פיטורי עובד בתקופת מחלה

האם מעביד רשאי לפטר עובד בתקופת מחלה?

עו"ד רעות אליהו

הזכאות לקבלת דמי מחלה מוסדרת בסעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 (להלן:"החוק"), לפיו עובד שנעדר עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו דמי מחלה [בכפיפות לתקופה המקסימאלית המוסדרת בסעיף 4 לחוק]. עבור היום השני והשלישי ישולם מחצית מדמי המחלה, ואילו מהיום הרביעי ישולם לעובד דמי מחלה מלאים, כאמור עד לתקופה המקסימאלית המוסדרת בסעיף 4 לחוק.

ומהי התקופה המקסימאלית עבורה יהיה זכאי העובד לקבל דמי מחלה?

לפי סעיף 4 לחוק דמי מחלה, תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא בו העובד עבד אצל אותו המעביד או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 ימים, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה.

האם המעביד רשאי לפטר עובד בתקופת זכאות לדמי מחלה ?

תיקון מס' 4 לחוק מיום 28.03.2011 מסדיר סויגה זו. שם נקבע, בסעיף 4א' לחוק, כי חל איסור על מעביד לפטר עובד שנעדר מעבודתו בעקבות מחלה, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית לפי חוק דמי מחלה (או לפי הסכם קיבוצי במידה והמעסיק חתום על הסכם קיבוצי שכזה).

לפי האמור לעיל, האיסור לפטר עובד בתקופת מחלה הוא בהתאם לכמות ימי המחלה שצבר העובד בתקופת עבודתו אצל המעסיק, ועד לתקופה של 90 ימים.

מה קורה במצב בו עובד פוטר לפני שיצא לחופשת מחלה?

במצב בו עובד פוטר ובתקופת ההודעה המוקדמת יצא העובד לחופשת מחלה, כאשר תסתיים תקופת ההודעה המוקדמת של העובד בהתאם לוותק שלו במקום העבודה, הפיטורים ייכנסו לתוקף, גם במקרים בהם העובד עדיין מצוי בתקופת מחלה.

מה קורה במצב בו המעסיק פסק מלפעול ו/או הוכרז כפושט רגל?

במצב בו מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול, וכאן הכוונה היא הפסקת פעילות שאינה זמנית, או שהמעביד הוכרז כפושט רגל, או במידה והמעביד הוא חברה- ניתן צו פירוק, גם במצבים אלה האיסור שלא לפטר עובד בתקופת הזכאות לדמי מחלה לא יחולו, ובמידה ופוטר עובד בתקופת חופשת מחלה מהסיבות המנויות לעיל, הדבר נעשה כדין.

חשוב להדגיש כי החוק אינו אוסר על המעביד לפטר עובד שנמצא בחופשת מחלה במידה והפיטורים נעשו בתום לב ומשיקולים ענייניים. כך שבמידה והפיטורים אינם נובעים ממצבו הרפואי של העובד,יכול לצאת מצב בו רשאי המעביד לפטר את העובד.

לסיכום

חל איסור על המעסיק לפטר עובד בתקופת הזכאות לדמי מחלה, אולם במקרים מסוימים החוק מאשר למעביד שכן לפטר עובד בתקופת ימי מחלה , כגון במידה והודעת הפיטורים ניתנה לפני שיצא העובד לחופשת מחלה, שאז הפיטורים ייכנסו לתוקף עם סיום תקופת ההודעה המוקדמת גם אם היא במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה, ובמצבים בהם המעסיק חדל מלפעול, פשט רגל ובמידה והמעסיק היא חברה, ניתן כנגדה צו פירוק.

מאמר זה נכתב על ידי עוה"ד רעות אליהו, למידע נוסף – טל': 09-773-9555

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע ב

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.