צו הרחבה בענף היהלומים

צו הרחבה בענף היהלומים

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:

1) כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7001/2008) מיום י"ז בטבת התשס"ח (26 בדצמבר 2007) בין התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ לקידום תעשיית היהלומים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה חטיבת עובדי היהלומים, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף היהלומים בישראל.

2) צו ההרחבה שפורסם ביום ט"ו בטבת התשס"ה (27 בדצמבר 2004), להסכם הקיבוצי בענף היהלומים מיום י"ב בניסן התשס"ג (14 באפריל 2003) שמספרו 7030/2003 – בטל.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם

א. הגדרות

בצו זה, מילים המתייחסות למין זכר, כוונתן גם למין נקבה ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות צו זה.

עובד – כל עובד בלא הבדל מין וגיל המועסק בתעשיית היהלומים.

אגודה מקצועית – אגודה מקצועית שאיננה איגוד מקצועי ובתקנונה המגדיר את מטרותיה לא נכלל סעיף בדבר דאגה לתנאי עבודה ושכר של חבריה והאגודה אף איננה עוסקת בכך בפועל, ושהיא בעלת אישור מס הכנסה כי היא עומדת בכללי מס הכנסה לאישור אגודות מקצועיות.

קרן פנסיה מקיפה חדשה – קרן פנסיה חדשה היא קרן פנסיה שקיבלה את אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ואישור כקופת גמל לקצבה לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, לאחר יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) המעניקה זכות לפנסיית זיקנה, נכות ושארים.

קרן פנסיה ותיקה – קרן פנסיה ותיקה היא קופת כמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).

מפעל/מעסיק – כל מפעל/מעסיק בתעשיית היהלומים, והמעסיק עובדים שכירים.

חודש, שנה – לפי הלוח הגרגוריאני.

שכר משולב – שכר יסוד + תוספת יוקר + תוספת ותק ואש"ל + תוספת משפחה + פרמיה.

תוספת יוקר – תוספת היוקר המשתלמת לעובדים על פי הסכם קיבוצי כללי שנחתם מעת לעת בין לשכת התיאום ובין ההסתדרות.

נורמה – שיעור מוסכם של תפוקת עבודה של עובד בהשתמשו באופן אחד במחלקת הליטוש או בכמה אופנים במחלקת הליטוש או בכמה אופנים במחלקת ליטוש אוטומטיים, אשר מזכה את העובד בשכר לפי תפוקה (קבלנות).

פרמיה – תשלום בעבור חיסכון בשימוש באופנים לליטוש ו/או בעבור תפוקה מעבר לנורמה המדודה במפעל שבו הוא מועסק.

אבן קשה – אבן קשה לעיבוד, החורגת מהייצור השוטף במפעל וכן במבנה החיצוני או הפנימי שלה.

4. קבלת עובדים

4.1 כל עובד שיתקבל לעבודה ייחשב כעובד בניסיון במשך ששת החודשים הראשונים מיום כניסתו לעבודה.

4.2 יפוטר העובד בתקופת הניסיון, יקבל הודעה מוקדמת על פי החוק.

5. שעות עבודה

5.1 יום עבודה ושבוע עבודה – בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (להלן – חוק שעות עבודה ומנוחה). העובדים ששכרם משולם על פי תפוקתם (קבלנות) זמני עבודתם יהיו גמישים ויסוכמו בין העובד ומעבידו בכפוף לנאמר ב- 5.2, 5.3 להלן.

5.2 שבוע עבודה הוא בן 43 שעות ואילו שכר השעה יחושב לפי 186 שעות לחודש עבודה. הנהלות המפעלים יקבעו את שעות העבודה וסדרי העבודה בהתאם לצורכי מפעל.

5.3 העובדים ששכרם משולם על פי הספקם (קבלנות), שכרם לא יפחת משכר המינימום התקף וכפי שישתנה מעת לעת או בהתאמה על פי חלקיות משרתם.

6. שעות נוספות

יש להימנע מלעבוד שעות נוספות ככל האפשר, אולם העובדים חייבים לעבוד שעות נוספות אם צורכי המפעל מחייבים זאת לשם השלמת הזמנות דחופות, או עבודות הכרחיות לקיומו של המפעל או לשם התקנת סידורים טכניים שאינם סובלים דיחוי.

במקרה זה ישולם גמול עבודה בשעות נוספות בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

7. העברה משלב לשלב ומסוג לסוג

7.1 העברת עובד משלב אחד בעיבוד היהלום למשנהו או מסוג יהלום אחד לסוג אחר, לשם קידום העובד בעבודה או שצורכי המפעל מחייבים את ההעברה – תיעשה בהסכמה הדדית, בין הנהלת המפעל והעובד הנוגע בדבר בהתחשב בוותק, במקצועיות של העובד ובצורכי המפעל.

