעורים האלה, מתוך השכר התעריפי:

2.5% – על חשבון מעביד

1% – על חשבון עובד

למען הסר ספק, זכאותו של עובד לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף בישראל, בלא קשר למועד חתימת צו זה. לדוגמה: עובד שבמועד כניסתו לתוקף של צו זה הוא בעל ותק בענף של 3 שנים ומעלה, יהיה זכאי לקרן השתלמות החל ממועד כניסתו לתוקף של צו זה.

36. קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

א. כל מעביד יפריש על חשבונו 0.8% לחודש משכרו התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.

ו. תנאים נלווים

37. חופשה שנתית

כל עובד ועובד שיפוצים בענף יהיה זכאי לחופשה שנתית אשר תינתן בהתאם לצו זה כמפורט להלן:

מובהר כי ותקו של עובד ועובד שיפוצים לצורך חופשה שנתית בענף בארץ ולא אצל המעביד.

טבלת החופשה השנתית לעובד ולעובד שיפוצים היא כדלקמן:

מספר ימי עבודה כימי חופשה מספר ימי עבודה כימי חופשה

ותק ענפי בישראל בשבוע בן ששה ימי עבודה בשבוע בן חמישה ימי עבודה

 

בעד השנים 2-1 12 10

בעד השנה השלישית 13 11

בעד השנה הרביעית 16 14

בעד השנה החמישית 18 15

בעד השנה השישית והשביעית 19 17

בעד השנה השמינית 19 17

בעד השנה התשיעית ואילך 26 23

עובד מעל גיל 55

בעד השנה האחת עשרה ואילך 28 24

צבירת ימי חופשה היא בהתאם לחוק.

למען הסר ספק, הטבלה לעיל מתייחסת לימי עבודה בלבד ואינה כוללת שבתות וחגים.

38. דמי מחלה

א. כל העובדים ועובדי השיפוצים שעבדו בענף ביום 1.8.2004 (להלן – עובדים ותיקים), ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי מחלה ותיקה, ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה, כל עוד הם זכאים לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוחים כאמור.

ב. למען הסר ספק, עובד ותיק כאמור, המבוטח ערב חתימת צו זה בקרן דמי מחלה ימשיך ליהנות ברציפות מהפרשות בעבור קרן דמי מחלה בשיעור 2.5% מן השכר התעריפי כהגדרתו בצו זה, כל עוד הוא זכאי לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוח כאמור, כפי שהיה נהוג עד כה.

ג. אין באמור בסעיף זה כדי למעט מזכויותיו של עובד ותיק אשר היה זכאי על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בענף ערב כניסת צו זה לתוקף לביטוח דמי מחלה ולא בוטח מכל סיבה שהיא. עובד כאמור יהיה זכאי לקבל ממעבידו את כל הזכויות שלהן היה זכאי אילו בוטח בקרן דמי מחלה, בהתאם להוראות תקנות דמי מחלה של קרן דמי מחלה כפי שיעודכנו מעת לעת והוראות כל דין.

ד. עובדים ועובדי שיפוצים שאינם עונים על הגדרת ס"ק א', ב' או ג' לעיל יהיו זכאים לתשלום דמי מחלה כמפורט להלן:

בשנתיים הראשונות לעבודה בענף בישראל בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ז-1976.

החל בשנה השלישית לעבודה בענף בישראל יהיה העובד זכאי ל-25 ימי מחלה בשנה, ולצבירה מקסימלית של 161 יום.

למען הסר ספק מובהר כי ותקו של העובד לצורך תשלום דמי מחלה הוא בענף ולא אצל המעביד.

39. דמי הבראה

עובדים ועובדי שיפוצים לאחר ותק של שנה בעבודה אצל המעביד, זכאי לדמי הבראה, אשר ייקבעו בהתאם לוותק שצבר בענף הבניין או בענף השיפוצים, לפי העניין, בישראל. ערך יום ההבראה הוא בהתאם לערך יום הבראה בשירות הציבורי, כפי שיעודכן מעת לעת.

תשלום דמי הבראה במשכורות חודשים יולי-ספטמבר בכל שנה, או איזה מהם.

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק בענף הם כדלקמן:

ותק ענפי ימי הבראה לשנה

 

2-1 שנים 6

מ-3 עד 4 שנים 8

מ-5 עד 10 שנים 9

מ-11 עד 15 שנים 10

מ-16 עד 19 שנים 11

מ-20 שנים ויותר 12

40. חופשת חגים

א. עובד ועובד שיפוצים זכאי להיעדר מן העבודה במהלך החג, לפי מצוות דתו על חשבון המעביד, ובהיקף של עד תשעה ימי חג בשנה, וכן ליום נוסף לפי בחירה ובסך הכל 10 ימים בתשלום.

