החוק לאכיפת דיני העבודה- מידע למעסיק

החוק להגברת אכיפת חוקי עבודה- מידע למעסיק

מאת: עורכת הדין רעות אליהו

לאחרונה נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה.

מטרתו- לגרום אכיפת ציות המעסיקים לחוקי העבודה השונים באמצעות הטלת סנקציות כספיות כבדות על מי שימצא כמפר אותם.

 

הערות נוספות:

על יחיד המעסיק שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית יוטל מחצית הסכום.

יודגש, כי העיצומים הכספיים לפי חוק זה הינם בנפרד ובנוסף לסכומים שנקבעו בתיקון 24 לחוק הגנת השכר. כלומר, יתכן ויוטלו על מעסיק 2 עיצומים כספיים נפרדים- האחד לפי חוק הגנת השכר, והשני לפי חוק זה.

היה והזמנתם שירותי כח אדם, והחברה המעסיקה ביצעה עבירות לפי חוק זה, גם אתם חשופים לעיצומים כספיים בשל העבירות שביצעו חברות כח האדם.

לאור תחולת החוק יש להיערך מיידית וכראוי ולוודא כי מקום העבודה מקפיד על זכויות העובדים הנובעות מחוקי העבודה השונים.

החוק מחלק את העבירות ל-3 קטגוריות שונות, וקובע סכום עיצום כספי אחיד לכל קבוצה:

עיצום כספי בסך 5,000 ₪ יוטל על:

עיצום כספי בסך 20,000 ₪ יוטל על:

עיצום כספי בסך 35,000 ₪ יוטל על:

אי ניהול פנקס חופשה

אי מתן חופשה שנתית או אי תשלום פדיון חופשה

איסור העסקת נוער מעבר למותר וביום המנוחה השבועי

אי ניהול פנקס שעות

העסקה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועי בניגוד לחוק

הלנת שכר

אישור העסקת נוער ללא אישור רפואי

אי תשלום גמול שעות נוספות

אי תשלום שכר מינימום

העסקת נוער ללא פנקס עבודה

אי מתן אישור על תקופת העסקה בסיום יחסי עבודה

איסור פיטורי עובדת לפי חוק עבודת נשים ללא היתר

אי הצבת תקנון לפי חוק למניעת הטרדה מינית (גיל * עובדים)

אי מתן הודעה ע"פ חוק הודעה לעובד

איסור פיטורי עובדת לפי חוק עבודת נשים ללא היתר

אי מתן הפסקות לעובד

אי מסירת תלושי שכר

איסור פיטורי עובד בשירות מילואים ללא היתר

מצ"ב לינק לעיון נוסף: 

http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה אנא התקשר לטל': 09-773-9555 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.