8. הפרעות בעבודה, אבנים קשות לעיבוד אופנים

8.1 המעביד ידאג לציוד תקין, לאספקה סדירה של חומר גלם לעבודה ולעובדים במפעל, כדי למנוע הפרעות ותקלות בעבודה והפסד בשכר עבודה.

8.2 אבנים קשות יעובדו על ידי העובד לפי שכר יומי או בתוספת לתעריף בהסכמת העובד. מנהל העבודה קובע אם האבן קשה או לא.

8.3 כל לוטש יקבל אופנים תקניים לצורכי הליטוש וזאת בלא כל תשלום.

10 קרן השתלמות

10.1 כל העובדים בתעשיית היהלומים יצורפו כחברים או כעמיתים בקרן השתלמות מוכרת. עובד שיתקבל לעבודה לאחר פרסום צו זה יהיה זכאי להצטרף לקרן ההשתלמות בתום תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

10.2 תשלומי המעביד והניכוי משכר העובדים לקרן השתלמות יהיו כדלקמן:

המעביד יעביר לקרן תשלום בשיעור השווה ל-7.5% מהשכר המשולב של העובד והעובד ישתתף בתשלום לקרן בשיעור השווה ל-2.5% מהשכר המשולב שלו. התשלומים והזכויות יהיו כפופים לאמור בתקנות קרן ההשתלמות.

11. דמי חבר באגודה מקצועית

11.1 נוסף על ההפרשות לקרן השתלמות, כמפורט בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל, זכאים כל העובדים בתעשיית היהלומים להחזר דמי חבר שנתיים מהמעסיק בגין חברות באגודה מקצועית שהיא בתחום עיסוקו או מקצועו של העובד ושהוא חבר בה כמפורט בסעיף 11.4 להלן.

11.2 האגודה המקצועית המוכרת לצורך תשלום החזר דמי חבר על פי צו זה הוא "עמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המתכת, החשמל, מקצועות הרכב והיהלומים, ע"ר 580423036 ו/או כל אגודה אחרת שעליה יוסכם בין הצדדים.

11.3 בתחילת חודש ינואר של כל שנה המעביד יעביר במרוכז בעבור "האגודה המקצועית" את מלוא דמי החבר השנתיים בגין כל עובד, בתנאים ובסכומים בהתאם לקבוע בחוזר הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר (להלן – חוזר הממונה על השכר).

11.4 סכום החזר דמי החבר השנתיים לשנת 2007 לכל עובד הוא 323 שקלים חדשים וסכום זה יתעדכן מעת לעת בהתאם לחוזר הממונה על השכר.

12. בטיחות, רווחה ואיכות חיים בעבודה

12.1 על המפעל למלא את חובתו ולעשות את כל הדרוש כדי להבטיח בטיחות בעבודה לשם מניעת מקרי אסון ותאונות בעבודה ולאחוז באמצעים הדרושים לקיים תנאים בטיחותיים וסניטריים נאותים בהתאם לחוק.

13. תאונות בעבודה

13.1 על המעסיקים לאחוז בכל האמצעים שברשותם כדי למנוע תאונות בעבודה בהתאם לדרישות החוק, וזה בלי לשנות את אחריות המפעל לגבי תאונות בעבודה כנזכר בחוק.

13.2 בכל מקרה של תאונה בעבודה, יפעל המעסיק בהתאם לנוהלי המוסד לביטוח לאומי לרבות דיווח האירוע ותשלום שכרו של העובד.

13.3 במקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונה בעבודה, ינהגו בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

14. שכר עבודה

תעריפי שכר העבודה מסומנים כנספחים א/1 – א/7.

15. חישוב הוותק, תוספת ותק – אש"ל

15.1 כל עובד זכאי לקבל מדי חודש בחודשו תוספת ותק – אש"ל בהתאם לטבלה בנספח א/8 (להלן – תוספת ותק – אשל).

15.2 עובד הנעדר מעבודתו מסיבה מוצדקת, יקבל מהנהלת המפעל תוספת ותק – אש"ל במלואה.

15.3 דין תוספת ותק – אש"ל, כדין שכר לכל דבר ועניין.

15.4 לצורך חישוב מכסת ימי החופשה השנתית וימי הבראה שלה יהיה זכאי עובד חדש שיתקבל לעבודה במפעל יילקחו בחשבון מחצית שנות עבודתו של העובד בתעשיית היהלומים בכללותה, ומתחילת עבודתו במפעל – יצבור נוסף על כך ותק רגיל. חישוב מספר שנות הוותק של העובד בתעשיית היהלומים יהיה על פי אישור בכתב ממעסיקיו הקודמים של העובד או מהאיגוד המקצועי.

