צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים 2012

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים 2012 

צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים[1]

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7030/2011) מיום י"ח בתמוז התשע"א (20 ביולי 2011) שבין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף הבניין בישראל.

תוספת

ההוראות המורחבות

 

מס' הסעיף

בהסכם

2. צו זה מהווה תוספת לצו 2010. בכל מקרה של סתירה בין הוראות צו זה לבין הוראות צו 2010 – יגברו הוראות צו זה; בכל עניין אשר לא הוסדר או לא אוזכר בצו זה, לא יחול שינוי מן המפורט בצו 2010.

3. כל ההגדרות והמונחים המופיעים בצו 2010, יחולו גם בצו זה, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ב. עדכון טבלאות השכר

4. החל במועד תחילת תוקפו של צו זה יעמוד שכר הדרגה הראשונה בטבלת השכר שבסעיף 16 ובטבלת השכר שבסעיף 61 של צו 2010, על 4,800 שקלים חדשים.

5. החל בחודש ינואר 2012, שכר הדרגה הראשונה בטבלת השכר שבסעיף 16 ובטבלת השכר שבסעיף 61 של צו 2010, יעמוד על 5,000 שקלים חדשים.

6. עדכון השכר הנקוב לעיל מתייחס לשכר הדרגה הראשונה בלבד, והוא כולל בהתייחס לדרגה זו את עדכון השכר הקבוע בסעיף 21ב לצו 2010 אשר ייכנס לתוקפו בחודש ינואר 2012, וכן את תוספות היוקר שיינתנו לכלל העובדים במשק עד למועד כניסת הצו לתוקף.

7. הוראות סעיף 18 בצו 2010 המתייחסות לשכר מינימום ענפי, יחול על שכר הדרגה הראשונה, כפי שיתעדכן לפי צו זה.

ג. קידום בדרגות

8. נוסף על האמור בסעיף 20 לצו 2010, עובד חדש בענף, אשר יסיים הכשרה מקיפה בקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, יהיה זכאי, החל במועד סיום ההכשרה וקבלת אישור על כך מהקרן, לשיבוץ בדרגה 2 (לשכר הקבוע בצו 2010 לדרגה 2, כפי שיתעדכן).

9. באחריות עובד אשר יסיים את ההכשרה האמורה, להציג למעבידו אישור מאת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, בדבר סיום ההכשרה. המעבידים מתחייבים לכבד את אישור הקרן לעניין הדרגה, ושכר העובד יעודכן בהתאם החל במועד שבו הציג את האישור למעביד.

ד. דמי הבראה

10. ערך יום הבראה של עובד ועובד שיפוצים בענף הבנייה יהיה, החל מכניסת צו זה לתוקף, בהתאם לערך יום הבראה במגזר העסקי (הפרטי), כפי שיעודכן מעת לעת.

11. מספר ימי ההבראה שלהם זכאי עובד ועובד שיפוצים, והתנאים להתגבשות הזכאות לדמי הבראה, ייוותרו בהתאם לאמור בסעיף 39 לצו 2010.

12. האמור הנו בלי לגרוע בזכותם של עובדים מכוח הסכמים ו/או הסדרים מקומיים או אישיים עדיפים לדמי הבראה גבוהים יותר.

ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה
[1] פורסם י"פ תשע"ב מס' 6369 מיום 30.1.2012 עמ' 2334.