צו הרחבה בענף החקלאות

 צו הרחבה בענף החקלאות[1]

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוצים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7018/99) שבין התאחדות האכרים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים מיום ח' בטבת התשנ"ט (27 בדצמבר 1998) כפי שעודכן בהסכם בין הצדדים האמורים (7012/2000) ביום כ"ה בחשון התש"ס (7 בנובמבר 1999), כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים בישראל בענפי החקלאות והאריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות ומעבידיהם, למעט:

(1) עובדים שיש להם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם;

(2) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

תוספת

ההוראות המורחבות

מספר הסעיף

בהסכם

2. הגדרות

"כללי" – בהסכם זה מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים וכן להיפך.

"משק" – כל משק או מקום עבודה בענפי החקלאות לכל סוגיה, לרבות עבודות אדמה, בעלי חיים מכל הסוגים, גננות לסוגיה, משתלות, טיפול, מיון, אריזה, או אחסנה של מוצרים, טרקטוראים וציוד מכני חקלאי כבד, תנובת משקים וכל עבודה או עיסוק הקשורים באלה;

"מעסיק" – בעל משק עליו חל ההסכם או בא כוחו;

"עובד" – כל עובד מעל גיל 17 שנה אשר הסכם זה חל עליו;

"עובד זמני" – עובד שמתקבל לעבודה מלכתחילה לעבודה זמנית;

"עובד בנסיון" – עובד בניסיון בששת חודשי העבודה הראשונים;

"עובד קבוע" – עובד שהגיע לקביעות לאחר תקופת הניסיון, או תקופת הזמניות;

"עובד חודשי" – עובד המקבל משכורת חודשית;

"עובד יומי" – עובד המקבל שכרו לפי תעריף יומי;

"עובד בקבלנות" – עובד אשר שכרו משתלם לפי מחיר ליחידת תפוקה;

"עובד בנורמה" – עובד אשר שכרו היומי משתלם על בסיס נורמה יומית המוסכמת על ידי הצדדים;

"נוער עובד" – נער, שעדיין לא הגיע לגיל 17 שנה ועד בכלל;

"יום עבודה" – על פי הוראות הסכם זה;

"עבודה לילה" – עבודה בתחום השעות שבין 22.00 לבין 6.00, בהתאם להוראות החוק;

"שעות נוספות" – שעות העבודה הנוספות על יום העבודה הרגיל או על שבוע העבודה הרגיל;

"חופשה שנתית" – חופשה המגיעה לעובד על פי הוראות הסכם זה;

"תעריף שכר" – טבלאות השכר המוסכמות בין הצדדים להסכם זה;

"שכר או משכורת כוללת" – שכר או משכורת משולב/ת תוספת משפחה, תוספת ותק, שעות גלובליות, תוספת יוקר וכל תמורה אחרת אשר יוסכם על הכללתה בטבלאות השכר או המשכורות הנספחים להסכם זה;

"תוספת יוקר" – תוספת המשתנה עקב שינויים במדד יוקר המחיה והמשתלמת בהתאם להסכם שנכרת מדי פעם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות;

"חודש" – תקופת חודש ימים לפי הלוח הגריגוריאני הנהוג במדינה;

"שנה" – תקופה של 12 חודש כנ"ל;

"קרן ביטוח" – קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים שכירים ובלתי מקצועיים בישראל, אגודה שיתופית בע"מ.

3. חלות הסכם זה על העובדים המפורטים להלן:

פועלים זמניים, פועלים קבועים המדורגים בדרוג חודשי לפועלים ועובדים ותיקים המדורגים בדרוג חודשי-מינהלי.

4. היקפו של ההסכם

הסכם זה חל:

(א) על כל המעסיקים בכל ענפי החקלאות והאריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי, משתלות ;

(ב) על כל עובד לרבות נוער עובד, המועסק כיום ואשר יועסק בתוך תקופת תקפו של הסכם זה;

(ג) על עובדים שפרשו לגמלאות (פנסיונרים); תנאי עבודתם של הגמלאים יהיו בהתאם למפורט בסעיפים החלים על הגמלאים.

פרק ב': סדרי קבלת עובדים

8. עובד זמני

(א) מעמדו של כל עובד במשך 6 חודשי העבודה הראשונים במשק יהיה כשל עובד זמני. הפסקת עבודתו של עובד זמני תהיה לאחר מתן הודעה מקודמת של יום אחד על כל חודש עבודה בפועל.

(ב) שכרו של העובד הזמני יהיה כמפורט בתעריפי השכר המצורפים להסכם זה כנספח ב'.

(ג) הזכויות הסוציאליות של העובד הזמני יבוטחו באמצעות קרן הביטוח כמפורט בסעיף 43 להלן.

(ד) עובד זמני שהוזמן לעבודה, התייצב במקום העבודה ולא הועסק מסיבות שאינן תלויות בו תשולם לו מחצית יום העבודה; אם החל בעבודה ישולם לו שכר יום עבודה מלא.

9. עובד בניסיון ותקופת הניסיון

(א) תקופת הניסיון לכל עובד חדש, לפני העברתו לקביעות או לקביעות עונתית כמפורט להלן, תהיה של 6 חודשים מיום כניסתו לעבודה.

(ב) בתקופת הניסיון אפשר לפטר עובד, שיקבל הודעה מוקדמת של יום אחד על כל חודש עבודה בפועל.

(ג) השכר והתנאים הנלווים יהיו בהתאם לתפקיד. התנאים הסוציאליים כמו לעובד זמני (סעיף 43).