16. תוספת משפחה

כל עובד/ת נשוי/אה, שבן/בת זוגו אינם עובדים, יקבלו תוספת משפחה חודשית (ראה נספח א/8). "תוספת משפחה" תיכלל בשכר המשולב ודינה כדין שכר לכל דבר ועניין.

17. תוספת יוקר

17.1 תוספת יוקר תשולם לכל העובדים במפעל (עובד בשכר יומי, חודשי או קבלני) על בסיס השכר המשולב בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי לתשלום תוספת יוקר כפי שייקבע בהסכם קיבוצי כללי שייחתם בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות מעת לעת.

17.2 תוספת היוקר תשולם במלואה על כל השכר המשולב בלא תקרה ובמועד תשלום תוספת היוקר.

18. הדבקה

שכר המדביק יהיה כנזכר בנספח א/1. המדביק זכאי לכל התנאים הסוציאליים בהתאם לצו זה, כולל דמי נסיעה ובגדי עבודה במלואם. ותק – אש"ל והבראה ישולמו למדביק כדלקמן :

א. מדביק העובד עד שלוש שעות ליום (כולל) יקבל 3/8 משכר מדביק.

ב. מדביק העובד יותר משלוש שעות ועד חמש שעות (כולל) יקבל 5/8 משכר מדביק.

ג. מדביק העובד משש שעות ומעלה יקבל בשלמות ותק – אש"ל והבראה.

19. דמי חג, מענק תשרי וניסן

19.1 כל עובד יקבל ממעבידו, מהיום הראשון לעבודתו במפעל, תשלום בגין 10 ימי חג בשנה (כולל ראש השנה, כיפור, סוכות, פסח, שבועות, ימי צום ומועד אחרים) אף אם חלו ביום המנוחה השבועי.

19.2 דמי החג ישולמו גם בעבור שרות במילואים וחופשה.

19.3 תשלום דמי חג הקבועים בסעיף 19 זה אינו כולל את יום העצמאות או יום בחירות שהוכרז כיום שבתון על ידי הכנסת, אשר בעבורם יקבל העובד שכר עבודה מלא אם הוא עבד במפעל חודש ימים לפחות לפני יום העצמאות או ארבעה עשר ימים רצופים סמוך ליום הבחירות.

19.4 תשלום בעד ימי חג כקבוע בסעיף זה, ובכלל זה בגין יום העצמאות ויום בחירות כקבוע בסעיף 19.3 לעיל חייב בכל התנאים הסוציאליים כמפורט בצו זה.

19.5 נוסף על כך זכאי כל עובד לקבלת מענק מיוחד בחודשים תשרי ובניסן בסך 360 שקלים חדשים, וסכום זה צמוד למדד המחירים בגין חודש אוגוסט שפורסם ב-15.9.2007.

20. ימי שמחה

כל עובד יהיה זכאי לחופשה בתשלום בעבור שמחות משפחתיות הר"מ, בלי שיגרעו מזכאות העובד לימי חופשה שנתית:

נישואי העובד/ת – 2 ימים.

נישואי בן/בת העובד/ת – 1 יום.

ברית מילה/בריתה של בן/בת העובד/ת – 1 יום.

בר מצווה/בת מצווה של בן/בת העובד/ת – 1 יום.

האמור לעיל רק אם והאירוע מתקיים בפועל במהלך שבוע העבודה ובסמוך לאירוע.

העובד יודיע למעביד 7 ימים קודם לאירוע.

21. ימי אבל

21.1 עובד הנעדר מהעבודה מחמת אבל במות הורים, ילדים, בן זוג, אח, אחות, ומקיים חובת אבלות מטעמי דת או נוהג (יושב שבעה) ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום מלוא שכרו ממעבידו בעבור ימי שבתו באבל אך לא יותר משישה ימי עבודה.

21.2 ימי אבל לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. התשלום בגין ימי האבל, חייב בכל התנאים הסוציאליים, כמפורט בצו זה. ימי זיכרון לקרובים מדרגה ראשונה אשר נפלו במערכות ישראל יוכרו כימי אבל בתשלום.

22. דמי הבראה

22.1 המעבידים ישלמו לכל העובדים בעלי ותק של שנה לפחות, דמי הבראה לפי זכאותם כמפורט בסעיף 23.4 להלן.

22.2 עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה.

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה בלא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי חוק.

22.3 המעסיקים בענף ישלמו את דמי ההבראה לעובדים עם צאתם לחופשה השנתית או בחודש יולי של כל שנה.

23. חופשה שנתית

23.1 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום מלא ובהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן – חוק חופשה שנתית), וכפי שיעודכן מעת לעת.

