חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד

חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז1 – 1987

1. הגדרות

בחוק זה –

"הסכם קיבוצי" – לרבות צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז1957-, ולרבות הסדר קיבוצי;

"גיל פרישה" – הגיל שבהגיעם אליו חייבים עובד או עובדת לפרוש מעבודתם בהתאם להוראות הסכם קיבוצי החל עליהם.

2. גיל לפרישת עובדת מעבודה

נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד, תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי, לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.

3. מסירת הודעות

(א) שר העבודה והרווחה רשאי בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר –

(1) מסירת הודעות מאת המעביד ומאת העובדת לגבי מועד פרישת העובדת מעבודתה;

(2) תוצאות אי מסירת הודעות כאמור בפסקה (1), או מסירתן באיחור, לרבות דחיית מועד תשלום סכומים המגיעים לעובדת מכוח כל דין או הסכם קיבוצי עקב פרישתה מהעבודה, ובלבד שדחיה כאמור לא תעלה על התקופה שנקבעה בתקנות כאמור למתן הודעה מאת העובדת.

(ב) נקבעו הוראות לפי סעיף קטן (א)(2), יבואו הוראות אלה במקום כל תרופה העומדת למעביד כלפי העובדת בשל אי מסירת הודעה לגבי מועד פרישתה מהעבודה או מסירתה באיחור.

4. שמירת זכויות

בכפוף לאמור בסעיף 3 אין חוק זה בא למעט מכל זכות הנתונה לעובדת לפי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה, תקנון של קופת גמל או נוהג; לענין חוק זה, "קופת גמל" – כמשמעותה בסעיף 127נג לחוק הביטוח הלאומי, התשכ"ח1968-.

5. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

_________________________________

1 ס"ח תשמ"ז, 48.

תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ"ז1 – 1987

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ"ז1987- (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה;

1. תקופת הודעה

(א) עובדת שבכוונתה לפרוש מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם קיבוצי, או לאחריו בהתאם לזכותה לפי סעיף 2 לחוק, תמסור למעבידה הודעה על כך בכתב תשעים ימים לפחות לפני מועד פרישתה כאמור (להלן – תקופת ההודעה).

(ב) עובדת שפרשה מעבודתה כאמור בתקנת משנה (א) בלא שמסרה למעבידה הודעה כאמור, או שמסרה הודעה כאמור באיחור, רשאי מעבידה לדחות את מועד תשלומו של כל סכום המגיע לעובדת כפיצויי פיטורים, לתקופה השווה לתקופת ההודעה או ליתרת תקופת ההודעה, לפי הענין.

(ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עובדת שבכוונתה לפרוש מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגבי עובד בהסכם הקיבוצי החל עליה.

(ד) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על עובדת שפרשה מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם הקיבוצי.

2. הוראות מעבר

הוראות תקנה 1 לא יחולו על עובדת שפרשה מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם קיבוצי תוך תשעים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

_________________________________

1 ק"ת התשמ"ז, 740.