תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק)

תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה- 2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעתי, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. המודעה

מודעה כאמור בסעיף 6ב לחוק (להלן – המודעה), תיערך לפי הנוסח שבתוספת ואולם המעביד יעדכן את סכומי שכר המינימום שבמודעה בהתאם לעדכונם לפי החוק מזמן לזמן ולא יאוחר משבעה ימים ממועד העדכון כאמור.

2. הצגת המודעה בדרך נוספת

מעביד שעיקר עבודתם של עובדיו, כולם או חלקם, היא מחוץ לחצריו, ימסור את המודעה לידי עובדים אלה במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת נוסף על הצגת המודעה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק.

3. הצגת המודעה בדרך חלופית

מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, במקום הצגתה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק.

4. פטור מהצגת מודעה

מעביד המעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה.

5. תחילה

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

6. הוראת מעבר

לענין עובדים שעבדו אצל מעביד ערב תחילתן של תקנות אלה, בכל מקום בתקנות אלה יראו כאילו במקום "תחילת עבודתם אצלו" נאמר "תחילת תקנות אלה".

תוספת

(תקנה 1)

מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

1. שכר המינימום לעובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, (כנהוג במקום עבודתו, אך לא יותר מ-186 שעות בחודש):

לחודש2

 

לשעה

 

ליום ( 5 ימי עבודה

בשבוע)

 

ליום ( 6 ימי עבודה בשבוע)

 

……* שקלים

חדשים

 

1/186 משכר

המינימום לחודש

 

⅔1/21 משכר המינימום

לחודש, ולא פחות משכר

המינימום המחושב לפי

שעה, כפול מספר שעות

העבודה

 

1/25 משכר

המינימום לחודש,ולא פחות משכר

המינימום המחושב לפי שעה, כפול

מספר שעות

העבודה

 

 

…….* שקלים

חדשים

 

…….* שקלים חדשים

 

…….* שקלים

חדשים

 

 

__________

* המעביד יעדכן את סכום שכר המינימום לחודש, לשעה וליום, בהתאם לשכר המינימום המעודכן המתפרסם ברשומות (וזה הנוסח המחייב).
לבירור שכר המינימום המעודכן ניתן לפנות למינהל ההסדרה והאכיפה בטלמסר שמספרו: 1-800-354-354; שכר המינימום ושאר הפרטים מופיעים גם באתר האינטרנט של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה שכתובתו:WWW.MOITAL.GOV.IL/ACHIFA

2. עובד במשרה חלקית, זכאי לשכר מינימום שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

3. בחישוב שכר המינימום

יובאו בחשבון כל אלה:

 

בחישוב שכר המינימום לא

יובאו בחשבון:

 

(1) שכר יסוד או שכר משולב;

 

(1) תוספת משפחה;

 

(2) תוספת יוקר (אלא אם כן

כלולה בשכר המשולב);

 

(2) תוספת ותק;

 

(3) תוספת קבועה המשתלמת

לעובד עקב עבודתו.

 

(3) תוספת בשל עבודה במשמרות;

 

 

(4) פרמיה;

 

 

(5) משכורת י"ג;

 

 

(6) מענקים על בסיס שנתי;

 

 

(7) החזר הוצאות (כלכלה, אש"ל,

נסיעות).

 

 

4. אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס.

על כך אפשר להגיש תלונה למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה.

כמו כן ניתן להגיש תביעה אזרחית על אי תשלום שכר המינימום בבית הדין האזורי לעבודה.

5. חל איסור פלילי על פגיעה בעובד בשל תלונה או תביעה על אי תשלום שכר מינימום שהגיש העובד, או שסייע לעובד אחר להגיש.

לקבלת מידע נוסף ומפורט על אודות שכר המינימום לנוער וחישוב המשרה המלאה לגביו, שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות, שכר מינימום לעובד שנעדר מעבודתו, התנאים לזכאות לשכר מינימום מאת מעסיק בפועל, זכות התביעה והחזקות העובדתיות לטובת העובד, ופרטים נוספים על התוצאות של אי תשלום שכר מינימום;

וכן להגשת תלונות על אי תשלום שכר מינימום –

פנו למינהל הסדרה ואכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה – טלמסר 1-800-354-354, ובכתובות שלהלן:

בירושלים: רח' המלך דוד 8, ירושלים (טל' 02-6662046, פקס 02-6240471).

בתל אביב: רח' סלמה 53, תל אביב (טל' 03-5125430, פקס 03-5125216).

בחיפה: רח' פל ים 9-7 (בנין צים), חיפה (טל' 04-8606718, פקס 04-8606735).

באר שבע: בנין אושירה, רח' שזר 31, באר שבע, ת"ד 5138 (טל' 08-6280771, פקס 08-6650177).

לקבלת תרגום המידע המפורט לשפות: ערבית, אנגלית ורוסית אפשר לפנות למינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, רח' סלמה 53, תל אביב (טל' 03-51254303, פקס 03-5125216, כתובת אינטרנט.(www.moital.gov.il/achifa.

_________________________________

1 ק"ת תשס"ה, 914.

2 שכר המינימום המעודכן לינואר 2005 הוא כלהלן:

לחודש: 3,335.18 שקלים חדשים (להלן – ש"ח); לשעה 17.93 ש"ח;

ליום (5 ימי עבודה בשבוע): 153.98 ש"ח, אך לא פחות משכר המינימום המחושב לפי שעה כפול מספר שעות העבודה; ליום (6 ימי עבודה בשבוע): 133.41 ש"ח, אך לא פחות משכר המינימום המחושב לפי שעה כפול מספר שעות העבודה.