תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון)

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009 

1. תיקון תקנה 3

2. תיקון תקנה 4

3. תיקון תקנה 6

״6. מסירת ההחלטה

4. תיקון תקנה 7

5. תיקון תקנה 9

6. תיקון התוספת

"נספח ייפוי כוח

7. תחילה ותחולה

8. הוראות מעבר

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009 1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17(ב) ו-18 לחוק שכר מינימום, התשמ״ז-1987, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 3

האמור בתקנה 3 לתקנות שכר מינימום (שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס״ב-2002 (להלן – התקנות העיקריות), יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

״(ב) בתקנה זו, ״מי שמוסמך או מורשה לפעול בשם עובד עם מוגבלות״ – למעט מעביד שאינו גורם שיקומי מלווה, כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס״ז-2007״

2. תיקון תקנה 4

בתקנה 4(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

״(1) יכולת עבודה בשיעור העולה על 19 אחוזים ואינו עולה על 30 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 30 אחוזים משכר המינימום;

(2) יכולת עבודה בשיעור העולה על 30 אחוזים ואינו עולה על 40 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 40 אחוזים משכר המינימום;

(3) יכולת עבודה בשיעור העולה על 40 אחוזים ושאינו עולה על 50 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 50 אחוזים משכר המינימום;

(4) יכולת עבודה בשיעור העולה על 50 אחוזים ואינו עולה על 60 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 60 אחוזים משכר המינימום;

(5) יכולת עבודה בשיעור העולה על 60 אחוזים ואינו עולה על 70 אחוזים מיכולת העבודה הרגילה – 70 אחוזים משכר המינימום;

(6) יכולת עבודה בשיעור העולה על 70 אחוזים ואינו עולה על 80 אחוזים – 80 אחוזים משכר המינימום.״

3. תיקון תקנה 6

במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:

״6. מסירת ההחלטה

(א) החלטה מנומקת בכתב בבקשה תינתן בתוך 135 ימים מתחילת ההעסקה, ובלבד שלעניין בקשה שהוגשה אחרי שחלפו 90 ימים מתחילת ההעסקה תינתן החלטה בבקשה בתוך 45 ימים מיום שהוגשה או מיום שנתקבלו כל הממצאים והמסמכים האמורים בתקנה 5, אם נתבקשו, לפי המאוחר מביניהם.

(ב) המנהל ימסור למעביד הודעה בדבר גובה שכר המינימום המותאם שנקבע לעובד.

(ג) בהחלטה כאמור בתקנת משנה (א) יודיע המנהל לעובד על זכותו להשיג על ההחלטה לפי נוהל שעליו הורה המנהל, וכן על זכותו לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה, בתוך 45 ימים מיום שההחלטה נמסרה לו.״

4. תיקון תקנה 7

בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא ״למעט בנסיבות כאמור בתקנה 9(ג)״.

5. תיקון תקנה 9

בתקנה 9 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

״(ג) הגיש העובד בקשה לפי תקנה 3 לא יאוחר משלושים ימים מיום תחילת העסקתו, לא יחול האמור בתקנת משנה (ב), ושכר המינימום המותאם לעובד כפי שקבע המנהל לפי תקנה 4, בשיעור השונה משכר המינימום המותאם בתקופת הביניים, יחול ממועד מסירת ההחלטה.״

6. תיקון התוספת

בתוספת לתקנות העיקריות –

(1) במקום ״(אם הבקשה מוגשת בידי מי שאינו העובד, יש לצרף מסמך המעיד על הרשאה או סמכות לפעול מטעמו של העובד)״ יבוא ״(אם הבקשה מוגשת בידי מי שאינו העובד, יש לצרף כתב מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח חתום ביד העובד לפי הנספח לטופס זה, לפי העניין).״;

(2) אחרי ״(מחק את המיותר וציין את היקף המשרה אם היא חלקית)״ יבוא:

״ידוע לי/לעובד שאם ייקבע שיכולת העבודה שלי/של העובד פחותה ב-20 אחוזים לפחות מיכולת העבודה הרגילה באותו תפקיד, יחליט המנהל (מנכ״ל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה) או מי שהוא הסמיך לכך, על שיעור שכר מינימום מופחת שמותאם ליכולת העבודה שנקבעה לי/לעובד, לפי התקנות.

כמו כן, ידוע לי/לעובד, כי לצורך קביעת שכר מינימום מותאם ייעשו גם פעולות אבחון הכוללות, בין השאר, תצפיות במקום העבודה, שיחות עם המעביד ולעתים עם עמיתים לעבודה, וכן ייערכו מבחני כישורים, ככל הנדרש.״

(3) בסופה יבוא:

"נספח ייפוי כוח

אני החתום מטה ____________ ת״ז ____________ שנת לידה

מייפה את כוחו/ה של ____________

ת״ז/ע״ר/ח״פ ____________ לפעול בשמי לעניין בקשה לקביעת שכר מינימום מותאם (להלן – הבקשה) לפי תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס״ב-2002 (להלן – התקנות), לעבודתי אצל ____________ בתפקיד ____________

שם פרטי ושם משפחה של העובד ____________ תעודת זהות חתימה

שם פרטי ושם משפחה של האפוטרופוס ____________

תעודת זהות ____________

חתימה ____________״

7. תחילה ותחולה

(א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

(ב) תקנה 4 לתקנות העיקריות, כנוסחה לפי תקנה 2 לתקנות אלה, תחול גם על בקשות לקביעת שכר מינימום מותאם שהוגשו ערב תחילתן של תקנות אלה וטרם ניתנה לגביהן החלטת המנהל.

8. הוראות מעבר

נקבע לעובד עם מוגבלות שכר מינימום מותאם ערב תחילתן של תקנות אלה, לא ייקבע לגביו שכר מינימום מותאם נמוך משכר המינימום המותאם שנקבע לו כאמור, כל עוד לא חל שינוי ביכולת העבודה שלו והוא מועסק באותו תפקיד.

_________________________________

1 ק"ת תש"ע, 362