ב. עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשי עבודה בענף בישראל לכל הפחות, אשר לא נעדר מן העבודה בלא רשות יום לפני או יום אחרי החג, יהיה זכאי לחופשה בתשלום ביום החג, בהיקף של עד תשעה ימי חג בשנה כאמור, וכן ליום בחירה.

ג. ימי חג יהודיים לפי צו זה: שני ימי ראש השנה; יום הכיפורים; שני ימי חג הסוכות; שני ימי חג הפסח; חג השבועות; יום העצמאות (אינו תלוי בדת העובד) ונוסף על כך יום בחירה אחד. בסך הכל 10 ימי חג.

ד. עובד ועובד שיפוצים שאינו יהודי יקבל חופשה בתשלום, על פי התנאים לעיל, או בימי החג לפי מצוות דתו או בימי החג היהודיים, ובכל מקרה לא תעלה החופשה בתשלום על תשעה ימי חג בשנה + יום בחירה.

ה. מובהר בזה, כי אין תשלום בעבור יום חג הנופל על המנוחה השבועית של עובד ועובד שיפוצים.

41. ימי שמחה

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שנה אצל המעביד, יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה בעבור היעדרות בימי השמחה האלה:

א. נישואי העובד/ת – 2 ימים;

ב. הולדת ילד/ה – 1 יום;

ג. נישואי ילד/ה – 1 יום.

42. ימי אבל

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשים לפחות בענף, הנעדר מן העבודה בשל קיום מנהגי אבלות, יהיה זכאי לתשלום בתקופת שבתו באבל לפי מנהגי ישראל, ובמידה והוא בן דת אחרת לפי מנהגי דתו, אך לא יותר משבעה ימים.

43. נסיעות

א. עובד ועובד שיפוצים, אשר המעביד אינו מעמיד לרשותו הסעה, ואשר נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע מביתו למקום העובדה וחזרה, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בהסכמים הקיבוציים הכלליים הנחתמים בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים להסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין החזר הוצאות נסיעה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

נכון ליום חתימת צו זה תקרת הסכום היומי היא 22.70 ש"ח ליום.

ב. למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם נדרש עובד או עובד שיפוצים להגיע למקום עבודה המרוחק למעלה מ-40 ק"מ ממקום מגוריו, בלי שהמעביד יעמיד לרשותו הסעה, יהיה העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגובה 150% מהתעריף האמור בס"ק א' לעיל, כפי שיעודכן מעת לעת, או לפי הוצאות בפועל כפי שיסוכם עם מעבידו מראש, כנגד קבלות.

44. סט ביגוד ובגדי מגן

א. עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של חצי שנה ומעלה אצל המעביד יהיה זכאי לקבל, אחת לשנה, מערכת ביגוד מאיכות טובה הכוללת נעליים, מכנסיים, חולצה, וכובע מצחייה.

ב. כמו כן אם עבודת עובד ועובד שיפוצים מחייבת בגדי מגן, כגון: מגפיים, כובע וכד' וזאת לצורך שמירה על בטיחות בעבודה, המעביד יעניק לעובדים בגדי מגן אלה על חשבונו בלבד.

ג. האמור אינו בא לגרוע מפרק בטיחות וגהות בצו זה.

45. ימי מילואים

א. עובד ועובד שיפוצים זכאי למלוא השכר בתקופת שירות המילואים שלו, כמחושב כדין.

ב. תשלום השכר בגין תקופת המילואים ממותנה בהצגת צו מילואים לחברה מיד עם קבלתו והמצאת טופס על ביצוע שירות מילואים עם שובו לעבודה.

ג. המעביד יגבה מהביטוח הלאומי את כספי המילואים. היה והסכום שיתקבל מן המוסד לביטוח לאומי עולה על הסכום ששולם לעובד ולעובד שיפוצים, יקבל העובד או עובד השיפוצים את ההפרשים ממעבידו.

46. אש"ל

א. כל עובד ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעביד יקבל מן המעביד ארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה או תמורתם.

גובה התשלום הנ"ל יהיה בהתאם לשיעורי קצובת הכלכלה, תמורת ארוחות בוקר, צהריים, ערב ולילה, כפי שנקבעו בתקשי"ר וכפי שמעודכנים ומפורסמים בעת לעת בידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ב. נוסף על כך, כל עובד ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעביד יקבל מן המעביד מקום לינה מתאים או תמורתו.

ג. המעביד יקבע את מקום הלינה לעובד ולעובד שיפוצים, יאשר מראש את ההוצאה בגין הלינה, ויישא בתשלומה, בין אם באופן ישיר ובין אם בהשבת ההוצאה לעובד לפי קבלות.

