תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי)

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז1987- (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון עובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. חישוב שכר מינימום יומי

על אף האמור בסעיף 1 לחוק לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה כאמור בסעיף 1 לחוק.

2. תחילה2

תחילתן של תקנות אלה ב1- בחודש שלאחר פרסומן.

_________________________________

1 ק"ת תשנ"ט, 180.

2 התקנות פורסמו ביום 17.12.1998.