23.4 שיעור ימי החופשה וההבראה המגיעים לעובדים מפורטים בטבלה להלן :

(המספר הנקוב למניין ימי החופשה הוא של ימי עבודה)

שנות עבודה במפעל

 

5 ימי עבודה בשבוע

 

6 ימי עבודה בשבוע

 

 

ימי חופשה

 

ימי הבראה

 

ימי חופשה

 

ימי

הבראה

 

אחרי ובעד שנת עבודה

ראשונה במפעל

 

10

 

5

 

12

 

5

 

אחרי ובעד שנת עבודה שניה במפעל

 

11

 

6

 

13

 

6

 

אחרי ובעד שנת עבודה שלישית במפעל

 

12

 

6

 

14

 

6

 

אחרי ובעד שנת עבודה רביעית במפעל

 

13

 

7

 

15

 

7

 

אחרי ובעד שנת עבודה חמישית במפעל

 

14

 

7

 

16

 

7

 

אחרי ובעד שנת עבודה שישית במפעל

 

17

 

8

 

19

 

8

 

אחרי ובעד שנת עבודה שביעית במפעל

 

17

 

8

 

19

 

8

 

אחרי ובעד שנת עבודה שמינית במפעל

 

17

 

9

 

19

 

9

 

אחרי ובעד שנת עבודה תשיעית במפעל ואילך

 

23

 

10

 

26

 

10

 

 

23.5 בעד חלקי שנה יהיה זכאי העובד לחופשה והבראה באופן יחסי על פי חוק.

23.6 פדיון כספי בעד ימי החופשה יכלול הפרשה לתנאים סוציאליים כמפורט בסעיף 26.

חישוב דמי חופשה לצורך פדיון חופשה ייקבע לפי שכר עבודה יומי ממוצע של העובד בשלושה חודשים שלפני החופשה או שלושה חודשים רצופים אחרים לפי בחירתו של העובד, בתוך שנת העבודה, כפול מספר ימי החופשה. שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק סך כל השכר שהעובד השתכר באותם שלושה חודשים במספר ימי העבודה בפועל.

24. בגדי עבודה

כל עובד שעבד במפעל 6 חודשי עבודה לפחות יקבל כל שנה תלושים לרכישת ביגוד והנעלה או מענק כספי פעמיים בשנה, על חשבון המפעל, בחודשים ינואר ויולי. עלות התלושים או סכום המענק כאמור בסעיף זה, נכון לחודש ינואר 2008 היא 460 שקלים חדשים, והוא יעודכן בשיעור עליית מדד יוקר המחיה.

הזכאות לתלושים או למענק כאמור לעיל, מותנית בעבודה במפעל במהלך 6 חודשים בלבד, ולא מותנית במועדי התשלום הקבועים לעיל.

25. קצובת נסיעות

25.1 כל עובד זכאי לקבל השתתפות בהוצאות נסיעה על יסוד מחיר של נסיעה מוזלת באוטובוס ציבורי ממקום מגורי העובד למקום עבודתו וחזרה, על בסיס כרטיס חודשי מוזל או כרטיס הנחה של מספר נסיעות אם קיים כרטיס כזה, והכל בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר תשלום החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

25.3 קצובת נסיעה מותנית ביום עבודה בפועל במפעל ולא תשולם למי שמוסע לעבודה על ידי מעסיקו או מטעמו, מביתו עד למקום עבודתו או ממקום עבודתו עד לביתו (בהתאמה – כיוון אחד מזכה במחצית הקצובה).

26. פנסיה

26.1 כל עובד יהא זכאי, מתחילת עבודתו, לביטוח בקרן פנסיה מקיפה צוברת, המאושרת על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, וזאת בלי לגרוע מזכותו של העובד על פי הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לבחור את קופת הגמל שבה יבוטח.

26.2 להבטחת זכויות העובדים בקרן הפנסיה המקיפה יעביר המעביד לקרן הפנסיה, מדי חודש בחודשו, את הסכומים כדלקמן: 13.5% מהשכר המשולב, על חשבון המעביד (6% לפיצויים + 7.5% לתגמולים), ו-7% משכרו המשולב של העובד ועל חשבונו, לתגמולים. התשלום והניכוי יתבצעו מדי חודש בחודשו בעד החודש החולף ולא יאוחר מהיום ה-14 בכל חודש.