ד. עובד שיפוצים אשר יידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו, כאמור בס"ק א', יהיה זכאי לקבל בגין ארוחות את הגבוה מבין שני התשלומים (לפי סעיף 66 או סעיף 46).

47. שי לחג

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעביד לעובדי שי לחג.

ז. בטיחות וגיהות

48. על המעביד והעובדים לקיים בקפדנות את כללי הבטיחות והגיהות.

49. המעביד יספק על חשבונו:

א. בגדים בעבודות מיוחדות וציוד הגנה;

ב. תנאי היגיינה לרבות שירותים, מקלחות, כיורים, פינות אוכל מסודרות, מים חמים ומים קרים;

ג. בדיקות רפואיות תקופתיות לפי החלטת רופא תעסוקתי;

ד. השתלמויות בהגשת עזרה ראשונה בהתאם לחוק.

ח. פיטורים והתפטרות

50. הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תינתן בכתב, בהתאם לחוק.

51. יש להימנע משרירות לב בכל הנוגע לפיטורי עובדים.

52. בטרם תתקבל החלטה על פיטורי עובד ועובד שיפוצים, יתקיים שימוע מסודר. העובד ועובד שיפוצים יקבל את הטעמים לפיטורים, שלושה ימים לפחות לפני השימוע. העתק מהודעת השימוש תישלח במקביל לוועד העובדים במקום העבודה, אם קיים. במועד השימוע יוכל העובד ועובד השיפוצים להעלות את טענותיו.

53. החלטת הפיטורים תתקבל רק לאחר הליך השימוע.

ט. זכויות עובדי שיפוצים

60. הוראות צו זה יחולו על עובד שיפוצים כהגדרתו בפרק ההגדרות לצו זה; ואולם בעניינים המפורטים בפרק זה יחולו על עובד שיפוצים הוראות פרק זה במקום הוראות הצו (למעט אם צוין בהן אחרת).

61. שכר חודשי לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים יקבל שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן:

דרגה שכר לפי צו זה

 

1 4,350

2 5,100

3 5,550

4 5,800

5 6,000

62. קידום בדרגה לעובד שיפוצים

הצדדים מסכימים כי הקידום בדרגות יהיה קידום אוטומטי על פי פז"מ ולפי המפורט להלן:

א. הקידום מדרגה 1 לדרגה 2 הוא אחרי 3 שנים;

ב. הקידום מדרגה 2 לדרגה 3 הוא אחרי 3 שנים;

ג. הקידום מדרגה 3 לדרגה 4 הוא אחרי שנתיים;

ד. הקידום מדרגה 4 לדרגה 5 הוא אחרי שנתיים.

63. קרן השתלמות לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים בעל ותק של 3 שנים בענף השיפוצים בישראל, יהיה זכאי לקרן השתלמות מיד עם השלמת 3 שנות ותק בענף, בשיעורים שלהלן, מתוך השכר התעריפי:

2.5% – על חשבון מעביד

1% – על חשבון עובד

זכאותו של עובד שיפוצים לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף בישראל, בלא קשר למועד חתימת צו זה. לדוגמה: עובד שבמועד כניסתו לתוקף של צו זה הוא בעל ותק בענף של 3 שנים ומעלה, יהיה זכאי לקרן השתלמות החל ממועד כניסתו לתוקף של צו זה.

למרות האמור, תשלום לקרן השתלמות כאמור לעיל, יתבצע עם פניית העובד אל מעבידו בבקשה כי יפריש את הסכום הנ"ל לקרן השתלמות על שם העובד. כל עוד לא פנה העובד אל המעביד בבקשה כאמור, ישלם המעביד לעובד "חלף השתלמות" בסכום השווה ל-2.5% משכרו התעריפי בהתאם לדרגתו, כמפורט בטבלאות השכר לעובדי השיפוצים, ברוטו ונוסף על שכרו (אף אם שכרו גבוה מהשכר התעריפי בדרגתו).

למען הסר ספק, התשלום האמור, לא יהווה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לעניין חישוב ערך השעה, פיצויי פיטורים וזכויות נוספות על פי דין.

64. תוספת הכשרה לעובד שיפוצים

נוסף על כל הזכויות האמורות בצו, כל עובד שיפוצים שנשלח על ידי המעביד להכשרה מקצועית ב"מוסד מוכר", יהיה זכאי נוסף על השכר המגיע לו על פי צו זה ועם סיומו בהצלחה את ההכשרה והמצאת אישור מאת המוסד לסיומו כאמור, ל"תוספת הכשרה" בשיעור של 5% מגובה השכר המגיע לו; תוספת ההכשרה היא חלק משכרו הקובע של העובד לשם חישוב זכויותיו וחובותיו.