10. עובד קבוע

עבר העובד את תקופת הניסיון הנ"ל – יהיה לקבוע, במסגרת מכסת העובדים הקבועים שיש להעסיקם במשק הנדון, לפי המפתח המפורט בסעיף 12 להלן, ויהיה זכאי מיום כניסתו לעבודה ואילך:

(א) לשכר עובד קבוע (לפי הטבלאות הנ"ל – נספח ב');

(ב) לזכויות סוציאליות בין המבוטחות על ידי הקרן ובין המוענקות לעובד ישירות, כולל פיצויי פיטורין בהתאם לתנאי הסכם זה;

(ג) למינימום מובטח של ימי עבודה כדלקמן:

ימי עבודה המובטחים לעובד קבוע בתום שנת עבודה אחת יהיו כדלקמן:

(1) 300 ימי עבודה הכוללים את החופשה השנתית, ימי מחלה, ימי תאונה, ימי מילואים וימי אבל, וכן הימים בהם נעדר העובד מרצונו מסיבות שלו;

(2) המעסיק רשאי לתת לעובד חופשה שנתית בשיעורין בתנאי שבתקופת הקיץ יקבל 50% מן החופשה ולא פחות מ-9 ימים ברציפות, ואת היתרה המגיעה ייתן המעסיק במשך השנה בהתאם לצורכי המשק;

היציאה לחופשה תיעשה תוך הודעה מוקדמת של שבוע לפחות;

(3) עובד חודשי (למעט עונתי) יועסק ב-12 חודשי עבודה מלאים בשנה שיכללו:

חופשה שנתית, ימי מחלה, ימי תאונה, חגים וימי מילואים, וכן ימים בהם נעדר העובד מסיבות שלו.

11. עובד עונתי קבוע

(א) עובד אשר יעבוד אצל מעסיק לפחות 6 חודשים (למעט העובדים בבתי האריזה) ושלא יכלל במכסת העובדים הקבועים השנתיים כמפורט בסעיף 12 להלן, יהיה לעובד עונתי קבוע ויהיה בעל זכות חזרה לעבודה אצל אותו מעסיק בעונות העבודה הבאות, במסגרת העבודות העונתיות במשק.

(ב) עובד עונתי קבוע כנ"ל לאחר 6 חודשי עבודה, יקבל שכר ותנאים נלווים בהתאם לטבלאות השכר נספח ב' ויהנה מזכויות סוציאליות, בין המבוטחות על ידי קרן הביטוח ובין המוענקות לעובד ישירות, כולל פיצויי פיטורים בהתאם לתנאי הסכם זה.

(ג) עובד עונתי קבוע יהא בעל זכות קדימה לקביעות שנתית בהיווצר האפשרות לכך.

12. מכסת עובדים קבועים למשק

(א) בפרדס נושא פרי, שאינו מעסיק מנהל עבודה.

(1) בשטח 80 דונם יועסק עובד אחד קבוע;

(2) לכל 120 דונם נוספים יועסק עובד קבוע נוסף.

(ב) בפרדס נושא פרי, המעסיק מנהל עבודה.

(1) בשטח 120 דונם, יועסק עובד אחד;

(2) בשטח 250 דונם, יועסקו שני עובדים;

(3) לכל 150 דונם נוספים עובד אחד נוסף.

14. עובד קבוע או עונתי קבוע מהשנה השניה לעבודתו במשק יקבל משכורת של עובד חודשי; תנאי עבודתו ומשכורתו יהיו על פי הסכם זה וטבלאות השכר המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו (נספח ב').

פרק ג': סדרי העבודה

15. הפחתת שעות עבודה שבועיות

(א) כל העובדים בענפי החקלאות והאריזה עובדים 43 שעות בשבוע.

שכר השעה יחושב על בסיס 186 שעות לחודש עבודה.

(ב) בימים א' עד ה' של השבוע יעבדו העובדים 38 שעות.

(ג) בימי שישי ייחשבו 5 שעות עבודה כיום עבודה רגיל ללא הפחתה בשכר היומי.

(ד) במקומות עבודה שיעברו לעבוד חמישה ימים בשבוע, יעבדו העובדים 43 שעות באותו שבוע.

(ה) זמני הארוחות ימשיכו להיות כפי שהיה נהוג עד כה.

(ו) למען הסר ספק, כל האמור לעיל אינו חל על שעות העבודה בשלושת החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר שלגביהם חלות הוראות שעות עבודה בקיץ.

(ז) העובדים בנורמות: סבלות, הרכבת ברוס וקטיף יקבלו תשלום נוסף על שכר תפוקתם בשיעור שכר של ארבע שעות רגילות בסוף כל שבוע ובעבור אותו שבוע.

(ח) העובדות/ים באריזה על בסיס קבלני יקבלו תשלום נוסף על שכר תפוקתם בשיעור שכר של חמש שעות רגילות בסוף כל שבוע ובעבור אותו שבוע.

16. שעות העבודה בקיץ

(א) בכל ימות השבוע (א' עד ה') – 7 (שבע) שעות מלאות.

(ב) בימי שישי בשבוע – 5 (חמש) שעות מלאות.

(ג) בערבי החגים (שאינם חלים ביום שישי) 6 (שש) שעות מלאות.

(ד) יעבוד העובד בחודשים הנ"ל מעל 7 (שבע) שעות במסגרת יום עבודה של 8 שעות לא יקבל בגין השעה השמינית גמול עבודה כשעה נוספת, אלא כשעה רגילה ובימי שישי לא יקבל בגין השעה השישית גמול עבודה כשעה נוספת, אלא כשעה רגילה.

(ה) שעות העבודה בקיץ כאמור לעיל חלות על כל העובדים בענפי החקלאות המועסקים במשמרת ראשונה.

(ו) במקומות עבודה שבהם עובדים עד 40 שעות ב-5 ימים בשבוע, לא יחולו עליהם הוראות אלה (סעיף 16).

(ז) במקומות עבודה שבהם נוהגים להתחיל את שעות הקיץ לפני ה-1 ביולי, רשאים להמשיך בנוהג זה גם השנה ובלבד שהתקופה תהיה שלושה חודשים מלאים.

17. גמול שעות נוספות ועבודה ביום המנוחה השבועית וביום חג

(א) גמול שעות נוספות

בימי העבודה הרגילים ישולם לעובד בעד השעות הנוספות כדלקמן:

בעד השעתיים הראשונות תשולם תוספת של 25% על שכר שעת עבודה רגילה על כל שעה ויחסית לחלקי שעה;

מהשעה השלישית ואילך תשולם תוספת של 50% על שכר שעת עבודה רגילה, על כל שעה ויחסית לחלקי שעה.

(ב) עבודה ביום המנוחה השבועי וביום חג

2. השכר בעד עבודה בימים הנ"ל יהיה בשיעור 175% של יום עבודה רגיל.