26.3

26.3.1 עובד שיתקבל לעבודה לאחר פרסום צו זה (להלן – עובד חדש), אשר אינו מבוטח בקרן פנסיה ותיקה כאמור בסעיף 26.5 להלן והוא מבוטח בקרן פנסיה מקיפה כלשהי או בביטוח מנהלים – ימשיך להיות מבוטח באותה הקרן או חברת הביטוח באותם התנאים, אלא אם כן יבקש בכתב אחרת בהתאם לתנאי סעיף זה, ובלבד, שבמהלך חודש עבודתו הראשון הודיע העובד למעביד בכתב על כך שיש לו הסדר הכולל גם ביטוח זיקנה, נכות ושאירים בקופת ביטוח או בקרן פנסיה מקיפה חדשה, המבוסס על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים שלא יפחת מ-22.83% מהשכר המשולב של העובד (8.33% לפיצויים על חשבון המעביד + 7% לתגמולים על חשבון העובד + 7.5% לתגמולים על חשבון המעביד, הכוללים תשלום המעביד למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר המשולב, ובלבד שתשלום זה לא יעלה על 2.5% מהשכר).

26.5 על אף האמור בפרק זה מובהר, כי עובד חדש המבוטח בקרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ז לחוק הפיקוח על הביטוח, ימשיך המעביד לבטחו בקרן הפנסיה הוותיקה, מיום עבודתו הראשון אצלו ויעביר את ההפרשות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הפנסיה הוותיקה, ולא יחולו על העובד החדש הוראות פרק זה, למעט האמור בסעיף זה, אלא אם כן הדבר יתאפשר על פי הוראות הדין.

26.6 עובד המועסק אצל מעביד במועד פרסום צו זה (להלן – עובד קיים), ימשיך להיות מבוטח והכל בכפוף לשיעורי ההפרשה הקבועים בצו זה.

26.7 למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מזכותו על פי דין של כל עובד לבחור בכל קופת גמל, בהתאם לשיעורים הקבועים בצו זה.

27. דמי מחלה

27.1 המעבידים, יבטחו את כל עובדיהם, מהחודש הראשון לעבודתם, בקרן דמי מחלה, המאושרת על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר, שתנאיה, וזכויות חבריה לא יפחתו מאלה של "מבטחים".

27.2 להבטחת התשלום בעבור ימי מחלה, וזכויות העובדים בקרן דמי המחלה, יעביר המעביד לקרן, מדי חודש בחודשו, בעד החודש החולף ולא יאוחר מהיום ה-14 לכל חודש, סכום השווה ל-2.5% מהשכר המשולב של העובדים. מובהר כי עובד שיתקבל לעבודה לאחר חתימת הסכם זה, והיה מבוטח בקרן דמי מחלה כלשהי ימשיך להיות מבוטח באותה הקרן ובאותם התנאים, אלא אם כן ביקש בכתב אחרת, בהתאם לסעיף זה.

28. פיצויי פיטורין

28.1 נוסף על ההפרשות בשיעור 6% לפיצויים המופרשים לקרן הפנסיה כמתחייב מסעיף 26.2 יפרישו המעבידים לקרן פיצויים (להלן – הקרן) סך 2.33% מהשכר המשולב של כל עובד כהשלמה לפיצויי פיטורים, וזאת מהיום הראשון לעבודתו של העובד במפעל (להלן – הפרשות 2.33%).

28.2 למען הסר כל ספק הרי שהפרשות המעביד לקרן פנסיה מקיפה על פי צו זה והתשלום הנ"ל בשיעור 2.33% מהשכר המשולב של העובד, לגבי התקופה שבה הופרשו והרכיבים שבגינם בוצעו ההפרשות, יבואו במקום פיצויי הפיטורין, לאותם העובדים בקרות ניתוק יחסי עובד-מעביד על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, ובכפוף לאישור הכללי שהוצא מכוחו אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהצו. דין זהה יהא לגבי העובדים שבעבורם הפריש מעבידם את מלוא הרכיב לפיצויים בשיעור 8.33% לקופת פנסיה ו/או ביטוח מנהלים.

28.3 אין באמור לעיל לגרוע מזכותם של העובדים לקבל את מלוא הסכומים כפי שהופרשו ונצברו בקופת הפנסיה המקיפה לגבי התקופה שבה ההפרשה להשלמת פיצויים בוצעה בשיעור 2.5%.

28.4 הסכומים כאמור בסעיף זה בגין הפרשות 2.33% ישולמו "לקרן" מדי חודש בחודשו בעד החודש החולף ולא יאוחר מהיום ה-14 לכל חודש, יחד ובמצורף לשאר ההפרשות הפנסיוניות כאמור בסעיף 26.2.

28.5 "הקרן" תנהל אצלה חשבון נפרד לכל עובד וחשבון זה יבטא את כל התשלומים שהועברו בעבורו בגין סעיף זה וגם התשלומים אם בוצעו לעובד, בהתאם להוראות סעיף זה.

29. התפטרות מעבודה

29.2 ככלל עובד המתפטר מעבודתו יהיה זכאי לפיצויי הפיטורין כדין מפוטר. במעמד סיום העבודה של העובד המתפטר יפעל מעסיקו כלהלן :

א. המעסיק יערוך גמר חשבון כספי בדבר זכויותיו של העובד מכוח צו זה.

