צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 2012

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 2012*

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם ביום כ"א בטבת התשע"ב (16 בינואר 2012) בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7017/2012 וכי ההוראות האמורות, כמפורט בתוספת, יחולו מיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) על כל העובדים והמעבידים בישראל אך למעט עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ההוראות המורחבות

מס' הסעיף

בהסכם

2. שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום 1.1.2012 יהיה עד 25.20 ש"ח ליום עבודה.

3. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 2, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

5. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף 2 גם בעד הנסיעה הנוספת אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו;

האמור בסעיף זה בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

6. החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו; מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

7. עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ"ז בסיוון התשע"ב (17 ביוני 2012)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 

* י"פ תשע"ב מס' 6450 מיום 26.7.2012 עמ' 5438.