(ג) במקומות עבודה שבהם עובדים 43 שעות שבועיות בחמישה ימים בשבוע, אם צורכי המשק מחייבים את העובד לעבוד ביום שישי מסוים, אזי ישלם המעסיק לעובד שכר בשיעור של 150% בעד כל שעת עבודה באותו יום שישי.

למען הסר ספק, שכר שעת עבודה רגילה יכלול את מרכיבי השכר שעליהם משולמים תנאים סוציאלים בכפוף להסכמים הקיבוציים הכלליים בענפי החקלאות ונספחיהם.

פרק ד': שכר העבודה ותמורות אחרות

19. שכר ותנאים נלווים

שכרם של העובדים לסוגיהם יהיה בהתאם לתעריפי השכר המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו (נספח ב') בצירוף התוספות המוסכמות בהסכם זה.

20. תוספת יוקר

תוספת יוקר תשולם לכל עובד בהתאם לנקבע מדי פעם בפעם בין ההסתדרות ובין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

21. תוספת ותק

(א) כל עובד קבוע ועונתי קבוע, יקבל תוספת ותק לשכרו הכולל בהתאם לנספח ב'.

(ב) עובדים אשר שירתו שירות חובה בצה"ל, תוכר תקופת שירותם לתוספת שנות ותק לצורכי משכורת בלבד.

23. מועד וסדר תשלום שכר העבודה

(א) לעובד חודשי תשולם המשכורת אחת לחודש בין ה-1 ל-9 בחודש, בעבור החודש הקודם.

(ב) לעובד יומי ישולם השכר פעמיים בחודש, בעבור המחצית הראשונה של החודש ב-16 ולא יאוחר מן ה-20 בו, ובעבור המחצית השניה של החודש ישולם השכר מן ה-1 ולא יאוחר מן ה-9 בחודש שלאחריו.

פרק ה': זכויות סוציאליות

24. מכסות חופשה שנתית

(א) מכסת חופשה שנתית לעובד עונתי קבוע כדלקמן:

שנות ימי

עבודה חופשה חישוב החופשה לעונתיים חישוב החופשה ב-%

 

3-1 12 כל 20 ימ"ע 1 יום חופשה בתשלום 4.5

6-4 16 כל 15 ימ"ע 1 יום חופשה בתשלום 5.5

9-7 20 כל 12 ימ"ע 1 יום חופשה בתשלום 7.0

10 24 כל 10ימ"ע 1 יום חופשה בתשלום 9.0

11 ואילך 26 כל 9 ימ"ע 1 יום חופשה בתשלום 10.0

(ב) נוער עובד יקבל חופשה שנתית על פי חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953.

25. מכסת חופשה שנתית לעובד קבוע שנתי תהיה כדלקמן:

בשנה 1, 2, 3 – 12 ימי עבודה לשנה;

בשנה 4, 5, 6 – 16 ימי עבודה לשנה;

בשנה 7, 8, 9 – 20 ימי עבודה לשנה;

בשנה ה-10 – 24 ימי עבודה לשנה;

בשנה ה-11 ואילך – 26 ימי עבודה לשנה.

26. דמי מחלה

(א) להבטחת דמי מחלה לעובד במקרה ויחלה, ישלם המעסיק לקרן הביטוח 2.5% משכרו של העובד והעובד יקבל מהקרן את המגיע לו כדמי מחלה, בהתאם לתקנותיה; על אף האמור לעיל, מעסיק שאינו מבטח או יפסיק לבטח את עובדיו בקרן דמי מחלה שליד קרן בטוח לפועלים חקלאיים שכירים יישא באחריות ישירה לתשלום דמי מחלה בעבור תקופת המחלה למעט יום ההמתנה; במקרה דנן זכאי העובד למכסה של חודש ימים על כל שנת עבודה ויחסית לחלקי שנה כולל תנאים סוציאליים.

(ב) השלמת דמי מחלה על ידי המעסיק

(1) מעסיקים המבטחים את עובדיהם בקרן דמי מחלה שליד קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים שכירים (להלן הקרן), ישלימו ישירות לפועלים חודשיים מהשנה השישית ואילך וכן לעובדים בדירוג חודשי מינהלי, השלמה כדלקמן:

(א) בעד תעודת מחלה עד 3 ימים תהיה ההשלמה בשיעור של 12% מגובה תשלום דמי המחלה שיקבל העובד מהקרן;

(ב) בעד תעודת מחלה מ-4 ימים ועד 20 ימים וכולל, ההשלמה תהיה בשיעור של 25% מגובה תשלום דמי המחלה שיקבל העובד מהקרן;

(ג) בעד תעודת מחלה מ-21 ימים ויותר ההשלמה תהיה בשיעור של 11% מגובה תשלום דמי המחלה שיקבל העובד מהקרן.

(2) המעסיקים פטורים מתשלום תנאים סוציאליים של השלמת דמי המחלה הנ"ל;

(3) בכל מקרה אין העובד זכאי לתשלום בעד היום הראשון של תעודת המחלה הקרוי יום המתנה;

(4) מעסיקים שנהגו לשלם לעובד שחלה את מלוא השלמת דמי המחלה בכל צורה שהיא עד לגובה המשכורת החודשית של העובד ימשיכו בכך גם להבא;

(7) יום בדיקות רפואיות: המעסיק ישלם לעובד בעד השעות שבהן נעדר מהעבודה לצורך עריכת בדיקות רפואיות מעבדתיות בהתאם לאישור רפואי שימציא העובד למעסיקו; הצדדים יקפידו כי סעיף זה לא ינוצל לרעה.

27. ימי היעדרות

(א) עובד קבוע שנתי הנעדר מעבודתו עקב: מחלה, תאונה בעבודה, ימי מילואים, ימי אבל וכן הימים שבהם נעדר העובד מרצונו הוא, ינהגו על פי סעיף 10ג של הסכם זה.

(ב) לגבי עובד עונתי קבוע ינהגו על פי נספח א' להסכם זה – אריזת פרי הדר ונשירים, סעיף 7.

