חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993

1. היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג (תיקון: תשנ"ו)

עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן – ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

2. כללים (תיקון: תשנ"ו)

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

3. הגדרת מחלה

לענין חוק זה –

(1) יראו כחולה – הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;

(2) "פעולות יום יום" – כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח1968-.

4. שמירת זכויות

חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

4א. דין המדינה (תיקון: תשנ"ה)

לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

5. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

_________________________________

1 ס"ח תשנ"ד, 33; תשנ"ה, 371; תשנ"ו, 132.

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד -1 1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו5- לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד1993- (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הודעת עובד

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

2. היעדרות לשם טיפול בהורה שבמוסד סיעודי

עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשכ"ח1968-, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.

3. אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן

עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן; לענין זה, "אח" – בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים.

4. צירוף מסמכים

להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום: לענין זה –

"פעולות יום-יום" – לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

"רופא" – גם רופא מחליף.

5. אי מסירת מסמכים

כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו4- לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

6. שמירת הוראות

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

תוספת

(תקנה 1)

הצהרה

לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד1993- (להלן – החוק):

1. אני הח"מ –

…………………….

שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז

מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו
מיום ………… עד יום …….. (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום).

2. פרטי ההורה:

…………………….

שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז

………………

תאריך לידה מען מגורים

3. אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא במוסד סיעודי.

4. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו .

……………………………………………………………………….

………………

תאריך חתימת העובד

_________________________________

1 ק"ת תשנ"ד, 1231.