חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-11998

1. היעדרות בשל מחלת בן זוג

עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה בשל היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

1א. היעדרות בשל מחלה ממארת של בן זוג (תיקון: תשס"ט2)

(א)עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 60 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד .

(ב)בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1;

2. כללים

שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של בן הזוג וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד על ידי העובד.

3. הגדרת מחלה

לענין חוק זה –

(1) יראו כחולה – בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום;

(2) "פעולות יום-יום" – כהגדרת מונח זה בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.

4. שמירת זכויות

חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

5. דין המדינה

לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר.

6. ביצוע ותקנות

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

____________________________

1 ס"ח תשנ"ח, 236; תשס"ט, 243.

2 סעיף 185 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 (ס"ח התשס"ט, 243) קובע לגבי הוספת סעיף 1א:

"185. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009), אלא אם כן נקבע בו אחרת."