צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה 2012

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה 2012

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם) שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ביום ד' בתמוז התשע"ב (24 ביוני 2012) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7027/2012, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום י"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

 

עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

 

עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

 

תוספת

ההוראות המורחבות

 

מס' הסעיף בהסכם

2. מחיר יום הבראה יהיה 371 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך[1], ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה

כ' באב התשע"ב (8 באוגוסט 2012)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה