זכויות עובדים במהלך החגים

זכויות עובדים במהלך החגים

מאת: עורכת דין רעות אליהו

כולנו אוהבים את תקופת החגים אולם עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם בתקופה מיוחדת זו.

כמה שעות על העובד לעבוד בערבי חג? האם לקיחת יום חופש בערב חג ייחשב כיום חופשה מלא? מה קורה במצב בו יום החג נופל על יום שישי או שבת? מהו השכר לאלה מאיתנו העובדים ביום החג? והאם המעסיק מחויב במתן מתנה לחג לעובדיו?

במאמר זה ננסה לקבץ את זכויות העובדים בתקופת החגים ולענות על שאלות אלה.

שעות העבודה בערבי חג

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951, מסדיר את שעות העבודה שעל עובד לעבוד בערב החג. לפי סעיף זה "..ביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום העבודה על שבע שעות עבודה". מכאן, שבערב חג, כל שעת עבודה שהעובד עובד מעבר לשבע שעות עבודה תיחשב כשעה נוספת.

יודגש כי ישנם מקומות שעליהם חל צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה לחמישה ימים, ומקומות עבודה עליהם חלים הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ענפיים שונים, שמטרתם להסדיר את יחסי העבודה בענפים השונים בין המעסיקים והעובדים וגישתם בד"כ באה להטיב עם העובד. במקרה כזה שעות העבודה בערבי חג מוסדרים בהסכם הקיבוצי ו/או בצו ההרחבה הענפי והשעות הקבועות בהסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה ספציפי הן אלה שיחולו.

חשוב לציין כי במקומות עבודה מסוימים קיים נוהג לפיו עובדים בערבי חג מס' שעות מסוים. במקרה כזה, זכות זו שניתנה לעובד על ידי המעביד הפכה במרוצת הזמן לנוהג מחייב ולתנאי בחוזה האישי של כל עובד המועסק באותו מקום עבודה. בהתאם לכך, המעביד יהא חייב להמשיך ולפעול באותה הדרך.

בחרתי לקחת יום חופש בערב החג- האם ינוכה לי יום החופש בערב החג כיום עבודה מלא?

כפי שראינו לעיל, ערב החג זהו יום עבודה מקוצר בו עובדים פחות שעות מיום עבודה 'רגיל'. אם כן, מה קורה במצב בו בחרתי לצאת ליום חופש בערב החג?

בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951, עובד רשאי לנצל יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי, בין היתר בערבי חג (למשל בערב ראש השנה, ערב פסח וכדומה).

אולם, כאשר עובד לוקח יום חופש, בהתאם לחוק החופשה השנתית, גם אם מדובר ביום חופש שנלקח בערב החג, ייחשב יום החופש כיום עבודה מלא. החוק אינו מתייחס לשאלה כמה שעות היה על העובד לעבוד באותו היום, כשם שעובד שעבד בערב החג יהא זכאי לשכרו המלא גם כשעבד פחות שעות מיום עבודה רגיל.

מהו הגמול, אשר לו זכאי עובד המועסק בימי חג ?

בהתאם להוראות סעיף 18א לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח- 1984 הקובעת שדין עבודה בימי חג הוא כדין עבודה במנוחה השבועית, ולהוראות סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה, לפיו ישולם לעובד העובד בשעות המנוחה השבועית לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל, יוצא שלעובד העובד בימי חג, יש לשלם לפחות 150% משכרו, כפי שמשולם לו באם עבד ביום המנוחה השבועי.

כאן המקום לציין כי במידה וחל על העובד והמעביד חוזה עבודה אישי, הסכם קיבוצי או צו הרחבה המטיב עם העובד מעבר לאמור לעיל לפיו יתוגמל העובד בימי חג גמול גבוה מ-150%, יחויב המעביד בשיעור הגמול הגבוה שמטיב עם העובד ובהתאם לקבוע בחוזה העבודה האישי, ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה.

האם ניתן להוציא עובדים לחופשה מרוכזת במהלך החגים ?

חוק חופשה שנתית אינו קובע במפורש מי מסדיר את מועדי החופשה של העובדים. אולם בפסיקה נקבע כי המעביד, בכפוף להוראות החוק רשאי להסדיר את מועדי החופשה של עובדיו. כך למשל המעביד יכול להודיע לעובדיו כי במהלך ערבי חג ו/או ימי חול המועד מקום העבודה יהיה סגור. במצב דברים זה בעצם מוציא המעביד את העובדים לחופשה שנתית מרוכזת.

אולם, סגירת מקום העבודה והוצאת העובדים על ידי המעביד לחופשה שנתית כפופה למגבלות מסוימות.

האחת היא שבהתאם לסעיף 9 לחוק חופשה שנתית יש להודיע לעובדים בדבר ההוצאה לחופשה ומועד תחילתה שבועיים מראש כאשר מדובר בחופשה בת שבוע ימים לפחות (למרות שגישת בתי הדין היא שגם אם מדובר בחופשה קצרה משבוע ימים יש לפעול בתום לב, בסבירות, תוך הבנה והתחשבות הדדים).

המגבלה השנייה היא שיש לוודא שלעובד שיוצא לחופשה שכזו על ידי המעביד, עומדים ימי חופשה לניצול, היות ומעביד לא רשאי להוציא ביוזמתו עובדים לחופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים. במצב שכזה, עובד שהוצא לחופשה כאשר אין לו מספיק ימים לניצול, על המעביד לזכותו בתשלום עבור ימים אלה. למרות שבהסכמת העובד מעביד יכול להוציאו לחופשה ללא תשלום בתקופה זו.

יצוין כי ימי חג לא באים במניין ימי החופשה השנתית. כך שבמידה והחג נופל במהלכה של חופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה של העובד.

מהן שעות העבודה המקסימאליות, המותרות בימי חול המועד ?

היות ובחוק אין כל התייחסות לשעות העבודה בימי חול המועד, יוצא שימי חול המועד נחשבים כימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה המותרות. על אף האמור, במקומות עבודה רבים, נהוג לעבוד שעות עבודה נמוכות יותר מבימי עבודה רגילים.

אולם, חשוב לציין כי במידה וחל על מעביד הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפי הקובע יום עבודה מקוצר בימי חול המועד, כמובן שעל המעסיק לפעול לפי ההסכם החל עליו.

חובת מתן שי לחג ומיסויו

החוק אינו מחייב את המעביד לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. אולם ישנם מעסיקים המחויבים במתן מתנה מכח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ענפי החל עליהם. גם כאן, במידה ובמקום עבודה מסוים קיים נוהג לאורך תקופה לתת לעובדים שי לחג, על המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

מתנה לחג, אשר העובד מקבל ממעבידו נחשבת ל"טובת הנאה" על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, אשר חייבת כולה במס ועל כן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה החל מהשקל הראשון.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה אנא התקשר לטל': 09-773-9555 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.