28. חופשת חגים

כל עובד קבוע ועונתי קבוע יומי יקבל שכר יום עבודה רגיל בעבור חופשת חגים כדלקמן:

(א) עובד שנתי קבוע יקבל שכר 10ימי חג בשנה;

(ב) עובד עונתי קבוע יקבל שכר ימי החג החלים בתקופת עבודתו העונתית לרבות חגים החלים בשבת ולא פחות מ-5 ימי חג בעונה;

(ג) לעובד זמני יפריש המעסיק לקרן הביטוח לפועלים חקלאים שכירים 2% משכרו הרגיל תמורת ימי החג.

29. תוספת משפחה

(א) כל עובד קבוע ועונתי קבוע נשוי, יקבל תוספת משפחה לשכרו, בהתאם לטבלת השכר המצורפת כנספח ב' להסכם זה.

(ב) עובדת קבועה ועונתית קבועה שבעלה אינו עובד, תקבל תוספת משפחה כנ"ל; על העובדת להמציא אישור מתאים.

(ג) בעבור ילדים בגיל 18 ועד סיום שירות החובה בצה"ל או ילד שאינו עובד עד גיל עשרים ואחד, יקבל העובד/ת תוספת משפחה בהתאם למפורט בטבלת השכר המצורפת כנספח ב' להסכם זה, ואשר תתעדכן מעת לעת בהסכמה בין הצדדים להסכם זה.

30. הפרשי תאונה

במסגרת התנאים הסוציאליים יפריש המעסיק 0.5% משכרו היומי הכולל או ממשכורתו של העובד לקרן הביטוח והקרן תשלם לעובד הפרשי השכר בימי תאונה בהתאם לתקנותיה.

31. שיקום

המעסיק אשר עובדיו מבוטחים בפנסיית יסוד יפריש 0.5% משכרו היומי הרגיל של העובד לקרן הביטוח לקרן שיקום למטרת מתן עזרה לחברים פעילים בקרן הביטוח הנאלצים לפרוש מעבודתם מחמת אובדן כושרם לעבודה הנובע ממחלה; סעיף זה חל על מבוטחי פנסיה יסוד בלבד.

32. הבראה

(א) מכסת ימי ההבראה לעובד קבוע תהיה כדלקמן:

בשנים 1 עד 7 יקבל העובד תשלום בעבור 7 ימים לשנה;

בשנה 8 יקבל העובד תשלום בעבור 8 ימים לשנה;

בשנה 9 יקבל העובד תשלום בעבור 9 ימים לשנה;

מהשנה ה-10 עד 14 וכולל יקבל העובד תשלום בעבור 10 ימים לשנה;

מהשנה ה-15 ואילך בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי לעובדים בדירוג חודשי מינהלי.

(ב) הפרשת המעסיק לקרן ביטוח על חשבון תמורת ימי ההבראה לעובד קבוע ועונתי קבוע ולעובד חודשי הינה בשיעור של 5.5%.

(ג) עובד עונתי קבוע יקבל תשלום בעד ימי הבראה בהתאם לטבלה הנ"ל יחסית לתקופת עבודתו בשנה.

(ד) המעסיק יפריש לקרן הביטוח בעבור כל עובד זמני 3% משכרו הרגיל תמורת דמי ימי הבראה.

33. חופשת לידה

(א) היעדרות עקב חופשת לידה, וחופשת לידה ללא תשלום שנמשכה שנה אחת, תזכה את העובדת הקבועה והעונתית קבועה בתשלום תוספת ותק לשכרה בגין השנה הנ"ל.

(ב) שמירת התנאים הסוציאליים בתקופת חופשת לידה:

(1) עובדת קבועה שנתית הנמצאת בחופשת לידה בתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישלם המעסיק בעבורה את ההפרשה להבטחת זכויות הפנסיה שלה לקרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים שכירים בגין התקופה שבעבורה משלם לה הביטוח הלאומי דמי חופשת לידה. לעובדת קבועה עונתית רק בתקופת העונה המובטחת לה על פי הסכם זה;

הפרשת המעסיק מותנית בתשלום חלקה של העובדת לקרן; יתר הזכויות הסוציאליות יהיו בהתאם לחוק;

(2) שיעור ההפרשה הנ"ל וגובה שכר העבודה עליו יופרש יהיו כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה לעיל.

34. שי לחגים

(א) כל עובד קבוע ועונתי קבוע יקבל שי לקראת ראש השנה וחג הפסח, בהתאם לחוזר משותף שייחתם על ידי הצדדים לפני כל חג.

(ב) עובד עונתי קבוע שלא יעבוד חודש או יותר לפני ראש השנה לא יהיה זכאי לשי לחג ראש השנה.

(ג) דמי השי לחגים יעודכנו בערבי ראש השנה ופסח בשיעורי עליית מדד יוקר המחיה הידוע לפני החג שלכבודו ניתן השי ויפרסמו בחוזר משותף.

35. ימי שמחות

(א) המשיא בנו או בתו יהיה זכאי להיעדר יום אחד מהעבודה ולקבל תמורתו ממעסיקו.

(ב) עובד המכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, יהיה זכאי להיעדר יום אחד מהעבודה ולקבל תמורתו ממעסיקו.

(ג) עובד קבוע או עונתי קבוע אשר יישא אישה זכאי להיעדר לרגל נישואיו במשך יומיים ולקבל ממעסיקו שכר בעבור ימים אלה. הוא הדין לגבי עובדת שתינשא לאיש.

36. מענק שנתי

עובד קבוע חודשי – יקבל מענק שנתי כאמור בנספח ב';

עובד עונתי חודשי – יקבל מענק כאמור בנספח ב' בסיום העונה;

עובד קבוע יומי – יקבל מענק לכל יום עבודה בפועל כאמור בנספח ב'.

37. דמי כלכלה

עובד בשכר יומי ועובד קבוע במשכורת חודשית יקבל דמי כלכלה כאמור בנספח ב'.

38. קרן השתלמות ומלגות

המעסיק יפריש לקרן הביטוח 1% משכרו היומי הכולל או ממשכורתו הכוללת של העובד לטובת קרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים ובניהם בע"מ.

39. הוצאות נסיעה

(א) כל הפועלים הקבועים, עונתיים קבועים, והזמניים יקבלו הוצאות נסיעה במלואן ממקום מגוריהם למקום עבודתם ובחזרה, לפי התעריפים הרשמיים בתחבורה הציבורית.

