תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום)

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו2- לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 1985-
(להלן – חוק העבירות המינהליות), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. עבירות מינהליות

עבירה על סעיפים 6ב, 14, 14א ו15-ג(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז1987- (להלן – החוק), היא עבירה מינהלית.

2. קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס"ד)

לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 1 יהיה קנס מינהלי קצוב כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) בעבירה מינהלית על סעיף 6ב לחוק 300

(2) בעבירה מינהלית על סעיף 14 לחוק –

(א) לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי ואשר

הועסק במשך 12 ימים לפחות 5,000 לכל חודש

שבו הועסק העובד

(ב) לענין עובד ששכרו משתלם על בסיס חודשי,

שהועסק במשך פחות מ12- ימים, או ששכרו

משתלם שלא על בסיס חודשי 200 לכל יום

שבו הועסק העובד

(3) בעבירה מינהלית על סעיף 14א לחוק מחצית הקנס הקבוע

בפסקה (2)(א) או (ב),

לפי הענין

(4) בעבירה מינהלית על סעיף 15ג(ב) לחוק 5,000

3. עבירה מינהלית נמשכת

הקנס המינהלי לעבירה מינהלית נמשכת יהיה קנס בשיעור החלק העשרים של הקנס הקבוע בתקנה 2, לפי הענין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.

4. עבירה מינהלית חוזרת

הקנס המינהלי לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס האמור בתקנה 2, לפי הענין.

5. ביטול

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – אי תשלום שכר מינימום), התשנ"ב1992- – בטלות.

6. תחילה

תחילתן של תקנות אלה, למעט לענין סעיף 6ב לחוק, 30 ימים מיום פרסומן, ולענין סעיף 6ב לחוק – 6 חודשים מיום פרסומן.

________________________________

1 ק"ת תשס"ג, 1132; תשס"ד, 28.