65. השאלת עובד שיפוצים

מעביד רשאי להשאיל עובד שיפוצים העובד אצלו למעביד אחר לתקופה קבועה ומוגדרת שסוכמה בין שני המעבידים והעובד; במקרה כזה, ייוותר העובד בגדר עובדו של המעביד המקורי (המשאיל); למען הסר ספק, תקופת העבודה הזמנית אצל המעביד השואל תיחשב לכל דבר ועניין תקופת ותק של העובד אצל מעבידו המקורי (המשאיל). העובד יהיה זכאי בתקופת השאלתו לשכר ולתנאי עבודה הזהים לאלה שהיו משולמים לו ערב ההשאלה הזמנית.

66. תשלום הוצאות אש"ל לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים יהיה זכאי לתשלום הוצאות אש"ל בסך 20 שקלים חדשים, בעבור כל יום עבודה (בין אם מלא ובין אם חלקי) שעבד אצל המעביד, והכל אלא אם כן סיפק המעביד לעובד, בגין אותו יום ארוחה.

67. הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד שיפוצים

נוסף על תשלום הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 43 דלעיל, עובד שיפוצים יקבל תשלום בעבור זמן הנסיעה ממקום מגוריו למקום העבודה או ממקום איסופו על ידי המעביד למקום העבודה, והכל אם מרחק הנסיעה בין שניהם יעלה על 50 ק"מ לכל כיוון. זמן הנסיעה העולה על האמור לעיל, ייחשב כחלק ממניין שעות עבודתו של העובד, כאמור בצו זה.

68. רצף ותק העובד לעניין זכויות סוציאליות

בכל מקום שבו מפורטות בצו זה זכויות התלויות בוותק, הכוונה לוותק העובד בענף; מוסכם, כי עובד ששירת בצה"ל שירות צבאי חובה לרבות שירות לאומי, ייחשב מלכתחילה ותקו בשירות הנ"ל, חלק מוותקו הענפי לכל דבר ועניין, למעט לעניין גובה תשלום השכר ופיצויי הפיטורים.

י. מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים

"מהגר עבודה" – כהגדרת "עובד זר" בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט עובדים פלשתינים כאמור להלן.

"עובד פלשתיני" – עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו, כהגדרתם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

69. הוראות צו זה חלות על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים והן ייושמו בשוויון בין עובדים אלה ובין עובדים אחרים ובכפוף לשינויים המחויבים בהתאם להוראות כל דין לרבות נהלים המוצאים או שיוצאו מכוח הדין, ככל שיהיו כאלה.

מהגר עבודה ועובד פלשתיני יהיה זכאי לכל הזכויות – כספיות או אחרות – המפורטות בצו זה באותם סכומים ובאותם שיעורים כמו עובדים אחרים.

70. בלי למעט מהעיקרון האמור לעיל, במקרים שבהם תהיה קיימת מניעה, מכוח נסיבות חיצוניות אובייקטיביות שאינן תלויות בצדדים או שמקורם בהוראה שבדין, להחלת איזו מהזכויות לפי צו זה על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים, תמונה ועדת פיקוח אשר תקבע מנגנון אחר לשם הסדרת העניין להקניית הזכות ו/או לתשלום הזכות או שווה ערך לה. קיומה של מניעה כאמור לא ימעט מן החובה כלפי מהגר העבודה ו/או עובד פלשתיני לתשלום שווה ערך ובאותה עלות של הזכות שקמה מניעה כאמור לשלמה.

71. בלי לגרוע מהאמור בסעיף 69 לעיל, שיעור ההפקדות המינימלי שנקבע בדין לעניין מהגרי עבודה וכפי שיעודכן מעת לעת (העומד נכון למועד חתימת צו זה על 700 שקלים חדשים), יבוא על חשבון ההפקדות לפנסיה, לפיצויים ולקרן השתלמות המתחייבות על פי צו זה, והכל בכפוף לכל דין.

72. תשלום בעבור עובד פלשתיני יבוצע באמצעות שירות התשלומים של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

73. למען הסר ספק, בביצוע תשלום כמפורט לעיל, יצא המעביד ידי חובתו, ובכל בכפוף למילוי הוראות הצו והדין.

74. אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בהוראות כל דין החל בעניינם של מהגרי עבודה ו/או עובדים פלשתינים.

כ"ג בתמוז התש"ע (5 ביולי 2010) בנימין בן אליעזר

שר התעשייה המסחר והתעסוקה
[1] פורסם י"פ תש"ע מס' 6120 מיום 11.8.2010 עמ' 4290.

 

[2] ר' סעיף 33ה2 לחוק.