ב. המעסיק ינפיק לעובד אישור בכתב על משך העסקתו במעבידה.

30. פיטורי עובדים

30.1 ככלל יש להימנע מכל שרירות לב ביחס לפיטורי עובדים.

30.2 פיטורים רגילים של עובדים לאחר תקופת ניסיון אפשריים מסיבה מספקת והודעה מוקדמת כחוק. המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או חלקה, ובלבד שישולם לעובד שכר עבודה מלא בגין תקופת ההודעה המוקדמת. העובד זכאי לקבל אישור בכתב על פיטוריו ומשך העסקתו במפעל.

 

 

נספח א/1

תעריפי שכר עבודה בניסור עגולות

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

גודל האבן

 

רגילות

 

קליבז'

 

קרט האבן

2.50 – 1.00

0.99 – 0.90

0.89 – 0.80

0.79 – 0.70

0.69 – 0.58

 

155

155

128

109

102

 

155

155

128

117

109

 

אבן בקרט

7.75 – 2.25

2.26 – 2.75

2.76 – 3.50

3.51 – 4.50

4.51 – 5.50

5.51 – 6.50

6.51 – 8.50

8.51 – 10.50

10.51 – 15.00

51.01 – 20.00

20.01 – 25.00

25.01 וקטנות יותר

 

86

83

79

70

70

65

63

61

58

48

45

44

 

101

100

86

83

83

79

74

70

65

61

61

59

 

 

מחיר להדבקה

 

לפי גודל האבן

 

קרט האבן

 

אג'

 

אבן בקרט

 

אג'

 

2.51 – 5.00

 

31

 

1.75 – 2.75

 

17

 

2.01 – 2.50

 

20

 

2.76 – 4.50

 

15

 

1.01 – 2.00

 

19

 

4.51 – 6.50

 

15

 

0.80 – 1.00

 

17

 

6.51 – 10.50

 

15

 

0.58 – 0.79

 

17

 

10.51 – 20.00

 

15

 

 

 

20.01 וקטנות יותר

 

15

 

 

 

* זכויות למדביק/ה:

1. דמי נסיעה ובגדי עבודה ישולמו במלואם.

2. ותק, אשל ודמי הבראה למדביק/ה יחושבו כדלקמן:

א. מדביק/ה העובד/ת עד 3 שעות ליום כולל, יקבל/תקבל 3/8.

ב. מדביק/ה העובד/ת 4 או 5 שעות ליום כולל, יקבל/תקבל 5/8.

ג. מדביק/ה העובד/ת מ- 6 שעות ומעלה יקבל/תקבל בשלמות.

3. על בגטים, קליבז' וצ'יפס יש לשלם תוספת של 20% על השכר לאבן.

נספח א/2

תעריפי שכר עבודה בחיתוך

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

נסורת קליבז'

 

קפס

 

נסורת

 

גודל האבן

 

 

נסורת קליבז'

 

קפס

 

נסורת

 

גודל האבן

 

118

116

111

111

108

107

107

107

104

104

104

 

180

166

148

147

145

145

143

141

140

134

120

 

111

104

96

96

91

86

83

83

82

82

82

 

אבן בקרט

3.00 – 3.50

3.51 – 4.00

4.01 – 5.00

5.01 – 6.00

6.01 – 7.00

7.01 – 8.00

8.01 – 10.00

10.01 – 12.00

12.01 – 14.00

14.01 – 17.00

17.01 וקטנות יותר

 

 

249

214

191

169

157

145

120

 

405

348

305

277

255

228

202

 

250

214

191

169

157

145

120

 

קרט אבן

1.25 – 1.01

1.00 – 0.88

0.87 – 0.76

0.75 – 0.61

0.60 – 0.51

0.50 – 0.41

0.40 – 0.34

 

 

* לאבני צ'יפס- תוספת 30%

 

מרקיזות

תעריף

 

גודל האבן

 

אג'

 

אבן בקרט

 

489

380

340

305

 

1.50 – 2.00

2.01 – 2.50

2.51 – 4.50

4.51 וקטנות יותר

 

 

נספח א/3

תעריפי שכר עבודה

ליטוש עגולות נסורות (בדופן רגיל)

 

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

ברילנדיר

למטה

 

ברילנדיר

למעלה

 

פינות

למעלה

 

פינות

למטה

 

קצוות

למעלה

 

קצוות

למטה

 

גודל האבן

 

277

250

217

196

158

141

115

108

101

91

83

81

76

75

75

75

75

 

461

305

273

244

199

178

146

134

120

112

107

102

96

91

91

91

91

 