(ב) במשקים שהסיעו פועלים ימשיכו להבא באותם הכיוונים. המעסיק רשאי (לעובדים זמניים בלבד) במקום הסעה כנ"ל לשלם הוצאות נסיעה, אם קיימת תחבורה ציבורית סדירה למקום ובחזרה ממנו.

(ג) במקום שאין תחבורה ציבורית סדירה יסיע המעסיק את העובדים הלוך ושוב.

40. ימי אבל

עובד קבוע ועונתי קבוע שמת עליו קרוב משפחה ואשר לפי דיני דתו חייב ויושב ישיבת אבל – יקבל תשלום עד 6 ימים.

41. שירות מילואים

המעסיק ישלם לעובדים קבועים ועונתיים קבועים המשרתים במילואים בעבור ימי השירות אשר בעבורם אין העובד מקבל מקרן ההשוואה, בהתאם לחוק ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת.

42. בגדי עבודה

(א) העובדים השנתיים הקבועים והחודשיים יקבלו אחת לשנה תמורת בגדי עבודה כדלקמן:

2 (שתי) חולצות, 2 (שני) זוגות מכנסיים, 2 (שני) זוגות נעליים.

(ב) עובדים עונתיים קבועים יקבלו:

חולצה אחת, זוג מכנסיים, זוג נעליים, כפפות לאורזות, למבררות ולעובדי השירותים, ומטפחת ראש לנשים.

(ג) לעובדים במקומות שאינם תחת קורת גג יספק המעסיק מעיל להגנה מפני הגשם.

(ד) דמי הביגוד יעודכנו מדי שנה בהתאם למחירים במשביר לצרכן או חברת עמיר ויינתנו לעובדים מדי שנה בשנה בהתאם לחוזר המשותף שיפורסם שיוצא על ידי האיגוד הארצי של הפועלים החקלאיים השכירים והתאחדות האיכרים בישראל.

(ה) לעובד זמני או עובד בניסיון יפריש המעסיק לקרן הביטוח 2% משכרו היומי של העובד תמורת הביגוד.

43. פירוט הזכויות הסוציאליות

להבטחת הזכויות הסוציאליות לעובד הזמני, או עובד בניסיון, הקבוע, העונתי קבוע והחודשי – יפריש המעסיק משכרו הכולל של העובד או ממשכורתו הכוללת לקרן הביטוח או לקרן הפנסיה שעליה יוסכם וכן ינכה משכרו של העובד את השיעורים כדלקמן:

לעובד זמני או בניסיון –

בעד חופשה – 4.0%;

דמי מחלה – 2.5%;

פנסיה יסוד – 6.0%;

השלמת תאונה – 0.5%;

קרן שיקום – 0.5%;

דמי הבראה – 3.0%;

תמורת חגים – 2.0%;

תמורת ביגוד – 2.0%;

קרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים ובניהם בע"מ – 1.0%;

חלקו של העובד – 5.5%.

לעובדים קבועים חודשיים שנתיים ועונתיים –

על חשבון חופשה – 4.0%;

דמי מחלה – 2.5%;

השלמת תאונה – 0.5%;

הבראה על חשבון – 5.5%;

פיצויי פיטורים – 4.5%;

קרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים ובניהם בע"מ – 1.0%;

חלקו של העובד – 5.5%.

(א) לעובד מהשנה ה-11 ואילך ההפרשה בעד חופשה שנתית היא 8.5%.

(ב) המעסיק ינכה משכרו של העובד את חלקו (5.5%) להבטחת זכויות הפנסיה את האחוזים המתאימים ויעבירם לקרן הביטוח או לקרן הפנסיה יחד עם ההפרשות שהוא חייב בהן.

(ג) על המעסיק להפריש את מלוא הזכויות הסוציאליות, לקרן הביטוח או לקרן הפנסיה בעד ימי מילואים, ימי חופשה וימי תאונה.

47. שכר ותנאים סוציאלים לגמלאים

עובד שפרש לפנסיה וממשיך לעבוד בהתאם לצורכי המשק, יהיו תנאי עבודתו כדלקמן:

(א) יקבל את שכרו לפי טבלאות הדירוג, בהתאם לעיסוקו ובהתאם לוותקו לרבות התנאים הנלווים;

(ב) התנאים הסוציאליים לגמלאי יהיו כדלקמן:

4% בעבור חופשה שנתית, 5.5% בעבור הבראה, בעבור פיצויים בהתאם לחוק, ו-1% לקרן השתלמות ומלגות לפועלים חקלאיים ובניהם בע"מ, והכל מגובה שכרו, ויופרשו לקרן הביטוח לפועלים חקלאיים שכירים;

מהעובד אין לנכות דמי השתתפות בהפרשות לקרן;

(ג) בעבור היעדרות עקב מחלה יקבל העובד דמי מחלה ישירות מן המעסיק בהתאם לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976;

(ד) בעבור ימי החג החלים בתקופת עבודתו של הגמלאי לרבות חגים החלים בשבת יקבל ישירות מן המעסיק ככל העובדים.

55. העברה לדירוג חודשי-מינהלי

עובדים קבועים ותיקים מהשנה ה-15 לעבודה ואילך יועברו לדירוג ולהסכם החודשי-מינהלי וידורגו בדרגה 3.

השכר המשולב בדרגה 3 בדירוג העובדים החודשיים והמינהליים יהיה בהתאם לטבלאות השכר כאמור בנספח ב'.

נספח א' – אריזת פרי הדר ונשירים

פרק א': מבוא

2. אי הרעת תנאים

נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכמים הקיבוציים הכלליים בענפי החקלאות לרבות תקופת תוקפו ותחולתו. נספח זה בא לקבוע תנאים אחידים לעבודה באריזת פרי הדר ונשירים בארץ, אולם אין האמור בו בא להרע תנאי עבודה מוסכמים ונהוגים בבית אריזה כל שהוא.

פרק ב': סדרי קבלת עובדים

2. עובד בניסיון ותקופת הניסיון

(א) תקופת הניסיון לעובד חדש תהיה כל העונה הראשונה בה הועסק 3 חודשי לוח או לפחות 60 יום, השכר והתנאים הנלווים יהיו בהתאם לתפקיד; התנאים הסוציאליים כמו לעובד זמני.

