חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993

1. היעדרות בשל מחלת ילד (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ב, תשס"ח)

עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 16 שנים, זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

(א) בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הינו עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד – עד 8 ימים בשנה;

(ב) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד – עד 16 ימים בשנה;

בחוק זה, "הורה יחיד" – כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992.

1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של ילד (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ז 2, תשס"ט3)

(א) עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל המחלה הממארת של ילדו, כאמור.

(ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

1ב. היעדרות לצורך מתן סיוע אישי שאדם עם מוגבלות נזקק לו (תיקון: תשס"ז) 2

עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 15 ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד, לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור, לאדם עם המוגבלות; ואם התקיים בו אחד מאלה זכאי העובד לזקוף בשנה עד 15 ימים נוספים של היעדרות כאמור, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות:

(1) בן זוגו הוא עובד, ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור;

(2) בן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו לצורך מתן סיוע אישי;

(3) הוא הורה יחיד;

(4) האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו לפי סעיף קטן זה.

(ג) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1 או 1א, בקשר עם מחלת ילדו שהוא אדם עם מוגבלות.

(ד) בסעיף זה –

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"סיוע אישי" – סיוע שהאדם עם מוגבלות נזקק לו בשל מוגבלותו, לרבות השגחה, ליווי וטיפול.

1ג. משפחה ואומנה (תיקון: תשס"ז) 2

הוראות סעיפים 1 עד 1ב יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, ואולם ימי ההיעדרות של עובד כאמור ייזקפו רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץ, של הילד או של האדם עם המוגבלות, לפי הענין, לא מימש, באותם ימים, את זכאותו לזקיפה מכוח אותה זכות; לענין סעיף זה, "משפחת אומנה" – משפחה שאושרה בימי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך.

2. כללים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ז) 2

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה ובריאות של הכנסת, כללים בדבר –

(1) הוכחת מחלתו של הילד;

(2) מסירת הודעות למעביד על ידי העובד;

(3) דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד, עובד עצמאי;

(4) דרכי הוכחת היזקקותו של אדם עם מוגבלות לסיוע האישי מהורהו לפי סעיף 1ב.

(5) דרכי הוכחת היות העובד הורה של אדם עם מוגבלות.

3. שמירת זכויות

חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

3א. דין המדינה (תיקון: תשנ"ה)

לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

4. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

_________________________________

1 ס"ח תשנ"ג, 134; תשנ"ד, 260; תשנ"ה, 371; תשנ"ז, 130; תשנ"ח, 237; תשס"א, 219; תשס"ב, 489; תשס"ז, 369; תשס"ח, 24, 246; תשס"ט, 243.

2 סעיף 4 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 369) קובע לגבי סעיפים 1א, 1ב, 1ג, ו-2:

"4. תחילה

תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.".

3 סעיף 185 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 (ס"ח התשס"ט, 243) קובע לגבי תיקון סעיף 1א:

"185. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009), אלא אם כן נקבע בו אחרת."