163

145

120

111

91

79

65

62

59

53

47

44

43

42

36

36

36

 

163

145

120

111

91

79

65

62

59

53

47

44

43

42

36

36

36

 

263

231

202

184

145

120

108

100

86

81

75

68

64

59

53

48

44

 

228

205

184

157

128

111

96

86

79

75

64

61

61

53

48

44

43

 

אבן בקרט

1.0 – 1.25

1.26 – 1.50

1.51 – 1.66

1.67 – 2.00

2.01 – 2.50

2.51 – 3.00

3.01 – 3.50

3.51 – 4.75

4.76 – 6.00

6.01 – 7.25

7.26 – 8.25

8.26 – 10.00

10.01 – 12.00

12.01 – 15.00

15.01 – 20.00

20.01 – 25.00

25.01 וקטנות יותר

 

 

* תוספות לאבני צ'יפס: קצוות למעלה – 20%, קצוות למטה – 25%, שאר השלבים – 5%.

אופנים:

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 480 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

בשקלים חדשים

 

שלב

 

112

107

116

84

96

107

109

 

לוח

קצוות למעלה

קצוות למטה

פינות למעלה

פינות למטה

ברילנדיר למעלה

ברילנדר למטה

 

 

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים.

נספח א/4

 

תעריפי שכר עבודה

ליטוש עגולות נסורת (בדופ מכני)

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

ברילנדיר

למטה

 

ברילנדיר

למעלה

 

קצוות

ופינות למטה

 

פינות

למטה

 

קצוות

למטה

 

קצוות

ופינות

למעלה

 

פינות

למעלה

 

קצוות

למעלה

 

לוח

 

גודל האבן

 

277

251

217

193

158

141

115

108

101

91

83

81

76

75

75

75

75

 

340

305

274

245

199

178

146

134

120

112

107

102

96

91

91

91

91

 

394

353

309

270

217

190

162

146

134

117

111

104

102

82

79

71

71

 

145

128

111

102

81

70

60

56

48

45

43

42

39

36

34

33

33

 

257

227

201

179

146

118

104

96

82

79

71

66

62

49

48

44

43

 

313

281

249

215

175

150

128

115

107

102

86

81

79

68

64

62

60

 

148

136

116

104

83

75

62

58

49

45

43

42

42

36

34

33

33

 

168

150

134

115

98

81

66

64

59

49

45

43

43

39

36

34

33

 

62

56

45

43

36

34

32

26

22

22

21

19

18

17

17

17

15

 

אבן בקרט

1.00 – 1.25

1.26 – 1.50

1.51 – 1.66

1.67 – 2.00

2.01 – 2.50

2.51 – 3.00

3.01 – 3.50

3.51 – 4.75

4.76 – 6.00

6.01 – 7.25

7.26 – 8.25

8.26 – 10.00

10.01 – 12.00

12.01 – 15.00

15.01 – 20.00

20.01 – 25.00

25.01 וקטנות יותר

 

 

אופנים:

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 480 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

בשקלים חדשים

 

שלב

 

112

104

85

104

116

96

112

104

109

 

לוח

קצוות למעלה

פינות למעלה

קצוות ופינות למעלה

קצוות למטה

פינות למטה

קצוות ופינות למטה

ברילנדיר למעלה

ברילנדיר למטה

 

 

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג.מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה עבור חיסכון באופנים.

נספח א/5

תעריפי שכר עבודה ליטוש קפס עגולות (בדופ רגיל)

 

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

ברילנדיר

למטה

 

ברילנדיר

למעלה

 

פינות

למטה

 

פינות

למעלה

 

קצוות

למטה

 

קצוות

למעלה

 

גודל האבן

 

415

371

336

305

251

228

214

195

188

166

150

145

141

141

141

141

 

462

417

379

344

276

260

242

215

202

188

169

155

148

144

144

144

 

226

202

190

169

141

128

116

111

104

96

82

81

76

65

61

59

 

201

186

165

150

118

115

108

100

91

81

75

70

66

60

59

58

 

467

417

384

349

277

263

244

217

202

190

168

157

148

131

112

111

 

360

320

292

267

212

201

190

168

155

145

131

117

115

108

102

96

 

אבן בקרט

2.0 – 1.25

1.26 – 1.50

1.51 – 1.66

1.67 – 2.00

2.01 – 2.50

2.51 – 3.00

3.01 – 3.50

3.51 – 4.75

4.76 – 6.00

6.01 – 7.25

7.26 – 8.25

8.26 – 10.00

10.01 – 12.00

12.01 – 15.00

15.01 – 20.00

20.01 – וקטנות יותר

 

 

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

בשקלים חדשים

 

שלב

 

96

81

81

92

85

90

92

 

לוח

קצוות למעלה

פינות למעלה

קצוות למטה

פינות למטה

ברילנדיר למעלה

ברילנדיר למטה

 

 

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים.