(ב) היה העובד הנ"ל מהעובדים העונתיים הקבועים, והועבר למקצוע או לתפקיד חדש ולא הצליח, תינתן לו הודעה מוקדמת של 5 ימים, ויחזור לתפקידו ודרגתו הקודמים.

(ג) עבר העובד את תקופת הניסיון המתאימה הנ"ל, יהיה לעובד עונתי קבוע.

3. עובד זמני

(א) כל עובד שהוזמן למילוי מקום זמני או לעבודה זמנית, או עונה מקוצרת ייחשב לעובד זמני.

(ב) עובד זמני מקצועי או בלתי מקצועי יקבל שכר כמפורט בטבלאות השכר, המתאימות לכל עיסוק (כמפורט בנספח ב').

(ג) התנאים הסוציאליים יהיו על פי האמור בסעיף 43 להסכם זה.

4. העברה למעמד חודשי

(א) מבררת ועובד שירותים העובדים עונה אחת יקבלו משכורת חודשית, מן השנה השניה; החל מן השנה ה-15 לעבודה יועברו להסכם ולדירוג חודשי-מינהלי.

(ב) הזכויות הסוציאליות של העובדים יבוטחו על ידי תשלום לקרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים שכירים בהתאם לאמור בסעיף 43 להסכם זה.

5. עובד עונתי קבוע

(א) כל עובד אשר עבר את תקופת הניסיון והמשיך בעבודה במשק בעונה הבאה ייחשב כעונתי קבוע.

(ב) העובדים העונתיים הקבועים הינם הצוות הקבוע בעלי זכות לעבודה בבית אריזה בכל עונה חוזרת.

(ג) מספר העובדים הנוספים לצוות הקבוע הנ"ל, ייקבע מדי פעם על ידי המעסיק תוך תיאום עם העובדים.

(ד) קידום עובד מתפקיד לתפקיד ייעשה בתיאום בין הצדדים.

(ה) הזכויות הסוציאליות יבוטחו בהתאם לאמור בסעיף 43 להסכם זה.

6. התחלת עונת העבודה

(א) לעובדים המבוטחים במכסה של 100 ימי עבודה או חמישה חודשי עבודה רצופים, העונה תתחיל בימים שבין ה-1 עד ה-15 בדצמבר של כל שנה.

(ב) לעובדים בבתי אריזה בצפון והם: בקרית שמונה, ראש פינה, עמק הירדן, בית שאן, גלבוע תענכים, התחלת העונה תהיה בין ה-1 עד 31 בדצמבר של כל שנה.

(ג) לעובדים המבוטחים בשישה חודשי עבודה רצופים, התחלת העונה תהיה בין ה-25 לאוקטובר ועד ה-10 בנובמבר של כל שנה.

7. הבטחת ימי עבודה

עובד עונתי קבוע (מהעונה השניה ואילך) יהיה מובטח בעבור עונת עבודה מלאה בכפוף להתחלת עונת העבודה (סעיף 6 דלעיל) כדלקמן:

(א) מבררות/ים ועובדי שירותים שוותקם פחות מחמש עונות וכן כל האורזים/ים יהיו מובטחים ב-100 ימי עבודה בתשלום בתקופה של חמישה חודשי לוח;

ימים אלה אינם כוללים את ימי החופשה השנתית וימי החגים להם זכאי כל עובד בהתאם לוותקו;

(ב) מבררות/ים ועובדי שירותים, החל מעונת עבודתם השישית מובטחים בחמישה חודשי עבודה רצופים, הכוללים את ימי החגים שחלים בעונה;

במהלך חמשת חודשי העבודה הנ"ל, רשאי המעסיק להוציא את העובדים האלה לחופשה בתשלום עד למלוא מכסת ימי החופשה השנתית המגיעה לכל עובד, בהתאם לוותקו בהודעה מוקדמת תוך 48 שעות;

(ג) העובדים העונתיים קבועים בדירוג חודשי-מינהלי כגון: מדריכים, אחראים בבירור ואחראים במבדקים וכו', שהיו מובטחים בשישה חודשי לוח ימשיכו להיות מובטחים בשישה חודשי עבודה רצופים, הכוללים את ימי החגים שחלים בעונה;

במהלך ששת החודשים הנ"ל רשאי המעסיק להוציא את העובדים לחופשה שנתית בתשלום, אך לא יותר ממחצית ימי החופשה המגיעים לעובד בהתאם לוותקו, בהודעה מוקדמת של 48 שעות;

(ד) עובד שיקבל חופשה שנתית במהלך העונה בכפוף לסעיפים ב' ג' דלעיל ייזקפו ימי חופשה אלה על חשבון ימי העבודה המובטחים;

(ה) לא סיפק נותן העבודה לכל אחד מהעובדים הנ"ל את ימי העבודה המובטחים לו על פי ובכפוף לאמור לעיל יהיה חייב להשלים לכל אחד מהם את תמורת הימים או החודשים החסרים לכל עובד, בהתאם לשכרו במועד התשלום, לרבות התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים;

(ו) בגבולות ימי או חודשי העבודה המובטחים, חייב כל עובד כנ"ל למלא במקרה הצורך כל עבודה בבית האריזה, המתאימה לו מבחינה פיזית;

(ז) לגבי העובדים המובטחים במכסת 5 חודשי עבודה תחול התקופה מיום שנקבע על ידי המעסיק לכניסתו של העובד לעבודה, היינו בין ה-1 ל-15 בדצמבר ותסתיים בתום מספר חודשי הלוח שנקבעו כחודשי העונה;

(ח) יעבוד העובד שעות נוספות לפי דרישת המעסיק – אין לכלול שעות אלה בחישוב ההשלמה לחודשי העבודה המובטחים;

(ט) תקופת הניסיון לאורזות המועברות לבירור:

