תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים)

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז1987-, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות

בתקנות אלה –

"חניך" – חניך כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג1953- (להלן – חוק החניכות) שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;

"נער עובד" – עובד שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לרבות נער העובד על פי חוק החניכות שאינו חניך כמשמעותו בתקנות אלה.

2. תחולת החוק

החוק יחול על נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה.

3. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)

4. שכר מינימום לנער עובד (תיקון: תשנ"ט)

שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

(א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה – 70%;

(ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה – 75%;

(ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה – 83%.

5. שכר מינימום לחניך

שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.

5א. שכר מינימום לשעה (תיקון: תשנ"ו)

שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה173- של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי הענין.

6. משרה מלאה (תיקון: תשנ"ו)

לענין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הוא מועסק 40 שעות בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 3 עד 5 בהתאם לחלקיות המשרה.

7. רכיבי שכר מינימום

הוראות סעיף 3(ב)(3) ו-(ג) לחוק לא יחולו לגבי נער עובד וחניך.

8. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום י' בכסלו התשמ"ח (1 בדצמבר 1987).

_________________________________

1 ק"ת תשמ"ח, 322; תשנ"ו, 138; תשנ"ט, 180.