נספח א/6

תעריפי שכר עבודה

מרקיזות (מנוסרות)

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

ברילנדיר

למטה

 

ברילנדיר

למעלה

 

פינות

למטה

 

פינות

למעלה

 

קצוות

למטה

 

קצוות

למעלה

 

גודל האבן

 

392

310

226

212

184

169

 

443

351

260

242

202

195

 

201

146

109

98

83

81

 

186

187

107

101

84

81

 

371

299

221

205

178

167

 

323

255

191

178

147

143

 

אבן בקרט

1.00– 1.50

1.51 – 2.50

2.51 – 3.00

3.01 – 4.75

4.76 – 7.50

7.51 וקטנות יותר

 

392

310

226

212

184

169

 

443

351

260

242

202

195

 

231

188

141

120

109

107

 

201

157

115

109

98

86

 

323

256

193

180

150

145

 

302

234

180

165

141

134

 

8 קנטים

1.00– 1.50

1.51 – 2.50

2.51 – 3.00

3.01 – 4.75

4.76 – 7.50

7.51 וקטנות יותר

 

 

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

בשקלים חדשים

 

שלב

 

99

103

85

118

92

99

99

 

לוח

קצוות למעלה

פינות למעלה

קצוות למטה

פינות למטה

ברילנדיר למעלה

ברילנדיר למטה

 

 

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה, (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים.

נספח א/7

תעריפי שכר עבודה

בגטים (מנוסרות)

(המחיר לאבן באגורות חדשות)

קצוות למעלה

 

נטיות

 

מודל

 

לוח

 

פרוביזורי

 

גודל האבן

 

499

338

249

199

146

111

83

81

 

630

426

311

287

188

141

109

104

 

733

499

363

287

214

162

120

115

 

180

116

91

71

58

42

34

31

 

134

91

65

53

43

33

24

24

 

אבן בקרט

עד 1.00

1.01 – 1.50

1.51 – 2.00

2.01 – 2.50

2.51 – 4.50

4.51 – 8.00

8.01 – 10.00

10.01 וקטנות יותר

 

 

* על תעריפי השכר של אבני בגטים יש להוסיף:

1. בעבור טייפרים – תוספת של 25%.

2. בעבור קליבז': פרוביזורי, לוח ומודלים – תוספת של 25%.

3. בעבור נטיות וקצוות למעלה – תוספת של 15%.

4. בעבור כל נטייה נוספת בשלבים, למטה או למעלה – תוספת של 25%.

אופנים

1. על כל אופן נחסך יקבל העובד (באבנים נסורות עגולות) פרמיה של 410 אג'.

2. המפתח לחישוב מספר האופנים לפי הנורמה:

בשקלים חדשים

 

שלב

 

112

189

109

116

116

 

פרוביזורי

מודל

קצוות למעלה

קצוות למטה

פינות למטה

ברילנדיר למעלה

ברילנדיר למטה

 

 

3. חישוב סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים ייערך כדלהלן:

א. סך השכר היסודי חלקי מפתח הנורמה, לפי שלבי העבודה (סעיף 2) = מספר האופנים לפי הנורמה.

ב. מספר האופנים לפי הנורמה פחות מספר האופנים שנצרכו בפועל = מספר האופנים שנחסכו.

ג. מספר האופנים שנחסכו כפול הפרמיה לאופן אחד שנחסך (סעיף 1) = סך הפרמיה המגיעה בעבור חיסכון באופנים.

 

נספח א/8

תשלומים קבועים

 

לגבי עובד חדש במפעל, תוספת הוותק, חופשה שנתית וימי הבראה יחושבו על פי מחצית שנות עבודתו של העובד בתעשיית היהלומים בכללותה ומתחילת עבודתו במפעל – יצבור ותק רגיל.

הבראה שנתית

בתשלום

(בימים)

 

חופשה שנתית

בתשלום

(בימים)

 

תוספת ותק

ואש"ל חודשית

(בשקלים חדשים)

 

בתום שנת

העבודה

 

5

6

6

7

7

8

8

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

12

13

14

15

16

19

19

19

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

 

23

28

34

40

45

51

56

62

68

73

80

96

111

119

133

136

141

146

151

156

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

* תוספת אש"ל במשך השנה הראשונה: 17 שקלים חדשים לחודש.

תוספת משפחה:

כל עובד, שאשתו אינה עובדת, יקבל תוספת משפחה 15 שקלים חדשים לחודש.

כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008) אליהו ישי

שר התעשיה המסחר והתעסוקה
[1] פורסם י"פ תשס"ט מס' 5905 מיום 22.1.2009 עמ' 1924.