אורזת עוטפת מעל 5 עונות שתועבר לעבודה בבירור, תשובץ בדרגת שכר של מבררת חודשית מתחילה, בתוספת סכום תוספת הוותק שצברה בעבודתה כאורזת, לתקופת ניסיון של עונה אחת. בתום עונת הניסיון תועבר המבררת לדרגת שכר בהתאם לוותקה, אולם אם ותקה מזכה אותה בהעברה לדירוג חודשי-מינהלי היא תתחיל בדרגה ראשונה של המבררות הוותיקות ותתקדם בדירוג כל שנה עד הגיעה לדרגת התקן המתאימה לוותקה כמבררת ותיקה, ותקבל ותק באחוזים לפי טבלת הדירוג החודשי-מינהלי במקום סכום תוספת הוותק שצברה כאורזת;

(י) אין להעסיק בעבודות האריזה עובדים אחרים במקום האורזות/ים. לבעלי ותק של 5 שנים ומעלה תהיה זכות קדימה בעבודה הנ"ל במשך עונת האריזה;

בכל מקרה שלא יסופק פרי לאריזה להעסקת האורזות בעלות הוותק מסיבה כלשהיא יובא הענין לועדה הפריטטית ומסקנותיה יחייבו את הצדדים.

פרק ג': שכר ותנאים נלווים

1. (א) שכרם והתנאים הנלווים של העובדים לסוגיהם יהיו בהתאם לאמור בנספח ב' הכל לפי הענין.

(ב) שכרם של עובדי השירותים שלא פורטו בנספח ב', יהיה בעונת עבודתם הראשונה כשכר יומי של עובד בכניסה.

2. תוספת ותק

(א) העובדים יקבלו תוספת ותק החל מעונת עבודתם השניה – בהתאם לאמור בנספח ב' לגבי עובד שנתי.

(ב) שכרו/ה של אורז/ת עוטף/ת יכלול תוספת ותק ומשפחה, אולם בכל מקרה לא יותר מיחידת תוספת ותק ומשפחה אחת ליום עבודה אחד.

(ג) ותקו של עובד ייחשב לפי שנות הוותק שצבר בעבודה בבתי האריזה השונים.

(ד) תוספת הוותק שהעובד מקבל לא תתבטל בזמן העברה לדרגה, והעברה ממעמד למעמד.

(ה) כשנת ותק יחשבו 75 ימי עבודה רצופים לפחות בעונה, או 3 חודשי עבודה אחרונים רצופים בעונה אחת, בתנאי שאי מילוי מכסת הימים או תקופת החודשים לא נגרמו על ידי המעסיק.

(ו) עובדים אשר שירתו שרות חובה בצה"ל תוכר תקופת שירותם לתוספת שנות ותק לצורכי משכורת בלבד.

3. סבלים, אורזים ומרכיבי ברוס וקרטונים יעבדו לפי שכר ליחידה בהתאם לאמור בנספח ב', הכל לפי הענין.

4. משקפי ראיה לצורכי עבודה למבררות

המעסיקים ישתתפו בהוצאות להחלפה או לתיקון משקפי ראיה בשיעור של 50% ולא יותר מ-150 שקלים חדשים; הסכום הנ"ל יעודכן בראשית כל עונה בהסכמה הדדית בין הצדדים.

6. מיתקני הגנה מפני שינויים במזג אוויר

המעסיק חייב להתקין מיתקני הגנה על העובדים בהתאם לחוקי הבטיחות.

7. כיסאות ישיבה

המעסיק חייב לספק כיסאות ישיבה נוחים לעובדים בישיבה.

נספח ב'

טבלאות שכר, משכורת ותנאים נלווים

טבלת השכר לעובדים מן השנה הראשונה ועד השנה ה-14 (כולל) על פי העיסוקים דלהלן: קטיף, גיזום, נטיעה והרכבה, רפת, לול, כוורת, בריכות דגים, מחסן, ניקיון, הרכבת ברוס, סבלות, סידור חצאי תיבות, מיון וכרטיסי אריזה, רשמים למיניהם, עובדי גינון ומשתלות, מבררות בבתי אריזה: להדרים, נשירים, ירקות ופרחים, ייעור וכל העובדים במיון תוצרת חקלאית מכל סוג שהוא.

השכר לעובד יומי בשבוע עבודה בן 6 ימים 43 שעות בשבוע:

בשנה הראשונה 111.91 שקלים חדשים ליום עבודה (שכר מינימום).

בשבוע עבודה בן 5 ימים (43 שעות בשבוע):

בשנה הראשונה השכר היומי הוא 129.15 שקלים חדשים (שכר מינימום).

המשכורת לעובד חודשי בשנה השניה ועד השנה ה-14 היא 2,797.80 שקלים חדשים לחודש.

תוספת הוותק

שנת עבודה הסכום לחודש בשקלים חדשים

 

2 17.50

3 35.00

4 52.50

5 70.00

6 87.50

7 105.00

8 122.50

9 140.00

10 157.50

11 175.00

12 192.50

13 210.00

14 227.50

הערה: על התעריפים הנ"ל יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל בכ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

1. החל מהשנה ה-15 ואילך העובדים הנ"ל יועברו לדירוג ולהסכם המינהליים בחקלאות וידורגו בדרגה 3 בדרוג החודשי מינהלי.

2. העובדים בנורמות: סבלות, הרכבת ברוס וקרטונים וכן בקטיף יקבלו שכר של ארבע שעות נוסף על שכר תפוקתם בסוף כל שבוע ובעד אותו שבוע.

תעריף בשקלים חדשים לאריזת פרי הדר – באריזת חזיתית – עירום במגשים ובתיבות בגודל 30/40

טבורי, שמוטי ולנסיה

 

אשכוליות

 

לימון

 

המנינים

 

המחיר בשקלים חדשים ל-10 תיבות

 

המנינים

 

המחיר בשקלים חדשים ל-10 תיבות

 

המנינים

 

המחיר בשלקים חדשים ל-10 תיבות

 

40

 

2.19

 

23

 

1.70

 

56

 

3.05

 

45

 

2.25

 

27

 

1.85

 

72

 

3.20

 

48

 

2.30

 

32

 

2.00

 

88

 

3.64

 

56

 

2.39

 

36

 

2.12

 

100

 

3.82

 

60

 

2.51

 

40

 

2.33

 

123

 

4.12

 

64

 

2.68

 

45

 

2.40

 

150

 

5.31

 

72

 

2.74

 

48

 

2.44

 

175

 

6.42

 

75

 

2.81

 

56

 

2.69

 

200

 

7.42

 

88

 

3.03

 

64

 

3.02

 

 

 

100

 

3.70

 

72

 

3.70

 

 

 

113

 

4.39

 

88

 

3.91

 

 

 

144

 

4.96

 

 

 

 

 

 

1. השכר היומי לאורזת יהיה כדלקמן:

(א) בבתי אריזה שעובדים 6 ימים בשבוע יהיה 111.91 שקלים חדשים ליום.

(ב) בבתי אריזה שעובדים 5 ימים בשבוע יהיה 129.15 שקלים חדשים ליום.

(ג) השכר לשעת עבודה הוא 15.04 שקלים חדשים.

2. בסוף כל שבוע ובעד אותו שבוע יש להוסיף לכל אורזת שכר של חמש שעות עבודה.

3. במשמרת שניה יש להוסיף לכל אורזת שכר של חצי שעת עבודה.

הערה: על התעריפים הנ"ל יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל בכ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

תנאים נלווים לטבלאות השכר

מענק שנתי:

עובד קבוע חודשי יקבל מענק שנתי בשיעור מחצית המשכורת שתשולם לו בשני חלקים שווים, במהלך השנה.

עובד עונתי חודשי יקבל מענק כנ"ל יחסית לחודשי עבודתו.

עובד יומי יקבל מענק של 4.00 שקלים חדשים לכל יום עבודה.

דמי כלכלה:

עובד חודשי יקבל 100.00 שקלים חדשים.

עובד בשכר יומי יקבל דמי כלכלה בשיעור של 4.00 שקלים חדשים לכל יום עבודה בפועל.

השתתפות במעונות וגנונים:

כל אם עובדת המתגוררת בעיר, עיירת פיתוח, מושב או מושבה ואשר לה ילד עד גיל גן חובה תקבל מן המעסיק סך של 98.00 ששקלים חדשים לחודש לכל ילד (ולא יותר מאשר בעד שני ילדים 196.00 שקלים חדשים) במשך כל חודשי עבודתה, בעבור עזרה בהשגחה על הילדים. אין להפחית מן המענק החודשי אלא במקרה של היעדרות העולה על 5 ימים בחודש.

תוספת משפחה:

כל עובד קבוע ועונתי קבוע נשוי יקבל תוספת משפחה כדלקמן:

עבור בן או בת זוג שאינו/ה עובד/ת 1.16 שקל חדש ליום;

לעובד במשכורת חודשית – 29.00 שקלים חדשים לחודש.

עבור בן או בת זוג עובד/ת – 0.58 שקלים חדשים ליום, או 14.50 שקלים חדשים לחודש;

עבור ילדים מגיל 18 עד תום שירות חובה בצה"ל או ילד שאינו עובד עד גיל 21 שנה – 14.50 שקלים חדשים לחודש;

בעבור הורה נתמך – 14.50 שקלים חדשים לחודש.

הערות:

(1) אין להפחית מן המענק ודמי הכלכלה לעובדים חודשיים, אלא במקרה של היעדרות העולה על 5 ימי עבודה בחודש הנתון.

(2) למען הסר ספק כל העובדות/ים על בסיס קבלני זכאים לכל התנאים הנלווים הנ"ל.

תוספת הוותק ליום לכל אורזת בשקלים חדשים

מס' שנות החל מספר החל מספר החל

עבודה ב-1.8.1999 שנות עבודה ב-1.8.1999 שנות עבודה ב-1.8.1999

 

2 3.09 15 14.68 28 26.27

3 4.02 16 15.55 29 27.09

4 4.89 17 16.43 30 27.91

5 5.82 18 17.36 31 28.84

6 6.70 19 18.18 32 29.77

7 7.62 20 19.11 33 30.64

8 8.45 21 19.98 34 31.57

9 9.37 22 20.86 35 32.39

10 10.20 23 21.58 36 35.54

11 11.12 24 22.66 37 36.46

12 12.00 25 23.54 38 37.39

13 12.93 26 24.41 39 38.26

14 13.80 27 25.34 40 39.24

הערה: על התעריפים הנ"ל יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל בכ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

טבלאות שכר ומשכורות לטרקטוראים

השכר לעובד יומי בשבוע עבודה בן 6 ימים (43 שעות בשבוע):

בשנה הראשונה – 111.91 שקלים חדשים ליום עבודה (שכר מינימום).

בשבוע עבודה בן 5 ימים (43 שעות בשבוע):

בשנה הראשונה – 129.15 שקלים חדשים ליום עבודה (שכר מינימום).

השכר לעובד חודשי

1. השכר לעובד חודשי מהשנה השניה עד השנה ה-14 הוא 2,797.80 שקלים חדשים (שכר מינימום).

2. תוספת הוותק מהשנה ה-2 ועד השנה ה-14 היא 17.50 שקלים חדשים לכל שנה כמו הפועלים החקלאים.

3. עובדים המפעילים ציוד מכני חקלאי כבד כגון: קומביינים יקבלו תוספת לשכרם בסך של 254 שקלים חדשים לחודש; תוספת זאת דינה כדין שכר לכל דבר וענין.

4. העובדים יקבלו דמי כלכלה, מענק שנתי ותוספת משפחה כמו הפועלים החקלאים.

הערה: על התעריפים יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל בכ"ה בשבט התש"ס (1 בפברואר 2000) החל מהשנה ה-15 ואילך העובדים הנ"ל יועברו לדירוג ולהסכם המינהליים חודשיים בחקלאות, מסלול הקידום בדרגות יהיה כדלקמן:

שנות עבודה דרגה שעות נוספות גלובליות

 

בשנים 16-15 4

בשנים 18-17 5 8 שעות + 25% כחוק

בשנים 20-19 6 8 שעות + 25% כחוק

בשנים 22-21 7 8 שעות + 25% כחוק

בשנים 24-23 7 + 8 שעות + 25% כחוק

בשנים 25 ואילך 8 8 שעות + 25% כחוק

י"ט בטבת התשס"א (14 בינואר 2001) רענן כהן

שר העבודה והרווחה

[1] פורסם י"פ תשס"א מס' 4965 מיום 25.2.2001 עמ' 1759.